مساله و تصمیم گیری-مهارت های ارتباطی- مهارتهای ارتباطی )گوش دادن فعال( چهارم
فرد بتواند مسائل را از وراي تجارب مستقیم خود دریابد فرد بتواند درباره موضوع، سؤال و استدلال کند، سپس آن بپذیرد یا رد کند. آشنایی کردن شرکت کنندگان با مهارت تفکر خلاق -مهارت تفکر نقادانه پنجم
جدول 1- محتواي جلسات آموزشی مهارت زندگی
به منظور مهار تأثیر اجرای پیش آزمون بر نتایج نمرات پس آزمون تحلیل کوواریانس به کار برده شد. با تعدیل تأثیر نمرات پیش آزمون، اختلاف بین میانگین نمرات پس آزمون پیشرفت تحصیلی ،انگیزه یادگیري درونی و عزت نفس دانشجویان در دو گروه تجربی و کنترل معنی دار )01/0)p> است )جدول 3(. بنابراین آموزش مهارتهای زندگی بر انگیزه یادگیري درونی و بیرونی، پیشرفت تحصیلی و عزت نفس مؤثر بوده است به طوري که این پژوهش نشان داد که این آموزش و مداخله به ترتیب 18% ،5% ، 11% و 71% تغییرات واریانس انگیزه یادگیري درونی و بیرونی، پیشرفت تحصیلی و عزت نفس را تبیین مي کند.
جدول 2- توزیع فراواني شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب جنس، وضعیت سکونت، وضعیت تأهل ، تحصیلات پدر و مادر، میزان درآمد خانواده و میانگین سنی در دو گروه تجربی و کنترل
نتیجه گروه کنترل تعداد )درصد( گروه تجربی تعداد )درصد( وضعیت مشخصات
χ2=0.49, df =1, P=0.48 (3.07)25
(7.92)22 (8.46)64
(2.53)52 دختر
پسر جنس
χ2=0.92, df =1, P=0.33 (7.54)23
(3.45)83 (7.73)62

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

(3.26)34 بومی
غیربومی وضعیت سکونت
χ2=0.05, df =1, P=0.82 (1.38)95
(9.61)21 (7.18)85
(3.81)31 مجرد
متأهل وضعیت تأهل
χ2=2.45, df =2, P=0.31 (5.8)5
(2.17)24
(3.02)21 (51)11
(17)94
(31)9 بی سواد
زیر دیپلم و دیپلم
تحصیلات دانشگاهی تحصیلات پدر
χ2=6.64, df =2, P=0.05 (4.61)01
(5.07)34
(9.2)2 (92)02
(1.86)74
(1.31)8 بی سواد
زیر دیپلم و دیپلم
تحصیلات دانشگاهی تحصیلات مادر
χ2=1.24, df =2, P=0.51$ (8.81)6
(9.17)32
(4.9)3 (71)9
(2.97)24
(8.3)2 کم
متوسط
بالا میزان درآمد خانواده
t=0.33, df =141 1, P=0.75* 21.53±1.57 21.65±2.83 سن
$ تست دقیق فیشر ،* آزمون t-test
جدول 3- میانگین و انحراف معیار نمرات پیشرفت تحصیلی، انگیزه یادگیري )درونی و بیرونی(، عزت نفس و نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین و انحراف معیار اختلاف نمرات پیش و پس آزمون در گروه تجربی و کنترل
نتیجه* تغییرات میانگین ‡ گروه کنترل)47=n( † گروه تجربی )72n=(† نمرات
P>0.001 P=0.27 -1.1)-1.58- -0.6(
-0.26)-0.72- -0.20( 1.44±17.02
1.28±16.91
P=0.21 1.54±15.94
1.54±16.64
P>0.001 پیش آزمون
پس آزمون نتیجه آزمون # پیشرفت تحصیلی
)معدل(
P>0.001
P>0.001 (25.0-2.0)63.0
(36.0-43.0)84.0 3.07±0.41
3.13±0.4
P=0.33 3.43±0.58
3.62±0.47
P=0.02 پیش آزمون
پس آزمون نتیجه آزمون # انگیزه یادگیري درونی
P>0.001
P>0.001 -0.33)-0.48- -0.19( -0.3-)-0.47-0.14( 3.28±0.46
3.26±0.54
P=0.82 2.94±0.42
2.96±0.48
P=0.83 پیش آزمون
پس آزمون نتیجه آزمون # انگیزه یادگیري بیرونی
P>0.001
P>0.001 -0.33)-0.24- -0.13(
(93.0-80.0)42.0 2.83±0.5
2.77±0.52
P=0.55 2.77±0.61 3.01±0.4
P=0.005 پیش آزمون
پس آزمون نتیجه آزمون # عزت نفس
