در مرحله اول مطالعه، اطلاعات مشروح تر و معتبرتر در مورد اجرای این استراتژی در دانشکده های سه کشور آمریکا، کانادا و استرالیا براساس ابزار جمع آوری داده ها، جمع آوری و مکتوب شد .در مرحله دوم مطالعه، اطلاعات دانشکده های انتخاب شده، تفسیر گردید و در مرحله سوم، جدول تطبیقی برای مقایسه شباهتها و تفاوتها ترسیم گردید که نتایج این سه مرحله در جدول 1 آمده است:
مرحله چهارم مطالعه: در پاسخ به سؤال های پژوهش مبنی بر ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای پیاده سازی استراتژی دانشجو محوری در برنامه درسی پرستاری ایران، تفکر و تفحص در جدول فوق و در نظر گرفتن شباهتها و تفاوتهای آنها، حاکی از آنست که دانشکده های مذکور به طور مشابه، اما گاهی با اسامی متفاوت سعی در اجرایی شدن این استراتژیها داشته اند. طبقه بندی اطلاعات جدول فوق، جهت پاسخگویی به سؤال تحقیق در جدول 2 آمده است.
استراتژی دانشجو محوری دانشکده

فعالیتها در مرحله 5 دانشجومحوری: انتقال مسئولیت یادگیری به دانشجو- عضویت دانشجو در کمیته مطالعات پرستاری- توجه به سطح یادگیری دانشجو- لزوم برگزاری واحدهای جدید با توجه به درخواستهای دانشجویی- مشخص بودن معیارهای ارزشیابی- بازنگری برنامه درسی با توجه به نظر دانشجویان قبلی- اطلاع رسانی تحولات دانشکده از طریق دفترچه دانشجویی- تعامل دانشجویان با دانشجویان سالهای بالاتر- وجود مطالعات مستقل دانشجویی- گزارش دهی کامپیوتری وضعیت پیشرفت تحصیلی- اجرای برنامه افتخاری – وجود انجمن بهداشت روان دانشجو- سفیران دانشجویی- برنامه منتور ورودی فارغ التحصیلان- آگاهی دادن در مورد قوانین کارآموزیها- وجود پرستاران کاراکتر )ایجاد گروههای دانشجویی با هدف حمایت، تشویق و برانگیختن دانشجویان و استفاده از دیدگاهها و تجارب دانشجویان در فعالیتهای دانشکده از طریق نشستها و فعالیتهای اجتماعی منظم(- مرکز تکنولوژی یادگیری- وجود سازمانهای دانشجویی- یادگیری از راه دور- پایان نامه دانشجویی- بیان زندگی دانشجویی- وجود مرکز تحقیقات- وجود اساتید در سطح جهانی. دانشکده پرستاری اوهایو
فعالیتها در مرحله 5 دانشجومحوری: وجود مرکز تحقیقات پرستاری- وجود دو برنامه آموزشی- سازمان دانشجویان فارغ التحصیل- وجود برنامه منتورشیپ – حیطه های عالی شدن- انجمن دانشجویی ماریلند- انجمن پرستاری دانشجویان سیاه- گروههای دانشجویی مسیحی وکره ای- گروه مردان پرستاری- کمپ خانه چوبی )محلی برای تبادل نظرات و مشاوره های دانشجویی در قالب برنامه های خارج از برنامه درسی رسمی( – انتشار مجله خبری- یادگیری مشارکتی- واحدهای تحت وب- در دسترس بودن منابع- توجه به سطح قبلی دانشجو. دانشکده پرستاریجان هاپکینز
