سنجه هاي کل حاشيه و تراکم حاشـيه رونـد تغييراتـي کـاملاﹰ مشابه دارد و اين امر مفسر را از دستيابي سريع به جنبـه هـايمختلف تغييـرات سـيماي سـرزمين بـاز مـيدارد. روشهـايتحليل عاملي منجر به کاهش حجم دادهها و منجر بـه تعيـين
جدول ۱. خلاصه اطلاعات مربوط به برخي سنجههاي محاسبه شده در تحقيق (۱۸) (A:مساحت کل سيماي سرزمين، a: مساحت لکه، k,i:
شماره لکهها، j: شماره کلا سها، n: تعداد لکه، ׳m: کل تعداد لکههاي موجود در سيما، cr: ارزش مجاورت،V: مجموع ارزشهاي قاب
محيط لکه ها، p: سهم لکه از کل سيما)
واحد دامنه تغييرات
مساحت کلاس هکتار ≤ ۰ بدون محدوديت
-3782-1015637

۳
*
۳

،
e
:
مخفف

سنجه

نام

سنجه

نام

محاسبه

فرمول

CA
Class Area
A

ED
Edge Density

NumP

۳

*

۳

،

e

:

مخفف

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

سنجه


دیدگاهتان را بنویسید