جدول 1- اولوی تهاي اول تا دهم نیازهاي آموزشي اعضاي هیأت علمي بالیني و پایه دانشگاه علوم پزشكي لرستان به روش دلفي 1390
علوم پایه بالینی اولویت
امتیاز نیاز هاي آموزشي امتیاز نیاز هاي آموزشي 31 روش تدریس مقدماتی و پیشرفته 22 جستجوی منابع اول
20 كارگاه آموزش مقاله نویسی به زبان انگلیسی 15 كتابخانه دیجیتال دوم
19 مهارت های تدریس )شامل مدیریت كلاس( 12 فن مقاله نویسی به زبان فارسی و انگلیسی سوم
10 روش تهیه كتاب های الكترونیك 12 روش تحقیق پیشرفته چهارم

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

9 سخنرانی به زبان انگلیسی 12 روش تدریس مقدماتی و پیشرفته پنجم
8 دانش پژوهی آموزشی 12 طراحی سؤال و ارزشیابی دانشجو ششم
8 برنامه ریزی درسی 11 آموزش الكترونیكی هفتم
8 مقاله نویسی فارسی 7 درك مطلب و مكالمه زبان انگلیسی هشتم
7 كارگاه كشت سلول و جداسازی سلول 5 رویكرد های نوین تدریس نهم
6 كارگاه جستجوی پیشرفته در منابع اطلاعاتی و موتورهای جستجو 5 SPSS دهم
اولوی تهاي اول تا پنجم نی ازهاي آموزشي اعضاي هیأت علمي پرستاري و مامایي؛ مكالمه زبان انگلیسي، چگونگي ارسال مقالات جهت مجلات خارجي، كتابخانه دیجیتال، روشهاي آموزش بالیني و روشهاي نوین تدریس تعیین شد )جدول 2(. مقاله نویسی به زبان انگلیسی، آمار و SPSS، جستجو در منابع الكترونیك و بانك های اطلاعاتی، روشهای نوین آموزش به بیمار ،كارگاه عملی چگونگی ارسال مقالات به ك نگرههای خارجی، نقد ژورنال كلاب، دانش پژوهی آموزشی، برنامه ریزی درسی، تفكر خلاق در آموزش ،كارآفرینی، روشهای كاهش استرس، طب سنتی و پرستاری مبتنی بر شواهد از نیازهای دیگر آنها بود. همچنین جستجوي پیشرفته در منابع الكترونیكي و موتورهاي جستجوگر، روش تدریس پیشرفته، كتابخانه دیجیتال، كلاس هاي مكالمه زبان انگلیسي و دورههاي آموزشي كار با دستگاههاي پیشرفته آنالیز مواد، اولوی تهاي اول تا پنجم نی ازهاي آموزشي اعضاي هیأت علمي بهداشت و پیراپزشكي بودند )جدول2( كارگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی، آموزش از راه دور، آشنایی با نرم افزار مدیریت منابع، فتوشاپ ،كرل، اخلاق در پژوهش و مرور سیستماتیك، نیازهای دیگر آنها بود.