فعالیتها در مرحله 5 دانشجومحوری: وجود مرکز یادگیری مادام العمر- یادگیری تجربی- برنامه رهبری بالینی الگوگیری- اجرای پوشه کاری- تنوع در مراکز یادگیری- فرایند مشارکتی یاددهی- یادگیری- وجود انجمن دانشجویان پرستاری- وجود استاد مشاور- تنوع در روشهای تدریس- توجه به سبک یادگیری دانشجو- سفیران دانشجویی- مجمع دانشجویان پرستاری- یادگیری فعال- برگزاری کارگاههای مهارتهای جستجوی شغلی و جایگیری شغلی- آموزش آنلاین و الکترونیکی- دفترچه راهنمای دانشجویی- حق اعتراض به نمره- دادن بازخورد از طریق فیلم در مرکز مهارتهای بالینی- تحلیل ارتباطات استاد با دانشجو- مرکز تاریخچه تحولات پرستاری- انتقال مسئولیت یادگیری به دانشجو- اطلاع دانشجویان از قوانین رد و قبولی- انتشار مجله خبری دانشکده. دانشکده پرستاری پرودو
فعالیتها در مرحله 3 دانشجو محوری: روشهای تدریس متنوع- برنامه لوگ ) با هدف ایجاد تحریک توجه دانشجویان در مورد اعتقادات و ارزشهای فلسفی سنتی کاتولیک(- وجود مرکز حمایتهای دانشجویی- وجود استاد مشاور- آنلاین بودن بسیاری از مباحث- وجود دفترچه راهنمای دانشجویی- آگاهی دانشجویان از زمان بندی طول ترم- اجرای برنامه تخته سیاه )اطلاع رسانی به دانشجویان در مورد برنامه زمانی، محتوای سخنرانی های کلاسی، نحوه تهیه تکالیف و یادداشتهای کلاسی و بررسی و پاسخگویی به مشکلات دانشجویان در این زمینه از طریق شبکه وب(- در اختیار داشتن منابع درسی آنلاین- مشخص بودن زمینه تحقیقی اساتید و آگاهی از قوانین ورود به مراکز بالینی. دانشکده پرستاری نوتردم
فعالیتها در مرحله 5 دانشجومحوری: تاکید بر مسئولیت یادگیری به عهده دانشجو- توجه به سبکهای یادگیری- وجود روشهای متنوع تدریس- ارتباط غیر رسمی در تمام جایگاهها بین استاد و دانشجو- یادگیری مستقل و مشارکتی- وجود واحدهای آنلاین- مشخص بودن سیستمنمره دهی- یادگیری تجربی در مطالعات بین رشته ای- ایجاد مؤسسه حکومتی دانشجویی- ایجاد جامعه افتخارات پرستاری- وجود مرکز کامپیوتر مجهز- خدمات بیمه سلامتی برای دانشجو- بورد مشورتی دانشجویان و دریافت بازخورد- وجود استاد مشاور- قابل قبول و غیرقابل قبول بودن نمره دهی در دروس بالینی- انتخاب پرسپتور مناسب. دانشکده پرستاری کمبرلین
فعالیتها در مرحله 5 دانشجومحوری: پورت فولیو در پایان سالهای تحصیل- تأییدیه کپستون ) برای انجام مطالعات مستقل دانشجو تحت نظر یک مربی(- مسئولیت ارتقای حرفه ای به عهده دانشجو- یادگیری تجربی- مطالعه مستقل- وجود واحدهای عمومی و کارایی در هسته اصلی برنامه درسی- روشهای متعدد یاددهی- منتورشیپ- مربی گری- انتخاب پرسپتور توسط دانشجو- ارزشیابی برنامه ها و استاد توسط دانشجو دانشکده پرستاری استون هال
