31 251/kg m است .همچنين ضرايب سازگاري سرعت و دما نيز واحد درنظـر گرفتـه مـيشـوند ،1v  T  و نتـايجبراساس Pr 0 7/،L10H است. اندازه شبکه حل 450 50است. عدد نودسن بـه صـورتKn  λ / H تعريـف مـيشـود .مس ئله در اع داد نودس ن مختل ف در مح دوده رژي م لغزش ي
/  Kn 0 1/0 001 بررسي شده است.
۳- معادلات حاکم و روش حل
تئوري اختلالات در برگيرنده روشهاي رياضي است کـه بـراييافتن يک حل تقريبي بـراي يـک مسـئله، کـه نمـيتـوان آن رابهصورت دقيق حـل کـرد، اسـتفاده مـيشـود . روش اخـتلالاتمنجربه بياني براي حل مورد نظـر در قالـب سـريهـاي تـوانيميشود که به بسط اختلال مشهور است.
جمله اول اين سري تواني حل دقيق مسئله قابل حـل اسـتو جملههاي بعدي نشانگر انحـراف از حـل دقيـق مسـئله اوليـه
اس ت. ب هط ور معم ول ب راي ح ل پ ارامتر A از ي ک س ري بهصورت زير میتوان استفاده کرد:
A  A01A12A2 (۱)
در اين مثال ،0A مرتبه صفر و 1A2 ، A و… بيان جملـه هـايمرتبه بالا است که بهوسيله تکرار يک روند سيستماتيک بهدست ميآيد. براي مقدار کوچک  اين جملههاي مرتبه بـالا در ايـنسري بهصورت مداوم کوچکتر ميشود [۱۸].
اگر

يک خاصيت مسئله باشد ميتوان آن را برحسب عدد نودسن بهصورت زير بسط داد:
ψ  ψ0 Knψ1 Kn ψ2 2  Kn ψ3 3 ….
(۲)
ψ  u,v,w,P,T,ρ,
که0ψ متناظربا شرايط غيرلغزشـي و 1ψ2 ،ψ و 3ψ اصـلاحاتمرتبه اول، دوم و سوم هستند [۱۷ و ۱۸].

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

معــادلات حــاکم بــر مســئله، معــادلات مــومنتم و انــرژيبهصورت زير است:

 .V 0
 ρ

DV   P μ V2
Dt
ρCp

DTDt   k T2(۳)

ک هV س رعت ،µ ويس کوزيته ،r چگ الی،P فش ار،T دم ا ،kضريب هدايت حرارتی سيال،Cp ظرفيت حرارتي و  تلفات اصطکاکي در معادله انـرژي اسـت کـه در حالـت دوبعـدي بـهصورت رابطه( ۴) است:

  2ux 2 vy2uy  xv2(۴)
 در اين رابطه u و v مؤلفههای سرعت هستند. شرايط مرزي کـهبراي لغزش سرعت و پرش دمـا اسـتفاده شـده شـرايط مـرزيمرتبه دو است. سرعت لغزشي بهصورت بيبعد بهصورت رابطه زير است [۱۷]:
53250555965

127756855965

U Us  w 2vv KnUn 21Kn2 2nU2 (۵)
در اين رابطه n جهت عمود بر ديوار ،Us سرعت لغزشی روی ديوار وUw سرعت ديوار است. در اين پژوهش از بسـط سـهجملهاي اختلال استفاده شـده اسـت. معـادلات بسـط اختلالـيسرعت (V  ui vj )، فشار و دما بهصـورت زيـر بـرحسـبعدد نودسن بيان ميشوند:
 u0 Knu1 Kn u2 2
 v0 Knv1 Kn v2 2 P  P0 KnP1 Kn P2 2
T  T0 KnT1 Kn T2 2(۶)
با جايگذاري معادلات فوق در معـا دلات نـاوير اسـتوکس وانرژي، برحسب هر مرتبه نسبت بـه عـدد نودسـن يـک معادلـهبهدست ميآيد. براي هرکـدام از ايـن معـادلات شـرايط مـرزيجداگانهاي بهدسـت مـيآيـد و بـا حـل هـر کـدام از معـادلاتبهصورت جداگانه و بـا جا يگـذاري آنهـا در معـادلات اخـتلالخواص مورد نظر بهدست ميآيد. معادلات مرتبه صفر بهصورت زير است:
180927261407

