مناطق با پوشش درختچهها و درختان پهن برگ زير۸۰ درصد پوشش جنگل نيمه متراکم
مناطق پوشيده از درختان که بيشتر از ۸۰ درصد پوشش درختي و درختچهاي دارند جنگل متراکم
پوشش گونزار و بوتهزار پوشيده از گونههاي جنسهاي Astragalus sp و Festuca sp گون زار
مراتع با پوشش گياهان علوفهاي علفزار

مکاني سيماي سرزمين را کمي کرد، فراواني و ارتباطات متنـوعبين متريک هاي سيماي سـرزمين باعـث شـده انتخـاب متريـکمناسب براي پـايش سـيماي سـرزمين براسـاس هـدف مطالعـهصورت گيرد (۲۱). براي کمي کردن الگوهاي سيماي سـرزمين،متريک هاي زيادي پيشنهاد و استفاده شده است. در اين مطالعـهبراي کمي کردن الگوهاي سيماي سرزمين در سـالهـاي ۱۳۶۶، ۱۳۸۰و ۱۳۹۰، چهار نوع پوشش اراضي( جنگـل نيمـه متـراکم،جنگل متراکم، گون زار و علفزار) و کاربري کشاورزي مشخصشد. چهار نوع متريک سيماي سرزمين که شامل: تعداد لکـههـادر هر کلاس (NP)، نماي ة بزرگ تـرين لکـه (LPI) و نمايـ ة اثـرحاشيه (TE)، براي کمي کـردن الگوهـاي سـيماي سـرزمين درمنطقة مورد مطالعه انتخاب و استفاده گرديـد ( جـدول۲). بـرايکمـي کـردن الگوهـاي مکـاني سـيماي سـرزمين از نـرم افـزار
.(۱۹) استفاده شد FRAGSTATS 3.3

نتايج پوشش اراضي زيستگاه
نقـشة پوشـش اراضـي در سـالهـاي ۱۳۶۶، ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ در شکل۳ آورده شده است. نتايج حاصل از طبقـهبنـدي و مقايـسة نقشهها نشان داد ۸ درصد از پوشـش جنگـلهـ اي متـراکم بـينسالهاي ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۰ از بين رفتـه اسـت. جنگـل هـاي نيمـهمتراکم در سال ۱۳۶۶ تنها ۶۵/۱۱ درصـد از زيـستگاه را شـاملميشده که در سال ۱۳۸۰ اين رقـم بـه ۳۵/۱۴ درصـد افـزايشيافته، ولي در سال ۱۳۹۰ به ۷۵/۱۳ درصد کـاهش يافتـه اسـت.
علفــزار در زيــستگاه، و در دو دور ة مطالعــاتي کــاهش ۰۱/۶
۳۱
درصدي داشته است (جدول۳). گونزارها در دو دورة مطالعاتيروند افزايشي را نشان ميدهد، به طوري که در سال ۱۳۶۶، ۳۰/۳ درصد از زيستگاه را شامل بوده که در سال ۱۳۸۰ اين رقـم بـه۴۲/۷ درصد زيستگاه و در سال ۱۳۹۰ به ۶۵/۱۵ درصد افزايشيافته اسـت. کـه در مجمـوع دو دورة مطالعـاتي ۳۵/۱۲ درصـدافزايش داشته است. کشاورزي در زيـستگاه سـياه خـروس کـهاغلب به صورت ديم ميباشد، ۴۴/۰ درصد کاهش يافتـه اسـت(جدول۳).
در بررســي رونــد تغييــرات پوشــش اراضــي در دو دورةمختلف، شدت تغيير در اين دو دوره بسيار متفاوت بـود. بـرايمقايسة شدت تغييرات در دو دوره، ابتـدا تغييـرات بـه صـورتميانگين تغييرات در هر سـال بـرآورد و مقايـسه گرديـد کـه درشکل ۴ نشان داده شده است. در اين نمودار علامت منفي نشاناز کاهش مساحت کاربري و علامـت مثبـت افـزايش مـساحتکاربري در منطقة مورد مطالعه را نشان ميدهد ۳۲
جدول۲. نمايههاي سيماي سرزمين استفاده شده در منطقة موزد مطالعه
واحد بازه نحوة محاسبه نمايهها ي سيما ي سرزمين
تعداد ≥۱ تعداد لکههاي هر کلاس در منطقه تعداد لکه
(m) >۰ مجموع محيطهاي لکههاي هر کلاس نماية اثر حاشيه
(%) ۰<x<۱۰۰ درصد مساحت بزرگترين لکه نسبت به کل منطقه شاخص بزرگ ترين لکه

