n! y )i piy xi qin y i(yi  0,1,2,…,n)
y (ni
که در رابطه فوق n: تعـداد سـعیهـا در آزمـایش دو جملـهاي (تع داد ش رکت کنن ده) ،Pi: احتم ال پ ذیرش (پاس خ مثب ت) سناریوي i در هر سعی ،qi: احتمال عدم پذیرش سـناریويi در هـر س عی،yi : تع داد مـوارد پ ذیرش س ناریويi در n س عی،(pr(yi: احتم ال پاســخ مثبــت در n س عی و i شــماره ســناریو
(16،… ،3 ،2، 1) میباشد.
مدیریتی باید کاملاً از یکدیگر قابل تفکیک باشند.
مدلسازي اثرات اکولوژیک سناریوهاي مدیریت بیولوژیکهرگونه تغییر در طبیعت اثرات اکولوژیکی دارد. براي مدلسازي این اثرات از شاخص پوشش گیاهی وزندهی شده استفاده شده است .در این شاخص از مساحت کاربري و وزندهـی بـه هـرکاربري توسط روش دلفی استفاده شد (25).
6nm
WLCAI   mPk,m
m 1k 1
WLCAI: شاخص وزنی سطح پوشش اراضی ، αm: ارزش وزنی
براي هر نوع تیپ پوشش گیاهیm (به روش دلفی، جدول 3)،
m: نوع پوشش ،Pk,m: مساحت کاربري و nm: شماره کـاربري و عدد شش تعداد پارامترها میباشد.
فرآیند استانداردسازي و تعیین وزن معیارها و انتخاب سناریو برتربهدلیل اینکـه معیارهـاي مـورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق دارايماهیت یکسان نبودند با استفاده از استانداردسازي یـا بـی بعـدنمودن، بهروش حـداکثر ، معیارهـا در محـدوده صـفر تـا یـک
جدول 1. فعالیتهاي مدیریتی پیشنهادي و نواحی مستعد اجراي هر فعالیت
ویژگیهاي مناطق مستعد اجراي عملیات پیشنهادي فعالیت بیولوژیک
مناطق با خاك نیمه عمیق، پوشش نیمه متراکم و شیب 40- 20 درصد کپهکاري
مناطق با خاك نیمه عمیق، پوشش نیمه متراکم و شیب کمتر از 20 درصد بذرکاري
مناطق با خاك نیمه عمیق، پوشش نیمه متراکم و شیب بیش از 40 درصد بذرپاشی
استقرار گیاهان و بهبود وضعیت منطقه، مناطق با خاك سبک تا نیمه سنگین و شیبهاي مختلف مدیریت چرا
جدول 2. سناریوهاي تدوین شده براي مدیریت بیولوژیک حوزه آبخیز سیمین دشت

سناریو
فعالیت

بیولوژیک
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

سناریو

فعالیت

بیولوژیک

1

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2

3

4

5


پاسخی بگذارید