 ρ V0 V .0 V0    - P0 μ 2V0
 t
33326174386

ρCp Tt0 . T V 0 0   k 2T00(۷)
معادلات مرتبه صفر در واقع همان معـادلات نـاوير اسـتوکس و
انرژي بدون لغزش هستند. 0 جمله اتلاف ويسـکوز براسـاسسرعتهاي مرتبه صفر است. شرايط مرزي آنها بهصـورت زيـراست:
110164-33843

U0s Uw
T0sTw(۸)
v 2 n 
38434258793

T |2 s2σTσT [γ2γ1] Pr1 [Tn1 212nT20] (۱۲) . استU2=u2/um بيانگر تلفات ويسکوزيته مرتبه دوم و۲
در ايـ ن مطالعـــه از روش حجـــم محـــدود و الگـــوريتمسيمپل سي (شـناخته شـده درCFD ) اسـتفاده شـده اسـت. در شکل( ۲) بهصـو رت اختصـار ايـن الگـوريتم نشـان داده شـدهاست.
۴- مطالعه برروی شبکه
بــراي اطمينــان از جــواب لازم اســت کــه اثــر شــبکه بــرروینتايج بررسي شـود. در جـدول (۱) عـدد پواسـل و ناسـلت بـاشبکههـای مختلـف نشـان داده شـده اسـت. در نهايـت شـبکه
2σvσv Un0  |s

γ
T

25579-5021221

شکل ٢- الگوريتم روش حل
انتخاب شده يک شبکه ۵۰ × ۴۵۰ است.
۵- نتايج
٥-١- بررسي اثر اتلاف ويسکوز
پارامتر مهمي که در بررسي اثرات اصطکاکي مطرح ميشود عدد برينکمن(Br) است. عـددي کـه بيـانگر نسـبت انـرژي اتـلافاصطکاکي به هدايتي انرژي بـه سـيال اسـت و بـهصـورت زيـرتعريف ميشود:
624819-52180

BrT u2mk(T0T )w
BrH u2m w hq D(۱۳)
جدول ۱- نتايج مطالعه شبکه
Jeong, H et al (2006) کار حاضرNu تحليلی کار حاضرf.Re شبکه
۱۷/۵ ١٦/٩
١٧/٣٢
١٧/٤١ ٢٤ ٢٣/٥٢
٢٣/٨٢
٢٣/٩٤ ١٠٠*١٠
٢٠٠*٢٠
٣٠٠*٣٠
١٧/٤6 ٢٣/٩٧ ٤٠٠*٤٠
١٧/٤٨ ٢٣/٩٨ ٤٥٠*٥٠
١٧/٤٨ ٢٣/٩٨ ٥٠٠*6٠

شكل ۳- مقايسه نتايج، عدد ناسلت برحسب عددبرينکمن در حالت شار حرارتي ثابت در 1Pe شکل ۴- پروفيل دما در اعداد برينکمن
مختلف در حالت عدم لغزش
در روابط بالا BrT براي حالت شرط مرزي ديواره با دماي ثابت است و BrH براي حالت شار حرارتي ثابت روي ديـوار اسـت.در اين روابط 0T دمـاي ورودي سـيال،qw شـار حرارتـي رويديوار و 2Dh  قطر هيدروليکي است .
شکل( ۳) عدد ناسـلتNu را بـر حسـبBr ، بـ ا اسـتفاده ازروش ارائه شده در حالت کاملاً توسعه يافته و بـا شـرط مـرزي
حرارت ي ش ار ثاب ت و ع دد نودس ن ص فر ، نش ان م يده د .
2562655485811

2446394-943665

نتايج برايPr 0 7/ و عدد پکلـت يـک( Pe  Re.Pr ) ارائـهشده است .در شکل( ۳) عدد برينکمن استفاده شده بـه صـورت BrH u2m w hq D تعريف ميشـود. همـانطور کـه ملاحظـهميشود نتايج تطابق خوبي با نتـايج ارائـه شـده توسـط ژنـگ وهمکاران[ ۱۶] دارد که نشاندهنده کارآمدي روش اختلال است .در شکل( ٤)، براي نمونـه ، اثـر تلفـات اصـطکاکي بـر پروفيـلبيبعد دما با شرط مرزي حرارتي دماي سطح ثابت، در مقطعـياز کانال که جريـان کـاملاً توسـعه يافتـه اسـت، دمـاي بـيبعـد T TT Tm w w، در اعـ داد Br مختلـ ف و مثبـ ت (گرمـ ايش
ياT T0  w) و در 0Kn=، نشان داده شده است. با توجه به شکل ،با افزايش عدد برينکمن پروفيل دما تغيير شکل ميدهد. تلفـات اصطکاکي در نزديکي ديوار باعـث توليـد انـرژي گرمـايي و درنتيجه باعث افزايش دمـاي سـيال و گراديـان دمـا در مجـاورتديواره شده که در حالت گرمايش، باعث افزايش اختلاف دمـايميانگين سيال و دماي ديواره ميشود و در نتيجـه کـاهش در ميانه کانال موجب ميشود .همانطور کـه ملاحظـه مـيشـود بـاافزايش عدد برينکمن کاهش مقدار ، بيشتر است.
27561541764392