*: نتایج آزمون آماری تی مستقل ،#: نتیجه آزمون آماری تی وابسته ،$: اختلاف نمرات پیش و پس آزمون ،†میانگین و انحراف معیار ،‡: فاصله اطمینان 95%(جدول 4- نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر پیشرفت تحصیلی، انگیزه یادگیري درونی و بیرونی و عزت نفس در دو گروه تجربی و کنترل
توان آماری میزان تأثیر معنی داري )p( F میانگین مجذورات درجه آزادی متغیرها مقیاس پژوهش
0.99
0.74 0.18
0.046 >0/001
0.009 31.16
6.91 5.56
1.25 1
1 گروهپیش آزمون انگیزه یادگیري درونی
0.76
0.49 0.05
0.03 0.008
0.05 7.20
3.83 1.85
0.98 1
1 گروهپیش آزمون انگیزه یادگیري بیرونی
0.98 1 0.11
0.68 >0/001
>0/001 14.47
282.74 9.49
189.68 1
1 گروهپیش آزمون پیشرفت تحصیلی )معدل(
0.86
0.25 0.71
0.01 0.003
0.02 9.28
1.64 2.01
0.35 1
1 گروهپیش آزمون عزت نفس
بحث

یافته های پژوهش حاضر بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از 146 دانشجوی پرستاری سال دوم و سوم دانشکده های پرستاری و مامایی مراغه و تبریز به دست آمده است. نتایج نشان می دهد پس از اجرای برنامه آموزش مهارتهای زندگی در گروه تجربی، نمرات انگیزه یادگیری درونی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در پس آزمون افزایش یافته بود. بنابراین می توان اذعان داشت که اجرای مداخله بر افزایش انگیزه یادگیری درونی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی مؤثر بوده است.
در مورد تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر انگیزه یادگیري دانشجویان پرستاری نتایج نشان می دهد که آموزش توانسته انگیزه یادگیري درونی را در شرکت کنندگان افزایش دهد اما انگیزه بیرونی تفاوت معنی داری نداشته است. از آنجا که انگیزه درونی بالا بیشترین نقش را در پیشرفت تحصیلی دارد می توان نتیجه گرفت که مداخله مؤثر بوده است. انگیزه درونی بیشتر موجب می شود تا دانشجویان با تلاش و پشتکار بیشتری به یادگیری و انجام تکالیف مشکل بپردازند) 2(. این یافته با نتایج مطالعه پاکدامن که در دانش آموزان دوره راهنمایی) 25( و سپاه منصور که در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز) 26( انجام گرفتند همخوانی دارد .میرموسوی در بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مساله به شیوه گروهی بر ارتقای انگیزش پیشرفت و سازگاری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران نشان داد که آموزش مهارت حل مساله بر ارتقای انگیزش پیشرفت دانش اموزان مؤثر نبوده) 30( است. تفاوت در یافته های دو مطالعه می تواند به دلیل روش اجرای متفاوت دو برنامه، تفاوت محتوای آموخته شده در دو برنامه و نمونه های متفاوت باشد. می توان گفت پایین بودن سطح انگیزش تحصیلي در بین یادگیرندگان، یکي از مشکلات شایع نظام آموزشي مي باشد که هر ساله زیانهاي علمي، فرهنگي و اقتصادي زیادي را متوجه دولت ها و خانواده ها مي کند و نظام آموزشي کشورها را با افت تحصیلي مواجه مي سازد) 31و 32(. در مورد رشته پرستاری هم موضوع انگیزش اهمیت زیادي دارد زیرا ماهیت و چگونگي فعالیتهاي پرستاري ایجاب ميکند که شاغلین این حرفه با عشق و علاقه و ایثار و از خود گذشتگي وظایف خود را انجام دهند و از آنجا که پرستاري با جان بیماران سر و کار دارد ،فقدان انگیزه در بین پرستاران اثرات بسیار سوئي روی عملکرد آنان و در نتیجه روي بهداشت و سلامت جامعه دارد) 33(.