فعالیتها در مرحله 5 دانشجومحوری: تنوع در تدریس و ارزشیابی- برنامه کالد ) برنامه ای جهت زندگی راحت تر و نشاط آور در دانشکده با تشکیل گروههای فرهنگی متعدد(- جشن اسمارت )جهت آشنایی با رسم و رسومها و بیان تجربیات فرهنگی دانشجویان(- کمیته فعال یاددهی و یادگیری- انتقال مسئولیت یادگیری به دانشجو- گردهمایی برای آشنایی با زندگی دانشجویی- دانش پژوهی دانشجویی- مشخص بودن توانمندیهای فارغ التحصیلان. دانشکده پرستاری سیدنی
فعالیتها در مرحله 3 دانشجومحوری: وجود طرح پرسپتورشیپ- فرصتهای مطالعاتی دانشجویی- برنامه های آماده سازی دانشجو با عنوان شروع جهشی. دانشکده پرستاری کوئیسلند
فعالیتها در مرحله 5 دانشجومحوری: مدل مشارکتی در تدریس- وجود سوئیت آموزش بالینی و مرکز مهارتهای بالینی- وجود اساتید مشاور- طرح پرسپتورشیپ- توجه به نیازهای متفاوت دانشجویان- روش مربی گری- انتقال مسئولیت یادگیری به دانشجو- وجود دو برنامه آموزشی مشارکتی و فشرده- امتحان تکمیلی- درخواست بررسی مجدد نمره- وجود سازمانهای دانشجویی- انتقال به دوره سریع- مشارکت نمایندگان دانشجویی در ارزشیابی برنامه درسی. دانشکده پرستاری وسترن کانادا
فعالیتها در مرحله 3 دانشجومحوری: آموزش عمومی برای زندگی آینده- وجود واحد خدمات مستقل- وجود اساتید مشاور- طراحی واحدهای آنلاین- برگزاری روز خوشامدگویی- وجود مرکز خدمات دانشجویی- ایجاد برنامه یوفست ) سالگرد روز خوشامدگویی در زمان ورود دانشجویان به دانشکده(- یادگیری دستی- یادگیری تجربی- مرکز مشاوره آنلاین- اجرای برنامه پس از ثانوی ) برنامه ای در آموزش بالینی برای تعمیق دانش و تجربیات بالینی دانشجویان که بصورت مشارکتی و همکاریهای خاص با پرسنل بخشها اجرا می شود تا دانشجویان را به سمت فعالیتهای مستقل سوق دهند.( دانشکده پرستاری مانت رویال
جدول 1- طبقه بندی فعالیتها و مقایسه فعالیتهای انجام شده در دانشکده های مذکور در جهت عملیاتی شدن استراتژی دانشجو محوری
جدول2- راهکارهای پیشنهادی اجرایی برای پیاده سازی استراتژی دانشجو محوری
بحث

این مطالعه که با هدف بررسی تطبیقی نحوه عملیاتی سازی استراتژی دانشجو محوری در دانشکده های پرستاری مذکور به انجام رسید، نشان داد که این دانشکده ها براساس امکانات و توانمندیهای خود سعی داشته اند که در جهت ارتقای کیفی برنامه درسی خود ،روش های خلاقانه ای را اجرا نمایند. براساس نحوه پیاده سازی این استراتژی، راههای پیشنهادی پیاده سازی استراتژی دانشجو محوری در برنامه درسی کارشناسی پرستاری ایران شامل آگاه نمودن دانشجو در سه مورد قوانین، تحولات دانشکده و پیشرفت تحصیلی-وجود مراکز تحقیقات دانشجویی-استفاده از روشهای جدید و متعدد یاددهی و ارزشیابی- وجود مراکزی برای انجام مشاوره در زمینه های مختلف- بازنگری برنامه درسی براساس نظرات دانشجویان- انعطاف پذیر بودن برنامه درسی و توجه به پیامدهای آموزشی می باشد .