در شکل( ٥) تغييرات Nu در طول کانال، در اعـداد پکلـتمختلف(Pe  Re.Pr) در حالت شـار حرارتـي ثابـت و بـدوندرنظر گرفتن اثر تلفات اصطکاکي، نمايش داده شـده اسـت. درتعريف Re و Nu از قطر هيدروليکی (Dh 2H) بهعنوان طول مشخصه استفاده شده است .همانطورکـه مشـاهده مـيشـود بـاتوسعه يافته شدن جريان مقدار عـدد ناسـلت بـه Nu 8 24/ميل ميکند. در شرط مرزي شار ثابـت در حالـت توسـعه يافتـه T x ع ددي ثاب ت اس ت و در نتيج ه مش تق دوم آن ص فر ميشود و هدايت محوري اثري برروي نتيجه نهايي نـدارد. تنهـااثر عدد پکلت تغيير طول توسعه يافتگي است که با افـزايشPe طول توسعه يافتگي افزايش مييابد.
در شکل( ۶) تغييرات عدد ناسلت در طول کانال، در اعـدادبرينکمن مختلف و در Kn 0 02/، نمايش داده شده است. بـاتوجه به تعريف Br، عدد برينکمن مثبت در حالـ ت شـار ثابـتنمايانگر گرمايش سـيال اسـت و عـدد بـرينکمن منفـي بيـانگرسرمايش آن است. با توجه به شکل در حالت گرمايش افـزايشعدد برينکمن باعث کاهش عدد ناسـلت و در حالـت سـرمايشعکس اين مطلب صادق است.
در شکل( ۷) تغييرات عدد ناسلت در طول کانـال در اعـدادنودسن مختلف با درنظر گرفتن اثـر تلفـات اصـطکاکي نمـايشداده شده است. افزايش عدد نودسن باعث کاهش عـدد ناسـلتميشود و اثر اين عدد با اثـر تلفـات اصـطکاکي جمـع شـده وباعث کاهش بيشتر عدد ناسلت ميشود.
در شکل( ۸) تغييرات عدد ناسلت در حالـت توسـعه يافتـهبرحسب عدد نودسن، براي اعداد برينکمن مختلـف ، نشـان دادهشــده اســت. در ايــن شــکل عــدد بــرينکمن بــهصــورت
2582241-53529

BrHu2m w2q H تعريف شده اسـت. بـراي حالـت 0Br 
که تلفات اصطکاکي وجود ندارد، عدد ناسلت براي حالت کاملاً توسعه يافته، با افزايش عدد نودسن کاهش مييابد. ايـن کـاهشدر اينجا ناشي از اثرات رقت است. با افزايش عدد نودسن پرش دما در ديواره بيشتر ميشود که باعـث افـزايش اثـرات رقـت وکـــاهش انتقـــال حـــرارت در ديـــواره مـــيشـــود. بـــراي