در مورد تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر پیشرفت تحصیلی
در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکي تبریز یافته ها نشان داد که در گروه تجربی بعد از مداخله نمرات معدل ترم دانشجویان افزایش یافته بنابراین آموزش توانسته است پیشرفت تحصیلی را ارتقا بخشد. این یافته با نتایج مطالعه گرینبرگ، امیریان و پاکدامن همخوانی دارد) 23، 24 و 25(. غلامپور و همکاران نیز در بررسي رابطه بین مهارتهاي زندگي با سلامت روان و پیشرفت تحصیلي در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان بابل نشان دادند که بین مهارتهاي زندگي با سلامت روان و پیشرفت تحصیلي رابطهمعني داري وجود دارد و آموزش مهارت هاي زندگي مي تواند گامي مهم و کاربردي در جهت پیشرفت تحصیلي و سلامت روان بهتر و سالم تر، در دانش آموزان باشد) 34(. خیر و سیف نیز نشان دادند که مهارتهای مقابله با استرس )مهارت ارزیابی موقعیت( تأثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلي دانشجویان دانشگاه شیراز دارد) 53(.
در مورد تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عزت نفس دانشجویان، یافته ها نشان داد که پس از تعدیل تأثیر نمرات پیش آزمون، اختلاف بین میانگین نمرات پس آزمون عزت نفس در دو گروه تجربی و کنترل معنی دار است. به عبارت دیگر آموزش مهارتهای زندگی باعث افزایش عزت نفس شده است. در مطالعه نظری و همکاران که با هدف بررسی اثربخشی مهارتهای اجتماعی بر اضطراب و عزت نفس دانش آموزان دختر انجام شد نیز یافته ها نشان داد که برگزاری جلسات آموزش مهارت های اجتماعی باعث افزایش عزت نفس دانش آموزان می شود) 36(. در مطالعه عبدالله پور و همکاران که مطالعه مشابهی را بر روی دانشجویان پسر انجام دادند هم نتایج مشابه بدست آمد) 37(. همچنین در مطالعه بحرینی نیز آموزش مهارت ابراز وجود در دانشجویان پرستاری موجب ارتقای عزت نفس آنان گردید) 38(. نتایج مطالعه بوتوین و انگ که با استفاده از آموزش مهارتهای زندگی در دانش آموزان به منظور پیشگیری از سوء مصرف مواد انجام شده نشان می دهد که آموزش مهارتهای زندگی تأثیری بر عزت نفس دانش آموزان نداشته است) 39(. به نظر می رسد لازم است جهت افزایش عزت نفس، علاوه بر اجرای برنامه آموزش مهارتهای زندگی، از سایر روشهای تقویت عزت نفس مانند جلسات مشاوره و برگزاری کارگاه های آموزش بهداشت روان ،برگزاري جلسات بحث آزاد جهت شنیدن اظهار نظرها و مشکلات دانشجویان و تلاش جهت حل آنها و برگزاري کارگاههاي آموزشی مهارتهاي زندگی بصورت طولانی مدت براي دانشجویان نیز استفاده نمود .