جدول2- اولوی تهاي اول تا دهم نیازهاي آموزشي اعضاي هیأت علمي پرستاری مامایی و بهداشت و پیراپزشكی دانشگاه علوم پزشكي لرستان به روش دلفي 1390
بهداشت و پیراپزشكي پرستاري و مامایي اولویت
امتیاز نیاز هاي آموزشي امتیاز نیاز هاي آموزشي 24 جستجو پیشرفته در منابع الكترونیكی وموتورهای جستجوگر 29 دوره زبان انگلیسی )مكالمه و(… اول
20 روش تدریس پیشرفته 16 چگونگی ارسال مقالات جهت مجلات خارجی دوم
18 كتابخانه دیجیتال 14 كتابخانه دیجیتال سوم
17 كلاس زبان انگلیسي 11 روش های آموزش بالینی چهارم
15 دوره های آموزشی كار با دستگاههای پیشرفته آنالیز مواد ،
دستگاه كروماتوگرافی گازی ،كروماتوگرافی مایع با عملكرد بالا 9 رویكردهاي نوین تدریس پنجم
13 كارگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی 8 مقاله نویسی به زبان انگلیسی ششم
11 آموزش الكترونیكی 7 آمار و SPSS هفتم
10 نحوه ارسال مقاله، معرفی مقالات و مجلات معتبر 7 جستجو در منابع الكترونیك و بان كهای اطلاعاتی هشتم
10 روش های پیشرفته آزمایشگاهی از قبیل واكنش زنجیره ای پولیمراز 6 روش تحقیق كیفی نهم
9 مقاله نویسی به زبان انگلیسی 1 آشنایی با تكنولوژی و تجهیزات پیشرفته پزشكی دهم
بحث

در این مطالعه نی ازهاي آموزشي اعضاي هیأت علمي گروههايآموزشي مختلف عمدتاً جستجوي پیشرفته منابع الكترونیك، كتابخانهدیجیتال، فن مقاله نویسي به زبان فارسي و انگلیسي، مكالمه زبانانگلیسي، روش تحقیق پیشرفته و روش تدریس مقدماتي و پیشرفته ،آموزش از راه دور و… بود كه با تعدادی از مطالعات همخواني دارد ،به طوري كه نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی شیراز مقاله نویسی، سخنرانی پیشرفته، رسانههای آموزشی و پژوهش در آموزش گزارش شده است) 27(. مقاله نویسی كه از شروط لازم معیارهای ارتقاء می باشد از اولویتهای مشترك اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشكی لرستان و شیراز بیان شده است، اما دسترسی به منابع الكترونیك، مكالمه زبان انگلیسي، روش تحقیق پیشرفته و روش تدریس مقدماتي و پیشرفته، آموزش از راه دور اولویتهای دیگر اعضای هیأت علمی لرستان است كه با نیازهای اعضای هیأت علمی شیراز متفاوت است كه می تواند به دلیل آموزشها و مهارتهای قبلی، تجربه و سابقه كار، گذراندن كارگاهها، پیشرفت علم و تكنولوژی و معیارهای ارزشیابی سالیانه در دو دانشگاه باشد .
در مطالعه توصیفی یاراحمدیان و همكاران) 1383( اساتید دانشگاه علوم پزشكی اصفهان نیز سطح مهارت خود را در زمینه تفسیر و تحلیل سؤالات آزمون، روش های ارزشیابی، مهارتهای عملی طراحی آزمونهای عملكردی و تهیه فیلم آموزشی پایین میدانستند و اولویتهای نیاز آموزشی آنها تفكر انتقادی، روشهای ایجاد انگیزه ،منابع اطلاعرسانی و مجلات الكترونیكی بود) 9( بنابراین، بعضی از نیازها و از جمله دستیابی به منابع الكترونیك برای اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشكی لرستان و اصفهان یكسان بود، اما اساتید دانشگاه علوم پزشكی اصفهان نیازمند آموزش تفكر انتقادی و روشهای ایجاد انگیزه بودند كه با مطالعه حاضر همخوانی ندارد و ممكن است به علت متفاوت بودن زمینه های كاری و سیاست های حاكم بر دانشگاه ها باشد. همچنین آویژگان و همكاران) 8831( در مطالعه توصیفي- مقطعي، اولویت اول در حیطه آموزش، نحوه پرورش یادگیري همیشگي و خودآموزي در دانشجویان؛ در حیطه پژوهش، مهارت تحلیل آماري دادهها؛ در حیطه توسعه فردي ،گفتگو به زبان انگلیسي؛ در حیطه فعالی تهاي اجرایي و مدیریتي ،مدیریت زمان؛ در حیطه خدمات درماني و ارتقاي سلامت، نحوه ثبت اطلاعات بیمار؛ در حیطه فعالی تهاي تخصصي خارج از دانشگاه ،اصول و روشهاي ارائه آموزش و مشاوره به جامعه توسط رسانههاي ارتباط جمعي را گزارش نمودند) 25(. نیاز به آموزش مكالمه به زبانانگلیسی و آشنایی با روشهای تدریس یا نحوه پرورش یادگیری رااعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشكی اصفهان و لرستان بطور مشترك اعلام نموده اند اما در سایر اولویتها تفاوتهایی مشاهده می شود كه ممكن است به روش جمع آوری داده ها مرتبط باشد ،زیرا در مطالعه فوق اولویت ها در حیطه های مختلف بر اساس آیین نامه ارتقاء توصیف شده اند، اما در مطالعه حاضر اولویت ها به روش دلفی تعیین گردیدند .