شکل ٥- تغييرات عدد ناسلت در اعداد پکلت مختلف

شکل 6- تغييرات عدد ناسلت در اعداد برينکمنمختلف در Kn 0 02/ و 1Pe

شکل ٧- تغييرات عدد ناسلت در عددهاينودسن مختلف در 1PeBr 0 1/ و Br 0 05/ دماي ديواره کمتر از دماي ميانگين سيال است، يعني سيال در حال سرد شدن اسـت. همـانطور کـه قبلاً توضيح داده شد، اثر گرماي ناشي از تلفات اصطکاکي مانند يک جمله چشمه است. در حالت برينکمن منفي نيـز سـيال بـراثر تلفات اصطکاکي، مخصوصاً در نزديک ديوار، گرم ميشـود.بنابراين اختلاف دما بين ديواره و سيال بيشتر و باعـث افـزايشانتقال حرارت ميشود. به ايـن علـت در حالـت 0Br ، عـددناسلت بيشتر از حالت 0Br  است. با ايـن وجـود بـا افـزايشعدد نودسن، عدد ناسـلت کـاهش مـييابـد. بـرايBr 0 1/ وBr 0 05/ دماي ديواره از دماي سيال بيشتر است، يعنـي گـازدر حال گرم شدن است. در ايـن حالـت نيـز گرمـاي ناشـي ازتلفات اصطکاکي باعث افزايش دماي سيال مـي شـود، در نتيجـهاختلاف دماي بين ديواره و سيال کاهش پيدا مـي کنـد. بنـابراينبراي حالت 0Br ، عدد ناسلت از حالت 0Br  کمتر اسـت.در حالت Br 0 1/، عدد ناسلت ابتدا با افزايش Kn افـزايش وسپس کاهش مييابد که ناشي از ترکيب اثرات تلفات اصطکاکي و اثر رقت است. همچنين همانطور که از شکل مشـخص اسـتبا افزايش عدد نودسن، اثر عـدد بـرينکمن بـررويNu کـاهشيافته است.
در شکل( ٩) تغييـرات Nu در طـول کانـال، در اثـر تلفـاتاصطکاکي در عدد نودسن صفر در حالت شرط مرزي دما ثابت،براي اعداد برينکمن مختلف نشان داده شده است. با توجـه بـهشکل( ٩) درحالتيکه اثر تلفات اصطکاکي درنظـر گرفتـه شـده،عدد ناسلت در طول مجرا بهطور مسـتقل از عـدد بـرينکمن بـهسمت يک عدد (Nu 17 5/ ) ميل ميکند. در شـکل ( ٩) بـرای Br 0 1/ نمودار دارای مجانب قائم است، يعني عدد ناسـلتبه سمت بينهايت ميل کرده است. با توجه بـه تعريـف ضـريبانتقال حرارت جابهجـايي ، هنگـامی کـه دمـاي ديـواره و دمـایميانگين سيال برابر شوند اين ضريب به سـمت بـينهايـت ميـلميکند. لذا اين حالت مربوط به وضعيتی است کـه ايـن دو دمـابرابر شوند و در نتيجه عدد ناسلت به سمت بينهايت ميل پيـداميکند (که اين اتفاق در Br 0 1/ رخ ميدهد).

در شکل( ١٠)، در يک عدد بـرينکمن ثابـت (Br 0 2/ ) و در حالت دما ديواره ثابت، اثر تغيير عدد نودسن برروي تغييراتعدد ناسلت در طول کانال نمايش داده شده است. بـا توجـه بـه

شکل ٨- تغييرات عدد ناسلت بر حسب عددنودسن در اعداد برينکمن مختلف

شکل ٩- تغييرات عدد ناسلت در عداد برينکمنمختلف در حالت دما ثابت

شکل١٠- تغييرات عدد ناسلت در BrT 0 2/و اعداد نودسن مختلف در حالت دما ثابت
شکل با افزايش عدد نودسون عدد ناسلت کاهش پيدا مـي کنـد.همچنين در طول کانال ابتدا عدد ناسلت کاهش سـپس افـزايشمييابد. علت اين است که هنگاميکه در حالت دما ثابـت عـددبرينکمن مثبت است (T0Tw 0) در طول کانال مقدار دمـايميانگين ابتدا زياد است، سپس اين دما کاهش مييابد که باعـثميشود که ابتدا عدد ناسلت کاهش يابد و پس از آن ايـن عـددافزايش و در نهايت به يک مقدار ثابت برسد.
همانطور که قبلاً توضيح داده شد، در حالت دما ثابـت، اگـرتلفات اصطکاکي درنظر گرفته شود، در حالت توسعه يافته عدد ناسلت از مقدار برينکمن مستقل است و فقط بـه عـدد نودسـنبستگي دارد. براي اعداد برينکمن مختلف عدد ناسلت برحسـبعـــدد نودســـن در شـــکل( ١١)، در حالـــت توســـعه يافتـــه هيدروديناميکي و حرارتي، نشان داده شده است. در ايـن شـکلبا توجه به بالا بودن عـدد پکلـت هـدايت محـوري اثـري رويمسئله ندارد.
۵-۲- بررسي اثر زبري
در اين بخش تأثير زبري سطح برروي جريان و انتقـال حـرارتمورد بررسي قرار ميگيرد .زبري نسبي بـه صـورت e  hr / Hتعريف شده است. شکل( ۱) شـکل دندانـههـاي زبـري را، کـهبهصورت مستطيلي با طولw و ارتفاع hr بـا فاصـله مـنظمz از يکديگر قرار دارند، نشان ميدهد. فاصله بين دندانهها براي همه نتايج ثابت درنظر گرفتـه شـده اسـت. عـدد پواسـل در جريـانتوسعه يافته، براي حالت ديواره کـاملاً صـاف بـا شـرط مـرزيلغزشي مرتبه دو (معادله( ۵))، بهصورت زير بهدست ميآيد:
68137569981