برگزاری جلسات آموزش مهارتهای زندگی در اوقات بیکاری دانشجویان و در نتیجه بی میلی دانشجویان برای شرکت در جلسات،منحصر شدن پژوهش حاضر به آموزش هفت مهارت از مهارتهاي دهگانه زندگي به دلیل محدودیت زمان و مکان و عدم توانایی محقق در کنترل دیگر متغیرهای تأثیرگذار در طول پژوهش از جمله محدودیت های تحقیق به شمار می روند. از محدودیتهاي دیگر پژوهش همچنین می توان به فقدان برنامه پیگیري با هدف ارزیابی میزان تداوم اثر مداخله اشاره کرد. پیشنهاد می شود در پژوهشهای آتی تأثیر آموزش سایر مهارتهای زندگی هم بر روی انگیزه دانشجویان مورد مطالعه قرار گیرد.
نتیجه گیری

47987347

با توجه به یافته های این مطالعه که حاکی از تأثیر مثبت آموزش مهارتهاي زندگي در افزایش انگیزه، پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانشجویان است، لزوم توجه بیشتر به آموزش مهارتهای منابع
اجتماعی با اهداف پیشگیرانه و همینطور ارتقای سطح سلامت روان بیش از بیش آشکار می شود. لذا پیشنهاد می شود مراکز آموزشی نسبت به برگزاری برنامه هایی برای آموزش مهارتهای زندگی به همراه مشاوره های تحصیلی اهتمام بیشتری بورزند .
تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب به شماره 43 مرکز تحقیقات آموزش پزشکی تبریز می باشد لذا نویسندگان لازممی دانند از مرکز فوق الذکر به دلیل حمایت مالی طرح تشکر و قدردانی نمایند. همچنین بدین وسیله از کارکنان محترم آموزش دانشکده های پرستاری تبریز و مراغه به دلیل هماهنگی در برگزاری جلسات آموزشی و نیز دانشجویان پرستاری شرکت کننده در پژوهش تشکر و قدردانی می شود.
1-Jolayi S, Mehrdad M, Bohrani N, [Baresie nazarate daneshjoyane parastari nesbat be herfeye parastari va dalayele tarke on]. Journal of nursing research, 2006;1(1):21-28. (persian)
2-Kosgeroglu N, Acat MB, Ayranci U, Ozabaci N, Erkal S. An investigation on nursing, midwifery and health care students’ learning motivation in turkey. Nurse Education Today,2009; 9:331-339.
3-Shakibayi D, Iranfar SH, Montazeri N, Rezayi M, Yari N. [Mizane angizeye daneshjoyane pezeshki nesbat be reshteye khod dar magatee mokhtalefe tahsili]. Teb va tazkiye. 2005;4(57):10-15. (persian)
4-Isiksal M. A comparative study on undergraduate students’ academic motivation and academic self-concept. The Spanish Journal of Psychology. 2010;13(2):572-85.
5-Tamanayifar M, Gandomi Z, Correlation between achievement motivation and academic achievement in university students.2010; 4(1):15-19. (persian)
6-Babatunde MM, Kamilu OM. Predictive influence of students’ academic engagement and academic self-concept on achievement motivation among post graduate students in University of Ibadan, Oyo State, Nigeria. International Journal of Science and Research. 2014;3(5):497-502.
7-Amini A, Valizadeh S, Mohammadi Y. [Baresie avamele moaser bar angizeye yadgirie daneshjoyane balini va eraeye rahkarhaye monaseb jahate tagviate angize anha az didgahe modaresin daneshgah]. Fifth congress of medicine education. 2002; 7: 20. (persian)
8-Niknam F. [Barresie moshkelate balinie az didgahe morabian va daneshjoyane parastari daneshkadehaye parastari va mamayi vabaste be daneshgahe olom pezeshkie Tabriz]. Thesis for MSc Degree in nursing.Tabriz medical university. 2004. (persian)
9-Najafi Kalyani M, Sharif F, Jamshidi N, Karimi SH. Students’ perceptions of effective teaching in nursing education: a qualitative study. Journal of nursing research,2010; 6(21); 39-47. (persian)
10-Askari J. [Assessment of Risk Factors of Motivational Deficiencies in University Students from their Viewpoints].Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 2006;11(4): 455. (persian)
11-Glossop C. Student nurse attrition from pre-registration course: Investigating methodological issues. Nurse Education Today. 2001; 21: 170-180.
