4-دانشجوی دکتری پرستاری، گروه آموزش پرستاري، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
5- دانشجوی دکتری پرستاری، گروه آموزش پرستاري، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

نشریه آموزش پرستاری دوره 4 شماره 4 زمستان 9-16 1394
چکيده
مقدمه: با ورود به عصر اطلاعات، نهاد آموزش از نخستین نهادهایي است که دستخوش تغییرات اساسي شده و آموزش الكترونیكي به عنوان پارادیمي جدید، به شكلی پیوسته و فزاینده در حال تغییر محیط آموزشی و یا ارائه بسترهای مختلف یادگیری است. با ایجاد روش یادگیري الكترونیكي فرایند یاددهي- یادگیري در آموزش پرستاري تسهیل مي شود. لذا این مطالعه با هدف بررسی مزایای یادگیري الكترونیكي در آموزش پرستاری انجام شد.
روش: این مطالعه از نوع مروري بوده که به منظور گردآوري داده ها، از مقالات موجود در پایگاه هاي تخصصی Science Direct Pub Med ، SID منتشر شده به هر دو زبان انگلیسی و فارسی و در محدوده زمانی 1995 تا 2015 استفاده شد. براي این منظور از روش جستجوي سلسله مراتبی و کلید واژه های آموزش الكترونیكی و آموزش پرستاری استفاده شد. در نهایت 20 مقاله انتخاب و بررسی شد.
-100287-2084930

یافته ها: با توجه به نتایج این مطالعه به طورکلي ميتوان مزایاي آموزش الكترونیكي را در چند محور به شرح زیر برشمرد: تعامل بین استاد و دانشجو و عدم نیاز به حضور فیزیكي استاد و دانشجو در کلاس درس، تغییر نگرش و دانش پرستاران و دانشجویان پرستاری، افزایش دانش و آگاهی پرستاران و به روز بودن اطلاعات و نهایتاً ارائه بهترین مراقبت ها در محیط بالین، بهبود نتایج بیماری، ایجاد روشی مناسب برای کارکرد مناسب پرستاری در بالین بیمار، افزایش میزان رضایت مندی پرستاران از به کارگیری این رویكرد آموزشی و افزایش مهارت ها و شایستگی های پرستاران در زمینه ارائه مراقبت ها به بیماران .
نتیجه گیری: با توجه به مزایای آموزش الكترونیكی، پیشنهاد می گردد که این روش به عنوان یك روش ارایه آموزش مؤثر در دانشگاه هاي علوم پزشكي کشور مورد توجه قرار گیرد. با توسعه آموزش الكترونیكی در دانشكده ها، بیمارستان ها و مدیریت علمي، به ارتقا بهره وري نزدیك خواهیم شد.
كلید واژه ها: یادگیری، آموزش الكترونیكی، آموزش پرستاری.
تاریخ دریافت: 1393/11/20 تاریخ پذیرش: 30/9/1394
مقدمه