مطالعاتی که روشهای اجرای دانشجو محوری را مورد بحث و بررسی قرار داده اند، اعلام داشته اند که منتورشیپ یکی از مفید ترین روشهای یاددهی دانشجو محور در مهارتهای بالینی است. همچنین اسپوز) 1996( در یک مطالعه طولی عملکرد بالینی دانشجویان را بدنبال منتورشیپ ارزیابی کرد. او اذعان داشت که تسهیل کسب مهارتهای حرفه ای و نقشهای پرستاری از طریق روش منتورشیپ میسر است. البته برقراری ارتباط مناسب بین دانشجو و منتور ،
راهکار طبقه
تهیه و انتشار دفترچه دانشجویی، برگزاری جشن خوشامدگویی، برنامه یوفست و شروع جهشی- برای آگاه نمودن دانشجویان از تحولات دانشکده از طریق انتشار مجلات و پست الکترونیکی و در نهایت برای آگاه نمودن دانشجو از وضعیت پیشرفت تحصیلی آنها از طریق گزارش دهی کامپیوتری و دادن بازخورد از طریق فیلم در مرکز مهارتهای بالینی. آگاه نمودن دانشجو در سه مورد قوانین ،
تحولات دانشکده و پیشرفت تحصیلی
انجام مطالعات مستقل و فرصتهای مطالعاتی دانشجویی از طریق برنامه هایی با نام برنامه افتخاری، همچنین کسب تجربه دانشجویی از طریق انجام کار تحقیقاتی با اساتید در سطح جهانی. وجود مراکز تحقیقات دانشجویی
توجه به سبک یادگیری دانشجو و سطح قبلی دانش او مانند اجرای برنامه پس از ثانوی، منتورشیپ، پرسپتورشیپ و یادگیری مشارکتی- یادگیری تجربی در مطالعات بین رشته ای- یادگیری فعال و دستی- یادگیری از راه دور و واحدهای آنلاین و پورت فولیو. استفاده از روشهای جدید و متعدد یاددهی و ارزشیابی
وجود اساتید مشاور- وجود واحدهای عمومی و کارایی در هسته اصلی- برنامه درسی کمپ دانشجویی- خانه چوبی- مرکز بهداشت روان دانشجویی- مرکز تاریخچه تحولات پرستاری- مرکز یادگیری مادام العمر- پرستاران کاراکتر- برنامه کالد- برنامه لوگ- تأییدیه کپستون و در دسترس بودن منابع مورد نیاز از طرق مختلف مانند شبکه وب و تخته سیاه. وجود مراکزی برای انجام مشاوره
از طریق تسهیل ارتباط دانشجویان با اساتید و مدیریت دانشکده یا عضویت دانشجو در کمیته های تصمیم گیری با نامهای مختلف مانند انجمن دانشجویان پرستاری- سفیران دانشجویی- کنسول دانشجویان پرستاری- انجمن دانشجویی ماریلند- انجمن دانشجویی دولتی و بورد مشورتی دانشجویان. بازنگری برنامه درسی براساس نظرات دانشجویان
اجرای بیش از یک برنامه درسی براساس نیاز و زمان دانشجو. انعطاف پذیر بودن برنامه درسی
مشخص بودن توانمندیهای فارغ التحصیلان و پیگیری آنها از طریق قابل قبول و غیرقابل قبول بودن نمره دهی در دروس بالینی و همچنین با برنامه هایی مانند جشن اسمارت و تسهیل تعامل آنها با دیگر دانشجویان از طریق برنامه رهبری الگوگیری- بررسی وضعیت شغلی آینده از طریق وجود سازمان فارغ التحصیلان برای آموزش مهارتهای لازم برای استخدام با عنوان جستجوی شغلی و جایگیری شغلی. توجه به پیامدهای آموزشی
متضمن این نتیجه است) 31(. لذا همسو با این مطالعه، اجرای برنامه منتورشیپ، بسیار کاربردی برای اجرای استراتژی دانشجو محوری می باشد.
جاسپر) 1995( در طي مطالعه اي که به روش تحقیق عملکردي انجام شده بود، روش دانشجو محوري را براي دانشجویان اجرا کرد. او اعلام داشته است که اساتید پرستاري از این روش فقط به عنوان یک روش تدریس نباید بهره ببرند، بلکه این روشمي تواند بطور خلاقانه در تمام فرآیند یاددهي- یادگیري اجرا شود .دانشجو محوري در طراحي واحدها، تنظیم و تهیه محتواي یادگیري کاربردهاي بسیار مهمي دارد) 32(. بنابراین دانشجو محوری تنها در روشهای یاددهی و یادگیری کاربرد ندارد و حیطه های فراوانی را برای نهادینه کردن آن باید مدنظر قرار داد.