443485-2467183

شکل۳. تغييرات پوشش اراضي در زيستگاه سياه خروس در ذخيرگاه زيستکرة ارسباران (۱۳۹۰-۱۳۶۶)

الگوهاي مکاني سيماي سرزمين
در اين تحقيق نمايههاي سيماي سرزمين همچون تعـداد لکـه،شاخص بزرگ ترين لکه و نماية اثر حاشيه استفاده شـد تـا بـاتوجه به تغييرات ايـن نمايـههـا، تغييـرات الگوهـاي سـيمايسرزمين در زيستگاه سياه خروس بهتر نشان داده شود. تعـدادلکه در پوششهاي جنگلي دردورة اول افزايش و در دورة دوم کاهش داشته است. نماية تعداد لکه در پوششهـاي علفـزار وگــونزار در هــر دو دوره افــزايش يافتــه اســت و کــاربريکشاورزي در هـر دو دورة مطالعـاتي، کـاهش در مـساحت وتعداد لکه ها داشـت کـه نـشان دهنـدة کـاهش کـشاورزي درزيستگاه ميباشد (شکل۵).
شاخص بزرگ ترين لکه در پوششهاي جنگلـي افـزايش ودر کاربر ي کـشاورزي در مجمـوع دو دوره کـاهش يافتـه و درپوشش گون زار در هر دو دوره افزايش يافتـه اسـت (شـکل ۶)، (جدول۴).
جدول۳. تغيير مساحت کاربريهاي زيستگاه سياه خروس در ذخيرگاه زيستکرة ارسباران (۱۳۹۰-۱۳۶۶)
86868-58023

کاربري و پوشش اراضي ۱۳۶۶ ۱۳۸۰ ۱۳۹۰ تغييرات (۱۳۹۰-۱۳۶۶)
% ha % ha % ha % ha

کشاورزي ۷۵/۴۱ ۶۵/۰ ۲۳/۳۱ ۴۸/۰ ۰۵/۱۴ ۲۱/۰ ۷۰/۲۷- ۴۴/۰-
جنگل نيمه متراکم ۶۷/۷۵۱ ۶۵/۱۱ ۳۰/۹۲۵ ۳۵/۱۴ ۷۵/۸۸۷ ۷۵/۱۳ ۰۸/۱۳۶ ۱۰/۲

متراکم

جنگل

۴۰
/
۲۵۸۰

۹۵
/
۳۹

۹۵
/
۲۵۰۴

۸۰
/
۳۸

۰۵
/
۲۰۶۳

۹۵
/
۳۱

۳۵
/
۵۱۷

۰۰
/
۸

گون

زار

۴۸
/
۲۱۳

۳۰
/
۳

۰۰
/
۴۷۹

۴۲
/
۷

۶۰
/
۱۰۱۰

۶۵
/
۱۵

۱۲
/
۷۹۷

۳۵
/
۱۲

علفزار

۱۰
/
۲۸۷۰

۴۵
/
۴۴

۰۰
/
۲۵۱۷

۹۵
/
۳۸

۲۰
/
۲۴۸۱

۴۴
/
۳۸

۹۰
/
۳۸۸

۰۱
/
۶

متراکم

جنگل

۴۰

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

/

۲۵۸۰


پاسخی بگذارید