همزمان و همراه با تحولات و تغییرات وسیعی که در جهان به وجود آمده و تكنولوژهای جدیدی که روز به روز توسعه پیدامی کنند زندگی انسان ها نیز تحت تاثیر آن ها قرار گرفته و دچار تغییراتی شده است. زمانی بشر تنها به پست دسترسی داشت ولی امروزه با ورود تكنولوژی های جدیدی مثل پیام های متنی، ایمیل ها و پیام های فوری، تبادلاتی که بین افراد صورت می گیرد سریعتر و با بازده بالایی همراه می باشد) 1(. با ظهور پدیده های نوین در فن آوری اطلاعات و تاثیر آنها بر شیوه ها و روش های زیستن، فرآیند آموزش نیز که یكی از ارکان اساسی و بنیادین جوامع است متحول و دگرگون شده است. وجود شبكه های ارتباطی بسیار گسترده از جمله اینترنت و ابزارها و امكانات آموزشی پیشرفته، روش های آموزشی نیز دچار تحول شده و این امكان را فراهم ساخته است که طیف وسیعی از فراگیران علم و دانش در نقاط مختلف جهان و از فاصله های دور تحت پوشش شبكه های آموزشی از راه دور قرار بگیرند و با روش هایی متفاوت از روش های سنتی آموزش ببینند) 2(. فنآوری اطلاعات و ارتباطات، مشكل فاصله برای برقراری ارتباط را تا حد زیادی حل کرده است) 3(. با پیشرفت هایی که در تكنولوژي رایانه اي به وجود آمده، این وسیله می تواند در آموزش و یادگیري به کار رود. آموزش به کمك رایانه عبارت است از هر نوع فعالیت آموزشی که از رایانه به عنوان وسیله اولیه براي تدریس محتوا استفاده می کند 4)(. منظور از آموزش الكترونیك روشی است که تكنولوژي اطلاعات و فرآیند یادگیري با استفاده از موادی که از طریق اینترنت ارایه می شود، یكپارچه سازی شده و سبب تسهیل یادگیري در هر زمان و مكان می گردد. این روش اصول مهمی مانند فعال بودن دانشجو ،یادگیري انفرادي، پاسخ سریع و تكرار مطابق با نیاز را با هم ترکیب می کند. و فرصتی را براي کاربرد مهارت هاي کامپیوتر فراهم می کند) 5(. در مراحل اولیه یادگیري الكترونیكي آموزش از طریق کامپیوتر جهت گسترش فرآیند تدریس و یادگیري مورد استفاده قرار می گرفت) 6(. در حال حاضر یادگیري الكترونیكي به عنوان یك استراتژي انتخابي براي ارایه اطلاعات و مهارت هاي تدریس در آموزش پرستاري مدنظر قرار گرفته است .یادگیري الكترونیكي ترکیبي از مفاهیم و روش هاي آموزشي از طریق کامپیوتر مي باشد که براي تسهیل در ساخت دانش و مهارتها مورد استفاده قرار می گیرد 7)(. مدرسین پرستاري همواره در آموزش دانشجویان براي حرفه اي شدن که منجر به ایجاد دانش عمیق و مهارتهاي تصمیم گیري شود ،دچار چالش بوده اند. روش هاي آموزش الكترونیكي اگرچه نمي تواند جانشین کاملي براي معلم باشد، ولي با استفاده از روش هاي یادگیري الكترونیكي به صورت ترکیب با روش هاي معمول، فرآیند یاددهي – یادگیري در آموزش پرستاري را تسهیل مي کند و پاسخگوي تغییر سریع و مداوم قافله علم و دانش و نیازهاي دانشجویان خواهد بود 8)(. جهت نوآوري در آموزش پرستاري، اساتید به طور مداوم به دنبال راه هایي هستند که آموزش را مؤثرتر و راحت تر مي سازد) 9(. در آمریكا، آموزش به کمك رایانه به طور وسیع در آموزش پرستاري استفاده می شود) 11،10(. در بسیاري از کشورها مطالعات انجام شده در زمینه سودمندي آموزش به کمك رایانه در مقایسه با سایر شیوه هاي رایج آموزشی، نتایج مثبت و امیدوارکننده اي را در پرستاری نشان داده اند) 12،13(. در آموزش مباحث مربوط به دروس پرستاري در سایر کشورها، گرایش رو به رشدي در جایگزیني تدریس سنتي به دروس الكترونیكي و بالاخص آموزش الكترونیكي ترکیبي صورت گرفته است تا نیازهاي دانشجویان را در ارتباط با سهولت دسترسي به اطلاعات و سایر قابلیت هاي فن آوري برآورده نماید) 61،51،41(. لذا هدف این مطالعه مروری بررسی مزایای یادگیري الكترونیكي در آموزش پرستاری می باشد.
روش مطالعه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

این مطالعه، مروری بر پژوهش های انجام شده در زمینه آموزش الكترونیكی در پرستاری می باشد. کلیه مقالات فارسی زبان چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی داخل کشور و مقالات انگلیسی زبان داخل و خارج کشور با محدودیت زمانی از سال 1995 تا 2015 مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به اینكه در سال
1995 مراکز علمی ـ آموزشی آمریكا با ایجاد تغییراتی در سیستم الكترونیكی و تقویت آن، به گسترش شیوه آموزش الكترونیكی در سراسر دنیا اقدام نمودند و آموزش مجازي از سال 1995 رسماً شروع شد این محدودیت زمانی انتخاب گردید. جستجو از طریق پایگاههاي تخصصی Science Direct، Pub Med، SID انجام شد .کلید واژه های مورد بررسی شامل، یادگیری، آموزش الكترونیكی و پرستاری برای مطالعات داخلی و کلمات کلیدی Electronic
Elearning, learning, and nursing برای مطالعات چاپ شده در مجلات انگلیسی زبان بود. معیارهاي ورود مقالات شامل: 1- مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمی- پژوهشی 2- پژوهش هاي مرتبط با آموزش الكترونیكی در پرستاری 3- انتشار مقاله به زبان فارسی یا انگلیسی 4- تمام متن بودن مقالات بود .معیارهاي خروج از مطالعه شامل: عدم دسترسی به متن کامل مقالات بود. در مجموع 232 مقاله در رابطه با موضوع به دست آمد پس از حذف مقالاتی که معیارهاي ورود به مطالعه را نداشتند تعداد 20 مقاله
با توجه به موضوع مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. مقالاتی که به صورت ترکیبی هم پرستاران و هم سایر گروه هاي پزشكی را مورد بررسی قرار داده بودند به دلیل عدم امكان جداسازي نتایج مربوط به پرستاران از مطالعه خارج شدند .
يافته ها


دیدگاهتان را بنویسید