مربیگری بطور فزاینده ای برای آموزش دانشجو محور مورد استفاده قرار می گیرد و به عنوان یکی از روشهای فعال یادگیری محسوب می شود. در جوامع با تغییرات متعدد که نیاز به تربیت دانشجو برای حرفه هایی با مهارتهای سطح بالا است، برای تضمین کسب این مهارتها، روش مربی گری بکار گرفته می شود. مطالعات نشان داده اند که این روش یاددهی، بسیار سبب درگیر شدن دانشجو در فرایند یادگیری می شود) 33(. همسو با این مطالعه، این روش یاددهی سبب ارتقای دانشجو محوری می گردد .
در مطالعه ای که توسط داچرتی و همکارانش) 2005( به انجام رسید، از آموزش الکترونیکی به عنوان یک روش حمایتی برای آموزش در مرکز مهارتهای بالینی شبیه سازی شده، استفاده شد. در این مطالعه روش دانشجو محوری از طریق شبکه وب، برای آموزش مهارتهای بالینی استفاده شد. بطوری که دانشجویان به تشریح، تحلیل و تصمیم گیری بالینی در یک محیط امن تشویق می شدند. یادگیری از طریق ارتباطات در شبکه وب، تمرکز و انعکاس بر روی عملکرد از طریق فیلم ضبط شده از عمکلرد دانشجو، سبب یادگیری از خود و از عملکرد دیگران شد. نتایج مطالعه حاکی از رضایت از این روش تدریس، ارتقای نمرات عملکرد دانشجویان و افزایش خودکارآمدی بود. این مطالعه تأکید کرد که آموزش الکترونیکی در یک برنامه درسی یادگیری دانشجو محور در افزایش مهارت های حرفه ای دانشجویان پرستاری نقش مهمی دارد) 34(. این مطالعه هماهنگ با نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از آموزش الکترونیکی و مهمتر از آن، دادن بازخورد عینی از عملکرد به دانشجویان دربرنامه های درسی دانشجومحور جایگاه مؤثری دارد.
پورت فولیو به عنوان یک روش ارزشیابی دانشجو محور مورد پذیرش می باشد. جاسپر) 1995( اعلام داشته است که این روش تمرکز بر روی تجربیات قبلی و دستیابی به پیامدهای دوره را با تفکر انتقادی، ادغام تئوری و عمل هماهنگ کرده است. اما او در مطالعه خود متذکر شده است که باید این روش ارزشیابی دانشجو محور، در کنار روشهای تدریس دانشجو محور قرار گیرد) 32(. ویلیامز) 3002( در یک مطالعه با مقیاس کوچک روش ارزشیابی پورت فولیو را برای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان استفاده کرد. او بیان داشت که این روش دانشجو محور بوده و در آموزش حرفه ای در برنامه های درسی، استفاده های مفیدی دارد. درگیر کردن دانشجویان در ارزشیابی خود، توأم کردن ارزشیابی تئوری و عملکرد، سبب می شود که دانشجویان به عنوان یک ارزشیاب، نقش ایفا کنند. این نوع ارزشیابی در روش های آموزشی منتورشیپ و توتوریال به عنوان جزئی از فرآیند یادگیری و ایجاد تجربیات یادگیری در دانشجو کاربرد دارد) 53(.
توجه به پیامدهای آموزشی که از اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 وارد برنامه درسی شده است، به معنی مشخص نمودن پیامدهای آموزشی و تدارک لوازم برای رسیدن به آنها می باشد. در این رویکرد بدون توجه به زمان، به نظرات و توانایی های دانشجویان توجهمی شود. سوزی) 2012( با استفاده از رویکرد 10 مرحله ای طراحی برنامه درسی، این رویکرد را در برنامه درسی پیاده نمود تا با توجه به دانشجو محوری و مشخص نمودن توانمندیهای اصلی، از این طریق بتواند دانشجویان را در کسب نقشهای حرفه ای یاری رساند) 36(. لذا دانشجو محوری بدون توجه به پیامدهای آموزشی، بطور کامل قابل اجرا نخواهد بود .