همچنین در این راستا، در مطالعه پیمایشي – مقطعي شیرازي و همكاران) 1383( مهمترین اولویت آموزشي مورد درخواست جراحان عمومي، روشهاي جدید جراحي) 17/25 درصد( و پراهمی تترین روش آموزشي مورد درخواست، سخنراني همراه با پرسش و پاسخ 3)/57 درصد( بوده است. اكثر پزشكان جراح) 5/61 درصد( ترجیح ميدادند كه مدت اجراي برنامه كمتر از 3 روز باشد) 82(.
طراحي و اجراي آموزش از راه دور، از اولوی تهاي بعدي ذكر شده در این مطالعه است. در این خصوص ،ی افتههاي مطالعهاي در مورد بررسي دانش و نگرش اعضاي هیأت علمي در مورد آموزش از راه دور نشان داد كه اكثریت واحدهاي مورد پژوهش از دانش ناكافي و نیمي از افراد از نگرش نامطلوب نسبت به آموزش الكترونیكي برخوردار بودند) 29(. ذكر این نیاز آموزشی ممكن است به علت جدید بودن این روش و اختصاص امتیاز به آن در ارزشیابی سالیانه اعضای هیأت علمی باشد. همچنین اساتید با سابقه، قبلاً دورهاي در این زمینه نگذراندهاند و مهارت خود را براي آمادهسازي فراگیران كافي نمي دانستهاند. عليرغم اهمیت تفكر انتقادي، تصمی مگیري و حل مسأله، خلاقیت و كارآفریني در محی طهاي آموزشي، اكثر اعضاي هیأت علمي به عنوان نیاز آموزشي به آن اشارهاي نكردند، شاید علت آن عدم آشنایي و برخورد با مقولههاي فوق به دلیل مشغله كاري و درگیر شدن با وظایف روزمره باشد، كه به نظر ميرسد طرح موارد فوق و توجه به آنها انگیزه لازم را براي یادگیري و كاربرد آنها در فرآی ندهاي آموزشي، پژوهشي و اجرایي در اعضاي هیأت علمي ایجاد نماید. همچنین با وجودي كه یكي از وظایف اصلي و مهم مدرسان، درگیر شدن در برنامهریزي و طرح درس براي دروس خود ميباشد، جزء اولوی تهاي آموزشي اعلام نگردید. به نظر ميرسد اساتید كاملاً به آن مسلط هستند هر چند سایر مطالعات این نكته را تأیید نميكنند) 25(. آشنایی با روشهای تدریس مقدماتی و پیشرفته ،به عنوان یكی از وظایف اصلی اعضای هیأت علمی در اولویتهاي آخر بعضی از گروههاي آموزشي شركت كننده در این مطالعه قرار گرفته بود. به نظر ميرسد گذراندن كارگاهها تا حدودی توانمندیهای لازم را در آنها ایجاد كرده است. با این همه، مطالعات این مورد را تأیید نميكنند. از جمله، در پژوهشي كه در دانشكده پزشكي دانشگاه ماساچوست آمریكا انجام گرفته، نشان داده است كه مدیران اجرایي ارشد دانشگاه، نیاز به اصلاح و بهبود عملكرد تدریس را جزو اولویت آموزشي اساتید عنوان نمودهاند) 30(. همچنین بررسی نیازهاي آموزشي اساتید دانشگاه علوم پزشكي گلستان نشان داد كه اساتید نیاز به برگزاري كارگاههاي روش تدریس را به عنوان اولویت آموزشي اعلام كردهاند) 13(.
