۲۸
جدول۱. فرم نمونة ثبت مشاهدات رنگ برگ
رنگ RGB مدت پايش به روز تاريخ فصل رديف
– – – – – ۱
– – – – – ۲

 2 green DN red DN blue DN  و (Green)ســبز ،(Red) ترکيبــي از بانــدهاي رنگــي قرمــز
DN digital number 
[۲]
از آنجايي كه عكسبرداري در بررسي حاضر در ساعات مختلفـياز روزهاي سال صـورت گرفتـه اسـت، بنـابراين بـراي حـذفتأثيرات نور در به دست آوردن شاخص رنگ2G-RB از درصـدنسبي باندهاي رنگ به جاي اعداد ديجيتال رنگ(DN) اسـتفادهشد. بنابراين لازم است ابتدا معادله ۱ براي هر کدام از بانـدهايرنگ به دست آيد و سپس از آنها در معادله ۲ استفاده شود.
با توجه به اين كه دما يكي از پارامترهاي مهم تأثيرگـذار بـررنگ اجزاي گيـاهي اسـت، همبـستگي دمـا بـا شـاخص رنـگ 2G-RB مورد بررسي قرار گرفت. به اين منظـور ابتـدا متوسـط دماي ماهانـه از ميـانگين متوسـط دماهـاي روزانـه در هـر مـاه به دست آمد. متوسط دماي روزانه از ميـانگين دمـاي حـداقل و حداکثر در هر روز به دست آمده است . ايـن داده هـا مربـوط بـه نزديک ترين ايستگاه هواشناسي به دانشگاه صنعتي اصـفهان و از سازمان هواشناسي استان اصـفهان تهيـه شـده اسـت . شـاخصرنگ2G-RB نيز از ميانگين باندهاي رنگي RGB طبق معادله ۲ براي هر ماه به دست آمد . سپس براي آگاهي از وضعيت داده هـاآزمون نرماليته بر روي آنها توسط نرم افزارSPSS اعمال شـد وبا مش خص شدن نرمال نبودن داده ها از آماره توصـيفي ضـريبهمبستگي اسپيرمن براي بررسي همبستگي بين دمـا و شـاخص2G-RB در نرم افزارSPSS استفاده شد كه نتايج آن در جدول ۵ آورده شده است.

نتايج
با توجه به فرمهاي مشاهدهگران ميانگين زمان ظهور رويدادهاي ظهورشناسي گونه عرعر در سالهاي ۱۳۸۸-۱۳۸۲بهدست آمـدكه براساس توالي فنولوژي در اين گياه در جـدول ۲ نـشان دادهشده است.
از آنجاييکه برگ و ميوه دو جزء اصلي گونـه مـورد مطالعـههستند، بنابراين تغييرات رنگ هر يک از ايـن دو پديـده بـهطـورجداگانه بررسي گرديد و ميـانگين ماهانـه آنهـا تعيـين و بـه ايـنترتيب جداول طيف رنگي آنها تشکيل شد کـه در جـداول ۳ و ۴ آمده است.
لازم به ذكر است كه براي رسم نمودار تغييرات رنـگ ميـوه(شکل ۱ و ۲) در ماههايي كه ميوهها با دو رنـگ مـشاهده شـدهتنها از رنگ ميوه هاي مربوط به سال جديد استفاده شده است.

بحث و نتيجهگيري
جدول۲. زمان ظهور رويداد هاي ظهورشناسي گونه عرعر در سالهاي ۱۳۸۸-۱۳۸۲
92964-103472

رويدادهاي ظهورشناسي ظهور گل ها ظهور برگهاي اوليه برگ دهي كامل ظهور ميوه ها سال
١٣٨٢ ٧ خرداد * * ٤ تير
١٣٨٣ ١٢ ارديبهشت ٨ فروردين ٥ ارديبهشت *
٢١ ارديبهشت ١٠ فروردين ٧ ارديبهشت ٢٥ خرداد
* * * ١٧ خرداد
٣ خرداد ١ ارديبهشت ١٥ ارديبهشت ٩ تير
١١ ارديبهشت ٧ فروردين ٢٢ فروردين ١١ خرداد
١٢ ارديبهشت ٨ فروردين ١٠ ارديبهشت ٦ خرداد
92964-23648

*: فاقد آماربرداري

با توجه به جدول ۲ مي توان دريافت كه ظهور بـرگهـا از نيمـهاول فروردين ماه شروع ميشود و معمو ﹰلا تا برگدهي كامل يـكماه به طول ميانجامد. گلدهي اين گونه در نيمه دوم ارديبهشتتا نيمه اول خرداد ماه است و زمان ظهور ميوهها معمو ﹰلا از نيمهدوم خرداد تا اوايل تير مـاه اسـت. در برخـي گزارشـات زمـان جوانهزني اين گونه اواخر آوريل(اوايل ارديبهـشت ) و برگـدهيكامل در حدود ۲۰ مي (۳۰ ارديبهشت) گزارش شـده اسـت(۴) كه در مقايـسه بـا يافتـههـاي ايـن بررسـي تـأخيري در ظهـوررويدادهاي ظهورشناسي نشان ميدهد. اين اختلاف مي تواند بـهفاكتورهايي از جملـه ارتفـاع از سـطح دريـا، ميـزان بارنـدگي،متوسط درجه حـرارت ماهانـه، ميـزان سـاعات آفتـابي در روز،ميزان مواد غذايي موجود در خاك و غيره مرتبط باشد. به عـلاوهاختلاف مكاني، فاصله جغرافيايي و بيش از يـك دهـه اخـتلافزماني دو تحقيق انجام شده تفاوت مشاهدات را مي تواند توجيح كنـد. در رابطـه بـا گلـدهي گزارشـات مختلفـي وجـود دارد. در آمريكاي شمالي بسته به ارتفاع، گل ها از اواسط آوريل تا جـولاي(اواخر فروردين تا اواخر تير) ظـاهر مـيشـوند (۱۴). در منـاطقمديترانهاي فرانسه گلدهي اواسط مـي (اواخـر ارديبهـشت) آغـازميشود، در حالي كه در اروپاي مركزي جولاي (تيـر ) مـاه اصـليگلدهي است (۸). شايد بتوان با توسعه شبكه هاي پـايش درختـانخطوط هم پديدار را در آينده براي اين درخت ترسيم نمود.
در جدول ۳ از طيف رنگي حاصل مشخص است كـه ايـندرخت با برگ هايي به رنگ جگـري روشـن ظـاهر مـي شـوند،سپس به رنگ سبز روشن در آمده و بهتدريج رنـگ تيـره اي درطول تابستان به خود گرفته و نهايتﹰا در پاييز كمي به زرد متمايلشده و خزان ميكند. اگر برگ هـا بـه مـدت طـولاني تـري رويدرخت باقي بمانند رنگ قهوه اي مي يابند. تفاوت هاي ديده شدهدر سال هاي مختلف را شايد بتوان به شرايط محيطي و نوساناتپايه اي ارتباط داد.
۲۹
جدول ۳. متوسط ماهانه تغييرات رنگ برگ در درخت عرعر(Ailanthus altissima) در سالهاي (۲۰۰۹ -۲۰۰۶)
-68575-137351

فصل ماه ۲۰۰۶ (R-G-B) ۲۰۰۹ (R-G-B) ۲۰۰۸ (R-G-B) ۲۰۰۷ (R-G-B) برگرنگ رنگ برگ رنگ برگ رنگ برگ
۲۰۰۹ ۲۰۰۸ ۲۰۰۷ ۲۰۰۶
-73147-35287

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


پاسخی بگذارید