جونز) 2006( در پاسخ به این سؤال که آیا دانشجو محوري مي تواند سبب افزایش عملکرد و رفاه دانشجویان پرستاري شود ،مطالعه اي از نوع مشاهده اثر، بر روي 406 دانشجو با کوریکولوم سنتي و 466 دانشجو با کوریکولوم دانشجو محوري انجام داد .پیامدهاي بهداشت روان و عملکرد حرفه اي مانند نمرات دانشگاهي و غیبت به دنبال بیماریها را بررسي کرد. نتایج این مطالعه نشان داد که در هفته 25 ترم تحصیلي، نگرانیهاي دانشجویان و نگراني از برنامه- هاي دانشگاهي و فردي در کوریکولوم سنتي بیشتر از دانشجویان در کوریکولوم دانشجو محوري بود. در عملکرد دانشگاهي و تکالیف درسي این نتیجه بدست نیامد. او اذعان داشت که کوریکولوم هاي خلاقانه، گرچه مي تواند سبب تغییرات مثبت در رفاه دانشجویان شوند، اما عملکرد آنها بیانگر این امر نمي باشد. لذا گرچه روشهاي خلاقانه و متعددي براي اجراي این استرات ژیها وجود دارد، اما باید براساس شواهد تحقیقي و بررسي پیامدهاي دانشجویي اقدام کرد 37)(. بطور کلی در خصوص نهادینه کردن استراتژی دانشجو محوری در برنامه های درسی پرستاری، باید متذکر شد که نگاه کل نگر به برنامه درسی، سبب اجرای آن بطور مؤثرتر خواهد شد .
از مهمترین محدودیتهای این مطالعه آنست که مقالات و اطلاعات مربوط به دانشکده ها که به زبان انگلیسی بود، در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین در خصوص اطلاعات مربوط به برنامه درسی دانشکدها، مطالب موجود در سایتهای دانشکده ها، گزارشات و مطالب مرتبط استفاده شده است .
تعدادی از دانشکده ها اطلاعات کامل و جامعی را منتشر کرده بودند .اما عده ای هم خلاصه گویی نموده، بعضاً مواردی را منتشر نکرده و اطلاعات آنها تا حدودی ممکنست ناقص باشد. همچنین مقالات مرتبط که بصورت رایگان و یا از طریق شبکه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خریداری شده و در اختیار محققین قرار گرفته بود، استفاده شده است. در واقع هرچند که محققین تلاش بسیار نموده اند که اطلاعات کاملی را بدست آورند، ولی بدلیل محدودیتهای مذکور، احتمال آن مطرح است که روشهای دیگری هم برای نهادینه کردن استراتژیهایدانشجومحوری توسط دانشکده های پرستاری بطور خلاقانه استفاده شده باشد، که بازیابی نشده باشند .
بر اساس اهداف و سؤالات مطالعه حاضر، تلاشی در جهت
تعیین میزان کارآیی این راهکارها نشده است. لذا پیشنهاد می شود میزان اثربخشی هر کدام از این راهکارها بطور مقایسه ای در مطالعات مداخله ای بررسی شود. همچنین شرایط و ملزومات اجرای موفقیت آمیز هر استراتژی تعیین گردد.
نتیجه گیری

پیشنهاد می شود، آنچه که برای اجرای استراتژی دانشجو محوری بیان شد، براساس شرایط و امکانات جامعه پرستاری ایران و براساس گامهای علمی بازنگری برنامه درسی، پیاده و اجرا گردد تا سبب ارتقای برنامه درسی پرستاری در ایران گردد.
47177345

منابع
تشکر و قدردانی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

این مقاله، برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته آموزش علوم پزشکی در دانشگاه شهید بهشتی می باشد. لذا از اساتید و همکاران محترم این دانشگاه تشکر و قدردانی به عمل می آید .همچنین از دانشگاه علوم پزشکی مشهد بدلیل خریداری مجلات معتبر و در دسترس بودن الکترونیکی آنها از طرق سایت دانشگاه تشکر و قدردانی می شود .