اساتید نی ازهاي خود را بیشتر در حیطه پژوهش اعلام نمودهاند .به نظر می رسد، مشغله كاري بعد از فراغت از تحصیل مانع شركت فعال در كارگاههاي آموزشي شده و احتمالا كارگاههاي برگزار شده از نظر طول مدت برگزاري و محتواي آموزشي، متناسب با نیاز واقعي اساتید طراحي نشده است و شركت در كارگاههاي مربوطه نتوانسته جواب گوي نیاز آنان باشد. در این مورد نتایج مطالعهاي در دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان نشان داده كه اولویت پنجم آنان كارگاههاي آنالیز و نرمافزارهاي آماري بوده و مقالهنویسي به زبان انگلیسي در اولویت سوم قرارداشته است) 32( كه با مطالعه حاضر كه مقالهنویسي به زبان انگلیسي از اولوی تهاي اول اكثر گروههاي آموزشي است، همخواني دارد. اما كار با نرم افزارهاي آنالیز آماري از اولوی تهاي آخر بیشتر آنان ذكر شده است. گفتگو به زبان انگلیسي از اولوی تهاي دیگر بیشتر اعضاي هیأت علمي بود كه در مورد اهمیت آن براي به روز بودن دانش، هیچ شكي وجود ندارد. شایان ذكر است كه مركز مطالعات وتوسعه دانشگاه علوم پزشكی لرستان برایبرنامه ریزی و اجرای كارگاه های آموزشی اعضای هیأت علمی از نتایج این تحقیق استفاده نمود.
160184403

منابع
نتیجه گیری

كتابخانه دیجیتالي، جستجوي منابع، مهارتهاي تدریس، فن مقاله نویسي به زبان انگلیسي و ارسال مقاله به مجلات خارجي ،اولویتهای آموزشی اكثر اعضای هیأت علمی بود. آموزشها و مهارتهای قبلی، تجربه و سابقه كار، گذراندن كارگاه ها، پیشرفت علم و تكنولوژی، معیارهای ارزشیابی سالیانه وشاخص های آیین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی از عوامل مؤثر در تعیین نیازهای آموزشی بودند. تعیین و اولویت بندي نیازهاي آموزشي اعضاي هیأت علمي به تفكیك گروه هاي آموزشي مي تواند گامي مهم در برنامه ریزي آموزشي متناسب با نیازهای حرفه ای اساتید باشد. همچنین پیشنهاد می شود در مطالعات بعدی علاوه بر نیازسنجی با استفاده از الگوها و روشهای مختلف به منظور اثربخشی بیشترآموزشها در مورد نحوه اجرای آنها نیز پژوهش هایی انجام شود. محدودیت مطالعه حاضر این است كه ممكن است نیازهای افراد خبره در همه موارد با نیازهای سایر اعضای گروه منطبق نباشد.
تشکر و قدردانی

بدینوسیله از معاونت محترم تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكی لرستان كه در تصویب و تأمین مالي ما را یاري دادهاند،همچنین از سركار خانم سیمین اصغري و جناب آقاي بهمن راد و همه اعضاي هیأت علمي دانشگاه كه در اجراي طرح، تكمیل و ارسال پرسشنامه با ما همكاري داشتند، تشكر و قدرداني ميگردد .
Boucher BA, Chyka PJ, Fitzgerald WL, Hak LJ, Miller DD, Parker RB. A comprehensive approach to faculty development. Am J Pharm Educ 2006, 15; 70(2): 27.