Po  f.Re 242(۱۴)
 (KnKn )1 6که در آن f ضريب اصطکاک است .
اثر زبري برروي خطوط جريـان در شـکل ( ١٢) در حالـتKn 0 0/ و e 5% نمـــايش داده شـــده اســـت. حضـــوردندانههای زبري برروی ديواره باعث اختلال موضعي جريـا ن و تشکيل گردابههايي ميشود کـه يکـی از عوامـل اتـلاف انـرژيهستند.

شکل ۱۱ – تغييرات عدد ناسلت برحسب عدد
نودسن در 0BrT  و 0BrT  در حالت دما ثابتو مقايسه با مراجع [۱۹] و [۲۰]

شکل ۱۲ – خطوط جريان در ميکروکانال برای
z 2w وw 0 25/H ،e  5% ،Re 1 ،Kn 0 0/

شکل ۱۳ – توزيع سرعت در عرض کانال در زبريهاي مختلف
در شکل( ۱۳) اثر زبري نسـبی را بـرروي پروفيـل سـرعتدرمقطعA-A شکل( ۱۲) بـرای Kn 0 04/ نمـايش داده شـدهاست. در اين شکل، Umax سرعت ماکزيمم روی محور وسـطمجرا است. همچنان که از شکل پيدا است زبري باعـث کـاهشسرعت در نزديکـی ديـوار و کـاهش سـرعت لغزشـي در مـرزديواره ميشود .همچنين با افزايش ارتفاع دندانههای زبري و يـازبری نسبی، سرعت در مجاورت ديـواره در مقطـع مـورد نظـرمنفي شده است که ناشي از گردابههای شکل گرفتـه در فضـایبين دندانههاست. با افزايش ارتفاع دندانه اين گردابههـا تقويـتميشوند. لازم بهذکر است کـه شـکل پروفيـلهـای سـرعت دراعداد نودسن مختلف کاملاً شبيه هم نيستند.
شکل (۱۴) تغييرات عدد پواسل را برحسـب عـدد رينولـدز،در زبريهاي مختلف براي مقطعـي از مجـرا کـه جريـان توسـعهيافته است و در Kn 0 0/، نشان ميدهد .همانطور که از معادلـه(۴) مشخص است در حالت ديواره صاف عدد پواسل(Po) تـ ابعRe نيست، اما در کانال زبر با افزايش عدد رينولـدز عـدد پواسـلنيز افزايش و با افزايش زبري نسـبی مقـدار آن بيشـتر مـيشـود .علت آن نيروی درگ فشاری وارده به دندانههاست که بـا نيـرویاصطکاکی جمع و باعث افزايش افت فشار در مجرا ميشود.
*C بهصورت نسبت عدد پواسل کانال زبر به مقـدار آن درکانال صاف تعريف ميشود:
371627174253

Average f.Re rough C*   smooth (١٣)
Average f.Re
در شـــکل( ۱۵)،*C بـــرحســـب زبـــری نســـبی بـــرایKn 0 033/ و Re 0 58/ و بــرای ســه فاصــله دندانــه ( z) مختلف رسم و با نتايج يانجی و همکـاران [ ۱۳] مقايسـه شـدهاست .همانطور که ملاحظه ميشـود هـر چـه فاصـله دندانـههـا افزايش پيدا کند مقدار عدد پواسل کمتر مـي شـود. همچنـين بـاافزايش زبري نسبی e مقدار*C افزايش پيدا ميکنـد. د ر شـکل(۱۵) تا حدی نتايج بهدست آمده نسـبت بـه مرجـع ذکـر شـدهدارای اختلاف است. در اين مرجع نحوه اعمـال شـرايط مـرزیذکر نشده اسـت، بـا توجـه بـه چنـد روش مختلـف در اعمـالشرايط، تفاوت در نحوه اعمال شـرايط مـرزی مـیتوانـد علـتاختلاف باشد .همچنين در صورت اعمـال جمـلات بـا مراتـب بالاتر در بسط اختلالات امکان افزايش دقت نتـايج وجـود دارد.