1-Mcallister, M. Principles in practice: an Australian initiative in nursing curriculum development. nurse education today 2001;21:315-22.
2-Warda, K. Procterb, P. Woolley, N. Creating the balance in the nursing curriculum Nurse Education in Practice 2004;287:21-4.
3-Raines, D.A. CAN- Care: An innovation model of practice- based learning. International Journal of Nursing Education Scholarship 2006;3(1):1-15.
4-Fealy, G. Aspects of curriculum policy in preregistration nursing education in the Republic of Ireland: issues and reflections. J Adv Nurs 2002;37(6):558-65.
5-Calman, L. Watson, R. Norman, I Redfern, S. Murrells, T. Assessing practice of student nurses: methods, preparation of assessors and student views. J Adv Nurs. 2002;38(5):516-23
6-Vahidi, R. Khah, N.D. Araks, M. Koshavar, H. Asl, A.M. Nursing Students’ and Instructors’ Viewpoints Regarding Professional Abilities of Students in Internship Program at Tabriz University of Medical Science Iranian Journal of Medical Education 2006;6(2):107-12.
7-Forbes, M. Hickey, M. Curriculum Reform in Baccalaureate Nursing Education: Review of the Literature. International Journal of Nursing Education Scholarship 2009;6(1):1-19
8-Mohebbi, Z. Ramtod, M. Hashemi, F. Mohammadi, H.R. Setoudeh, G. NajafiDolatabad, Sh. View point of the nursing studentd on challenges in clinical training, Sjiraz, Iran. Medical Journal of Hormozgan 2011;16(5):414421.
9-Rassouli, M. Zagheri, M. Mohhammadnezhad, M. Challenges in clinical nursing education in Iran and strategies. Journal of clinical Excellence 2014;2(1):11-22.
10-SiavashVahabi, Y. & etal. Comparing of the status of clinical education in the views of nursing educators and students. Iranian Quarterly of Education Strategies 2011; 3(4):179-182.
11-Delaram, M. Clinical education from the viewpoints of nursing and midwifery students in ShahrekordUniversity of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical education 2006; 6(2): 129-134.
12-Raimi, A. Ahmadi, F. The obstacles and improving strategies of clinical education from the viewpoints of clinical instructors in Tehran’s Nursing Scholls. Iranian Journal of Medical education 2006; 5(2): 73-79. 13-Masoodi, R. Alhani, F. Problems and issues of less- experienced nursing mentors in clinical education. IJN .18-76 :)84(91 ;7002
14-Ben-zur H, Yagil D, Spitzer A. Evalution of an innovation curriculum: nursing education in the next century.
Journal of Advanced nursing. 1999;30(6):1432-40.
15-Bazrafkan, L. Kajori, G. Dehghan, H. Amini, M. Saber, M. Abbasi, K. 10 steps in curriculum planning. Shiraz:
Irsa; 2008.
16-Afify, A. SPICES model for learning: Reflection & Recommendations for application. Education 2006;23(4):542.
17-Nshaho, J. Innovative strategies in teaching of biomedical sciences to health professionals. Nigerian Journal Of Physiological Sciences 2005;20(1-2):8-10.
18-Nshaho, J. Innovative strategies in teaching of biomedical sciences to health professionals Nigerian Journal Of Physiological Sciences 2005;20(1-2):8-10.
19-Harden, R. Evaluation or revolution and the future of medical education: replacing the oak tree. medical teacher 2000;22(5):435-53.
20-Government, N.B. Inovation in nursing education: A call to reform. 2003.
21-Pinato, J. Pepe, A. Nursing education: contradictions AND Challenges of Pedagogical practice. Rev Latino-am Enfermagem 2007;15(1):120-6.
22-Forbes, M. Hickey, M. Curriculum Reform in Baccalaureate Nursing Education: Review of the Literature. International Journal of Nursing Education Scholarship2009;6(1):1-19.