Salami Ranjbaran H, Amini A, Naderfam SH. Investigated the relationship between proficiency Faculty of Tabriz
University of Medical Sciences on their teaching . Proceedings of the 8th Nathional Conference of Medical Education, 2007 Mar 6-8. Kerman. Kerman University of Medical Sciences 2007; 130. (Persian)
Shahidi Sh, Changiz T, Salmanzadeh H, Yousefy A. Factors Affecting the Needs Assessment in Continuing
Medical Education: Presenting a Practical Guideline for Selecting Models and Techniques. IJME 2010; 9(4): 321329.(Persian)
Continuing Education Office of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. [Continuing Education]. [Cited 2010 Jan 30]. Available from: http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/Vice-ChancellorEducation/Education
ContunuousOffice/default.aspx .(Persian)
Rezaee MM. Needs assessment. Available from: http://culturesofcurriculum.blogfa.com/post-3.aspx . Access: 2014 /11/ 9.
Norman GR, Shannon SI, Martin ML .The need for needs assessment in continuing medical education. BMJ 2004; 328(7446): 999-1001.
Smith ES. The relationship between learning style and cognitive style. Journal of Personality and Individual Differences 2010; 77:434-445.
Parker K, Parikh SV. Applying prochaska’s model of change to needs assessment, programme planning and outcome measurement. Journal of Evaluation in Clinical Practice 2001;(7)4:365-71.
Yarmohammadian MH, Bahrami S, Forughi Abari AA. Health directors and experts, and proper need. IJME 2003; 1(3): 69-75. (Persian)
Davis DA, Thomson M, Oxman A, Haynes RB. Changing physician performance: a systematic review of the effect of continuing medical education strategies. JAMA 1995; 274(9): 700-5.
Grant J. Learning needs assessment: assessing the need. BMJ 2002; 324(7330): 156-9.
Yarmohamadian M, Bahrami S. Need assessment in health and educational organizations. Isfahan: Medical University of Isfahan. 2004. (Persian)
McCawley PF. Methods for Conducting an. Educational Needs Assessment. Guidelines for Cooperative Extension System Professionals. Available from: www.cals.uidaho.edu/edcomm/pdf/bul/bul0870.pdf. Access: 2014/ 11/ 9.
Hosani Sharifabad M. Educational Need Assessment Faculty of Paramedical Faculty of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services. Proceedings of the 9th Nathional Conference on Medical Education, 2008 Mar 4-6. Yazd: Yazd University of Medical Sciences 2008: 63. (Persian)
Guide to conducting an educational needs assessment: Beyond the literature review need Assessment. Available from: https://www.janssentherapeutics-grants.com/sites/all/themes/ttg/assets/Needs%20Assessment%20Guide.pdf. Access: 2014 11 9.
Ridgell SD, Lounsbury JW. Predicting academic success: In –Service Need of Beginning teachers of Agriculture Using TWO Assessment Models. College Student Journal 2004; 38(4):607-618.
Smith ES. The relationship between learning style and cognitive style. Journal of Personalityand Individual Differences 2010;77:434-445.
Ates S, Cataluglo E. Teacher preparation and in-service needs associated with management of the total program of agricultural education in Georgia. Research in Science & Technological Education 2007 ;( 2) 167-178.
Witkin HA, Donald R, Philip K, Oltman DK.Exletnsion Education Educators assessment of Technology programs:
Current status. Journal of Personality and Social Psychology 2003; 37(7):1127-1145.
Vahedian Azimi A, Alhani F, Hedayat K. Barriers and Facilitators of Patient’s Education: Nurses’ Perspectives.
IJME 2012; 11 (6) :620-634
URL http://ijme.mui.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-702-2&slc_lang=fa&sid=1
Ahmadi F, Nasriani KH, Abazari P. The Delphi method as a research tool. IJME 2008; 8(1): 175-185. (Persian)22. Nelson AJ. Using a modified Delphi methodology to develop a competency model for vet Practitioner. [Cited 2010 Dec 29]. Available from:
http://amynelson.efoliomn.com/Uploads/RM502EPaper.pdf
Powell C. Methodological Issues in Nursing Research. The Delphi technique: myths and realities. Journal of Advance Nursing 2003; 41(4): 376-382.
