شکل۱. موقعيت قطعات نمونه بر روي نقشه منطقه مورد مطالعه

ايـن تحقيـق در جنگـل آموزشـ ي تحقيقـاتي دانـشگاه ياسـوج (بنسنجان)، واقع در حاشيه شـمالي شـهر ياسـوج مرکـز اسـتانکهگيلويه و بويراحمد انجام شد. اين جنگـل بـه مـساحت ۹۲۵ هکتار م يباشد که موقعيت جغراف يايي آن در شکل ۱ آورده شدهاست. پايين ترين نقطه ۱۸۰۰ متر و بلندترين نقطه ۲۷۰۰ متـر ازسطح در يا ارتفاع دارد. شيب متوسط زمين ۶۰ درصد مـيباشـدکه م يزان آن در دامنههاي شمال ي ب يشتر است . جنگـل هـاي ايـ ن منطقه تنک است، به طوريکه م يانگين درصد تاج پوشـش کمتـراز ۳۰ درصد برآورد گرديده است (۴). گونة غالـب درختـي درمنطقه برودار (Quercus brantii Lindl.) است کـه بـيش از ۹۰ درصد از درختان منطقه را شامل ميشود. درختان بلـوط منطقـهداراي ارتفاع متوسط ۸ متر و اکثرا چندشـاخه مـيباشـند . سـاير درختان همراه در منطقه مورد مطالعه شامل بنه، کـيکم، گـيلاس وحشي، زبـان گنجـشک، داغـداغان هـستند. از درختچـه هـاي موجود در منطقه ميتوان از دافنه، بادام کوهي و ارژن و شن نامبرد. ميانگين بارندگ ي سالانه براساس آمـار ايـ ستگاه سـينوپتيک ياسوج و دوره آماري ۱۸ سـاله (۱۳۶۶-۱۳۸۴)، ۸۶۵ م ي لـيمتـرميباشد که بـيش از ۸۰ درصـد آن در ۴ مـاه سـرد آخـر سـال(اواخر آذرماه تا اواخر اسفندماه) است. هم چنين م يانگين دمـاي سالانة آن ۱۵ درجه سانتي گراد است.

۲. مطالعات ميداني
پس از بازديد منطقه و با استفاده از نقشه توپـوگرافي ۲۵۰۰۰/۱ محدوده آن روي نقشه توپـوگرافي مـشخص شـد. سـپس يـ ک شبکه آماربردار ي تـصادفي س يـستماتيک بـه ابعـاد ۲۵۰ در ۵۰۰ مترمربع بر روي نقشه توپـوگرافي طراحـي گرد يـ د و در محـلبرخورد اضلاع شبکه رولوه ها يا قطعه نمونه ها برداشت گرديدند (شکل ۱). در کل تعداد ۴۹ پلات براساس دسترسـي بـه منطقـهمورد مطالعه برداشت گرديد که در جهتها، ش يبها، ارتفاعـاتو توپوگراف ي مختلف (يال، دره و دامنه) قرار داشتند . هـم چنـين برخي پلات ها نيز که در کاربريهاي کشاورز ي و يا نظام ي قرارداشتند، در اين تحق يق برداشت نگرديدنـد . مـساحت هـر قطعـهنمونه نيز براساس منحني حـداقل سـطح- گونـه ۴۵۰ مترمربـعبه دست آمد . سپس براساس ايـ ن انـدازه پـلات و روش پـلات
۶۷
ويتاکر اصلاح شده، قطعات نمونه ديگر با مساحتهاي مختلـف(۱، ۱۰ و ۴۵ مترمربع ي) در داخل هر قطعه نمونه اصلي طراح ي شدند که نقشه آن در شکل ۲ آمده است (۲۵). نمونه بـرداري ازپوشش گ ياهي در اواسط ارديبهشتماه، زمان ي که حداکثر تعـدادگونه در منطقه وجود داشت، صورت گرفت و تماميگونه هـاي علفي، درخت ي و درختچهاي موجود در داخل هر قطعه نمونـه وريز قطعه نمونـه يادداشـت گرديدنـد . مختـصات جغراف يـايي وويژگي هاي فيزيوگرافيکي مانند درصد شيب، جهت و ارتفـاع ازسطح آب هاي آزاد و نيز موقعيت توپوگراف ي از لحاظ يـ ال، درهو دامنه ثبت شد. براي شناسايي گونهها، گونـههـا بـه هربـاريوم انتقـال داده شـدند و بـا اسـتفاده از فلورهـاي ايرانيکـا و ايـران شناسايي صورت گرفت.

۳. تجزيه و تحليل داده ها
ابتدا منطقه براسـاس فيز يـوگرافيکي ( شـيب، جهـت، ارتفـاع) و موقعيت توپـوگرافيکي (يـ ال، دره و دامنـه) بـه رو يـشگاه هـاي مختلف تقس يمبندي شد کـه مشخـصات آن در جـدول ۱ آوردهشده است . سپس ميانگين تعداد گونه در قطعات نمونه کوچـک(۱، ۱۰مترمربعي) براي هر پلات محاسبه گرد يـد. رسـم منحنـي س طح-گون ه در م ـساحته اي ۱، ۱۰، ۴۵ و ۴۵۰ مترمربع ي (به عنوان محورx منحنـي) و تعـداد گونـه در هـر يـک از ايـ ن
۶۸
شکل۲. نحوه پياده نمودن قطعات نمونه کوچک در داخل قطعه نمونه اصلي (۴۵۰ مترمربعي)

ب
شي

بر

عمود
۳۰
متر

شيب

متداد
ا
۱۵
متر

۱۵
متر

۲
ر
مت

۰
.
۵
ر
مت

۵
ر
مت

۲
متر

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۳
متر

ب

شي

بر

عمود


دیدگاهتان را بنویسید