S21
[۱] GI  X 1 اين شاخص ازتراکم جمعيت و تعداد نمونه مـستقل اسـت و از
2S= واريانس نمونهها و x= تعداد درختان در هر قطعه نمونه بهترين معيارها در سنجش پراکنش ميباشد (۱۷).

۲. شاخص موريسيتا (Morisita) روشها ي فاصلهاي
اين شاخص از طريق رابطه ۲ محاسبه مي شـود. Xi تعـداد افـرادپس از مشخص شدن مراکـز قطعـه نمونـه، دو روش فاصـلهاي ۱۶
 x 
شکل ۲. موقعيت منطقه مورد مطالعه (سري ۵ حوزه آبخيز ماسال و تانيان)

شده

حفاظت

منطقه

نشده

حفاظت

منطقه

شده

حفاظت

منطقه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نشده


دیدگاهتان را بنویسید