شکل ۱۴ – تغييرات عدد پواسل برحسب عدد رينولدز براي زبريهاي مختلف درKn 0 0/ وz 3w

شکل ۱۵ – اثر زبري برروي ميانگين عدد پواسل
در شکل( ١6) اثر فاصله بين دندانههای روی سطح بـررويميانگين عدد پواسل در اعداد رينولدز مختلف، نشـان داده شـدهاست. با توجه به شکل با افـزايش فاصـله بـين دندانـههـا عـددپواسل کاهش پيـدا مـيکنـد. علـت ايـن پديـده کـاهش تعـدادالمانهاي زبري است که باعث ميشود که افت فشـار ناشـي ازدندانهها کمتر شود که نتيجه آن افـزايش عـدد پواسـل يـا افـتفشار است.
شکل( ١٧) اثـر عـدد رينولـدز و فاصـله المـانهـاي زبـريبرروي عدد پواسل را نشان میدهد. با توجه به دو شکل( ١6) و(١٧)، با افزايش تراکم دندانـه هـا مقـدار عـدد پواسـل افـزايش

شکل ۱۶ – اثر فاصله المانهاي زبري برروي عدد پواسل

شکل ۱۷ – تغييـرات عـدد پواسـل برحسب عدد نودسن در زبري و عدد رينولدز مختلف

شکل ۱۸ – تغييرات عدد پواسل برحسب عدد نودسن در 10Re 
مييابد. اين افزايش در عدد Kn 0 0/ کاملاً مشهود است.
در شکل( ١٨) تغييرات عدد پواسل برحسـب عـدد نودسـنبرای ناحيه توسعه يافته، در حالت ديواره صـاف و ديـواره زبـر،نشان داده شده است .همانطور کـه مشـخص اسـت بـا افـزايشزبري نسبی عدد پواسل افزايش پيدا ميکند. در حالت کانال زبر نيز افزايش عدد نودسن باعث کاهش عدد پواسل ميشود اما بـاشيب کمتر اين کاهش صورت ميگيرد.
در شکل( ۱۹) اثـر تغييـر ارتفـاع دندانـههـا بـر عـدد ناسـلتموضعی در طول کانال نشان داده شده است. با توجه به اين شـکلبا افزايش ارتفاع دندانهها عـدد ناسـلت بـهطـور موضـعي در رویدندانهها افزايش و در قسمت حفرهها کاهش پيدا کرده اسـت. ايـنمســئله ناشــي از افــزايش ســرعت در روي نقــاط اوج و کــاهشسرعت در حفرهها اسـت. همچنـين بـا افـزايش ارتفـاع دندانـههـاکاهش عدد ناسـلت در داخـل حفـرههـا و افـزايش آن در قلـههـاشديدتر است.
در شکل( ٢٠) تغييرات عدد ناسلت در طول کانال برای زبـرينسبی % ٧ در اعداد نودسن مختلـف ، نمـا يش داده شـده اسـت. بـاتوجه به شکل با افزايش عدد نودسن عدد ناسلت هم در قلـه هـا وهم در حفرهها کاهش پيدا ميکند. اين مسـئله ناشـي از اثـر پـرشدما است. در کانال صاف نيز با افزايش عدد نودسـن عـدد ناسـلتکاهش پيدا ميکند.
شکل( ٢١) تغييرات عدد ناسلت ميانگين را برحسـب عـدد نودسن نشان ميدهد. با توجه به شکل بـا افـزايش زبـري عـددناسلت افزايش پيدا ميکند. اين افـزايش ناشـي از آن اسـت کـهافزايش عدد ناسلت موضعي برروي دندانههـا بـر کـاهش آن درحفرهها غلبه کرده و در نهايت باعث افزايش عدد ناسـلت شـدهاست. با افزايش عدد نودسن عدد ناسلت کاهش پيدا مـي کنـد واين پديده هم برای حالت کانال صاف و هم برای حالـت کانـالزبر اتفاق افتاده است. با توجه به شکل با افزايش عـدد نودسـنروند کاهش عدد ناسلت ميانگين تغيير کرده اسـت. ايـن پديـدهنيز ميتواند ناشي از بزرگ شدن گردابهها در اثر کاهش تـنش و افزايش لغزش سرعت با افزايش عدد نودسن باشد.

شکل١٩ – تغييرات عدد ناسلت در طول کانالدر Kn 0 0/ و برای زبری نسبی مختلف

شکل ۲۰ – تغييرات عدد ناسلت در طول کانالدر اعداد نودسن مختلف باe  7%


دیدگاهتان را بنویسید