12-Sierra MDV, Cuervo AAV, Amezaga TRW, Sánchez ACR, Guzmán RZ, Agraz JPN. Differences in achievement motivation and academic and social self-concept in gifted students of higher education. Journal of Curriculum and Teaching. 2015;4(1):p83.
13-van den Berg G, Coetzee LR. Academic self-concept and motivation as predictors of academic achievement. 2014: 6(3): 469-478.
14-Mutua MS. Academic motivation and self-regulated learning as predictors of academic achievement of students in public secondary schools in Nairobi county, Kenya. Thesis for PhD Degree in Educational Psychology. Kenyatta University.2014.
15-Dramanu BY, Balarabe M. Relationship between academic selfconcept and academic performance of junior high school students in ghana. European Scientific Journal December. 2013;19(34):93-104.
16-Plant E, Plant M. Primary prevention for young children: A comment on the UK government’s 10 year drug strategy. International Journal of Drug Policy,1999; 10:385- 401.
17-Hamaideh SH, Hamdan-Mansour AM. Psychological, cognitive, and personal variables that predict college academic achievement among health sciences students. Nurse education today. 2014;34(5):703-8.
18-Edwards D, Burnard P, Bennett K, Hebden U. A longitudinal study of stress and self-esteem in student nurses. Nurse education today. 2010;30(1):78-84.
19-Hosseini MA, Dejkam M, Mirlashari J. Correlation between Academic Achievement and Self–esteem in Rehabilitation Students in Tehran University of Social Welfare & Rehabilitation. Iranian Journal of Medical Education. 2007;7(1):137-42. (persian)
20-Shirbim Z, Sodani M, Shafiabadi A. Asarbakhshie amoozesh maharathaye modiriyate stress bar kahesh neshanegane jesmani va ezterabe daneshjooyan. sociological and Psychological. 2009;7(3):139-63. (persian)
21-Yousefi F, Mohamadkhani M. Investigation of students’ mental health at Kurdistan University of Medical Science and it related with age, gender and their academic courses. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences. 2014;56(6):354-61. (persian)
22-Aghajani M. [Baresie tasire amozeshe maharathaye zendegi bar salamate ravan va manbae kontrole nojvanan]. Thesis for MSc Degree in psycology. Alzahra university. 2003.(persian)
23-Greenberg MT, Weissberg RP, O’Brien MU, Zins JE, Fredericks L, Resnik H, et al. Enhancing school-based prevention and youth development through coordinated social, emotional, and academic learning. American psychologist. 2003;58(6-7):466-74.
24-Amirian K. P-834 – Effect of life skills education on academic achievement of first year high school male students. European Psychiatry. 2012;27, Supplement 1(0):1.
25-Pakdaman Savaji A, Ganji K, Ahmadzadeh M. [Tasire amozeshe maharathaye zendegi bar angish va pishrafte tahsilie danesh amozan]. Journal of social welfare. 2012; 12(47): 245-265. (persian)
26-Sepahamansour M.[ Tasire amozeshe maharatheye zendegi bar angizeye pishraft, khodehterami va sazgarei ejtemaee]. Andishe va Raftar. 2008;2(6):85-93. (persian)
27-Fallahchai R. Effectiveness of academic and life skills instruction on the freshmen academic achievement.
Journal of Life Science and Biomedicine. 2012;2(4):137-41.
28-Bohrani M. [Validity and reliability of Harter motivation scale]. Journal of psycological research. 2009;5(1):51171. (persian)
29.Alizadeh T. [Barresie rabeteye ezate nafs va manbae kontrole daroni- bironi ba stress nabarvari zanan va mardane tehran]. Thesis for MSc Degree. Tarbiat moalem university. 2006. (persian)
30-Mirmosavi A. Zahrakar K, Farrokhi N. [Barrasie asarbakhsi amoozesh maharate hale masale be shive groohi bar erteghaye angizesh pishraft va sazgari daneshamizane pesare magtae motavasete mantage 1 amoozesh va parvaresh shhre Tehran dar sale 1385-86]. Counseling Research & Developments. 2009;7(28) 133-148. (persian) 31-Dalir Z, Shojaeean Z, Khodabandehloo Z. Survey on the motivation of nursing and midwifery students toward their field of study selection- nursing and midwifery school-1387. Iranian Journal of Nursing Research. 2011;6(20):44-51. (persian)
32-Saravani S, Dehghan Haghighi J, Abed-Saeedi Zh, Homayouni Zand R. Evaluation of effective factors on academic success of students of Zahedan Medical University. The Future of Medical Education Journal 2013; 3(3): 35-40. (persian)
33-Shader K, Broome ME, Broome CD, West ME, Nash M. Factors influencing satisfaction and anticipated turnover for nurses in an academic medical center. Journal of Nursing Administration 2001.;31(4):210-6.