Hojat M. Need Assessment of Nursing Personnel of Jahrom University of Medical Sciences Using Delphi Technique in 2008. IJME 2011; 10 (4) :464-473.
URL http://ijme.mui.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-437-1&slc_lang=fa&sid=1.
Avijgan M, Karamalian H, Ashourioun V, Changiz T. Educational Needs Assessment of Medical School’s Clinical
Faculty Members in Isfahan University of Medical Sciences. IJME 2009; 9(2): 93-102. (Persian)
Powell C. The Delphi technique: Myths and realities J Adv Nurs 2003 Feb; 41(4):376-82.
Alavi Z, Dehghani MR, Ghrami Sh, Amini M. Educational need assessment of faculty member of Shiraz UMS in 2008. Proceedings of the 9th Nathional Conference on Medical Education, 2008 Mar 4-6. Yazd: Yazd University of Medical Sciences.2008: 29. (Persian)
Shirazi M, Zeinalo AA, Alaeddini F. The View Points of General Surgeons Attending CME Programs Regarding their Educational Needs, in Tehran University of Medical Sciences. IJME 2004; 4(1): 31-36. (Persian)
Ghanbari A, Asgari F. Knowledge and Attitudes of Faculty of Medical Sciences about E-Learning. Proceedings of the 9th Nathional Conference on Medical Education, 2008 Mar 4-6. Yazd: Yazd University of Medical Sciences. 2008: 97. (Persian)
Pololi LH, Dennis K, Winn GM, Mitchell J. A needs assessment of medical school faculty: caring for the caretakers. J Contin Educ Health Prof 2003; 23(1): 21-9.
Khajehmirzae AR, Abasi A. Educational needs of the faculty and its influencing factors in Golestan University of Medical Sciences. Proceedings of the 6th Nathional Conference on Medical Education, 2004. Tehran: Shahid Beheshti University of Medical Sciences. 2004: 75. (Persian)
Bakhshi H, Amjadi Z, Arsalan E. Educational needs of the Faculty of Rafsanjan University of Medical Sciences. Proceedings of the 8th Nathional Conference of Medical Education, 2007 Mar 6-8. Kerman: Kerman University of
Medical Science. 2007: 213. (Persian)
Educational needs of faculty members of Lorestan University of Medical Sciences by Delphi Technique
Toulabi T (Ph.D) – Sheikhian A (Ph.D) – Galehdar N (MSc.) – Anbari Kh (Ph.D) – Mohammadi E (Ph.D)Majidimehr M (B.Sc).
Abstract
Introduction: Provision and design of educational programs according to the educational needs of target groups is a key priority for implementation of the program by the health care community. Related studies in the field are rare to identify educational needs in the country. The aim of this study was to determine and prioritize educational needs of faculty members of the Lorestan University of Medical Sciences.
Methods: The survey was conducted using the Delphi assessment in three-step in 2011. Educational needs by 40 faculties of Clinicians, Nursing and Midwifery, Sciences, Health and Paramedical (10 people per group) were identified and prioritized. We used a purposive sampling method using three questionnaires for data collection and scoring.
Results: The top five priorities of educational needs of clinical faculty members included: online search strategies, digital library, scientific writing in English and Persian, advanced research methods and basic and advanced teaching methods. Educational needs of faculty members of nursing and midwifery were English conversation, how to submit papers to non-native journals, digital library, clinical teaching methods and new methods of teaching. Educational needs of basic sciences faculty members were basic and advanced teaching methods, scientific writing, English, teaching skills, method for collecting electronic books, and deliver a successful English presentation. Educational needs of faculty members of the health and Paramedical sciences schools included: advanced search in electronic resources and search engines, advanced teaching methods, digital library, English conversation, and using analytical tools.


دیدگاهتان را بنویسید