23-Raines, D. Lynn, C. CAN-Care: An Innovative Model of Practice-Based Learning. International Journal of Nursing Education Scholarship2006;3(1)23-32.
24-Silva, K.L. Sena, R.R. Nursing education: seeking critical-reflexive education and professional competencies.
Rev Latino_ am Enfermagem2006;14(5):755-61.
25-Aghazadeh, A. Comparative education. Samt, editor. Tehran .2008.
26-Shekari, A. Rahimi, A. A comparative study of educational systems in post- revolutionary Iran and China. Journal of Buletinul University Petrol 2009;6(1): 58-66.
27-Assareh, A. Bagherzadeh, Z. A cmparative evaluation of vacational curricilum in Britain, Japan, Germany, USA, and Iran. Interdisciplinary Journal of Contemporary research in Business 2013; 4(12):987-1013.
28-Kaabbasi, R. Sabouri Motlagh, M. MasteriFarahani, F. JalilzadehHeydarlo, M. The comparative study of information & communications technology strategies in ducaion of India, Iran & Malasia counteries. Australian Journal of basi and applied sciences 2012; 6(9): 310-317.
29-Yazdani, J. Hassani, M. A study on the level of conformity between the objective of curriculum guidelines at he elementary and middle school and official objectives of the sperme council of education. Journal of curriculum studies 2011; 6(20): 58-7.
30-Changiz, T. Yousefy, A. A Course Evaluation Tool Based on SPICES Model, and its Application to Evaluation of Medical Pharmacology Course. Journal of medical education 2006;8(2):111-20.
31-Spouse, F. The effective mentor: a model for student-centred learning. Nurs Times 1996;92(13):32-5. 32-Jasper, M. The portfolio workbook as a strategy for student-centred learning. Nurse Educ Today 1995;15(6):446.15
33-Sarli, M.P. Burrai, F. Cicolini, G. Tutorial functions in 1st level nursing masters: cognitive study. Prof Inferm .03-32:)1(26;9002
34-Docherty, C. Hoy, D. Topp, H. Trinder, K. E-Learning techniques supporting problem based learning in clinical simulation. Int J Med Inform 2005;74(7-8):527-33.
35-Williams, M. Assessment of portfolios in professional education. Nurs Stand 2003 ; 18 (8):33-7.
36-Suzie ,K. Outcome- based curriculum development and student evaluation in nursing education. Korean society of nursing science 2012;42(7):915-27.
37-Jones, M.C. Johnston, D.W. Is the introduction of a student-centred, problem-based curriculum associated with improvements in student nurse well-being and performance? An observational study of effect. International journal of nursing studies 2006;43(8):941-52.
Nursing curriculum in some developed countries and proposed
way of applying it in the Iranian nursing curriculum:
A comparative study
Karimi Moonaghi H (Ph.D) – Khorashadizadeh F (Ph.D).
Abstract
Introduction: Recently, student- centers have used for improving quality of nursing curriculum that traditional curriculum is not suitable for it. The aim of the present study is to identify how the student- center strategy have applied in nursing curriculum in America, Canada and Australia and proposed methods for applying it in the Iranian nursing curriculum.
Methods: This comparative study was conducted according to Beredy’s model: Description, interpretation, juxtaposition, and comparison. The population was the documentation of world nursing colleges. The samples were totally 10 colleges of 3 countries: USA, Australia, and Canada who were selected by purposive sampling. The inclusion criteria were applying student- center in B.A. nursing curriculum. The data collection instrument was 5 stages of student center strategy which developed by Changiz & et al (2006). Nursing curriculum in these countries, were retrieved through their publications, books, the internet, their Sites and communicating electronically. The validity of these documents was assessed by internal validity and critique the external validity were reviewed. Data analysis was performed according to Beredy’s model.
Results: Based on applying this strategy, proposed methods for applying student- center strategy are to inform students about rules, events and student growth- students research center- using new and various teaching and evaluation methods, advisory center- revised curriculum based on students’ view- attention to educational outcomes.


پاسخی بگذارید