34-Gholampour F, Baghernejad A, Ghorbani A.[Baresie rabeteye maharathaye zendegi ba salamate ravan va pishrafte tahsili dar daneshamozane doreye motavaseteye shahrestane babol]. 6th international congress of Child and Adolescent Psychiatry. Iran, Tabriz, 2013. (persian)
35-Khair M, Seyf D. [Baresie rabeteye maharathaye mogabele ba stress va pishrafte tahsili daneshjoyan ba tavajoh be barkhi az avamele jamiatshenasi]. Journal of shahed university, 2004;11(4):25-50. (persian)
36-Nazari I, Hosseinpour M. [Asarbakhsie maharathaye ejtemaei bar ezterab va ezate nafse danesh amozane dokhtare dabirestan bagmelk]. Yaftehaye no dar Ravanshenasi.2008. (persian)
37-Abdollahpour M. [Tasire amozeshe maharatye zendegi bar ezate nafs, khodpendare va salamate ravan danesh amozane pesar shahrestane Kohgeloye]. Thesis for MSc Degree. Ahvaz university, 2007. (persian)
38-Bahreini M, Mohammadi Baghmallaei M, Zare M, Shahamat S. Effect of assertiveness training on self-esteem on nursing students. Armaghane-danesh, Yasuj University of Medical Sciences Journal. 2005;10(37):89-96.
)persian(
39-Botvin GJ, Eng A, Williams CL. Preventing smoking through life skills training. Preventive Medicine. 1980; .341-531:9

The effectiveness of life skills training on intrinsic and extrinsic learning motivation, academic achievement, and self-esteem in nursing students
Aghajari P )PhD(- Hosseinzadeh M )PhD(- Mahdavi N )PhD(- Hashtroudizadeh M )MSc(- Vahidi M )PhD(.
Abstract
Introduction: Due to negative attitudes of society to discipline, the gap between theory and practice, and lack of satisfaction in clinical settings, learning motivation and self esteem in nursing students is low. Life Skills Training could be effective in promoting the self esteem and Learning Motivation. This study aims to assess the effectiveness of life skills training (LST) on learning motivation )Intrinsic and extrinsic(, academic achievement and self-esteem in nursing students of Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
Method: In this quasi-experimental pre-and posttest setting, 160 nursing students were participated from Tabriz and Maragheh Nursing faculties during 2014-2015. Students were divided into experimental and control groups using random sampling. Harter Academic motivation and Rosenberg self-esteem scales were used as the study instruments. The semester scores were compared before and after the intervention. Data were analyzed using descriptive (frequency and mean) and inferential statistics (paired and independent t tests, analysis of covariance and chi-square) with SPSS version 21.
Results: Mean scores of post and pre-test of motivation, academic achievement, and selfesteem in the experimental group were significantly increased after the training (P<0.05). By adjusting the effect of pre-test, differences in post-test scores of achievement, intrinsic -learning, motivation, and self-esteem between the experimental and control groups were significant (p<0.01). The intervention could explain 18%, 5%, 11%, and 71% of the variance of intrinsic and extrinsic motivation for learning, academic achievement, and self-esteem, respectively.
Conclusion: Life Skills Training was effective in improving learning motivation, academic achievement and self-esteem, emphasizing the necessity of social skill training. It is recommended that, along with other educational programs, medical sciences university’s hold programs for teaching life skills and promoting mental health.


پاسخی بگذارید