شکل 1. موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان و ایران و نقاط حضور قوچ و میش در منطقه

تراکم کرنل تعیین میشود( 35). نقشه تراکم کرنل با اسـتفاده ازتابع تحلیل مکانی نرمافـزارArcGIS 10.1 ایجـاد شـد. فرآینـد کاهش نقاط نیـز 10 بـار تکـرار شـد و پیـرو آن 10 خروجـیبهدست آمد. چون فرآیند کاهش نقاط براساس تابع تراکم کرنل است، در هر مرتبه خروجی متفاوتی بهدست مـی آیـد. بنـابرایننقاطی که بیشترین حضور را در 10 خروجـی داشـتند انتخـابشدند. به منظور ارزیابی اثـر کـاهش نقـاط حضـور بـر کـاراییفرآیند مدلسازي، مدلهاي مبتنی بر نقاط حضور کـاهش یافتـهبا مدلهایی که از تمام نقاط استفاده کردند با یکـدیگر مقایسـهشدند. متغیرهاي پیشبینی کننده در دو مرحله انتخاب شدند. در مرحله اول که مرحلهاي پیشانتخاب اسـت، 8 متغیـر براسـاساطلاعات موجود ،کیفیت اطلاعات، همبسـتگی بـین متغیرهـا وبوم شناسی گونه انتخاب شد( جدول 1). در مرحله دوم، کارایی پیشبینی هشت متغیر با استفاده از نرمافزار 1.03 MMS بررسی شد( 35). با استفاده از این نـرم افـزار 255 ترکیـب مختلـف ازهشت متغیر مورد بررسی قرار گرفت و کارایی آنها با استفاده از آماره سطح زیرمنحنی( AUC) مورد سنجش قرار گرفـت و 10 ترکیب بهتر براي شناسایی متغیرهاي مناسب مدلسـازي مـورد
۴۱
جدول 1. متغیرهاي محیط زیستی انتخابی براي مدلسازي
پراکنش قوچ و میش در منطقه تنگ صیاد

نام اختصاري متغیر ردیف
Elevation ارتفاع 1
Slope شیب 2
Aspect جهت 3
Dis_t_Spring فاصله تا چشمه 4
Dis_t_m_river فاصله تا رودخانه 5
Dis_t_Vil فاصله تا روستا 6
Dis_t_road فاصله تا جاده 7
Geology زمینشناسی 8

استفاده قرار گرفت. مدلسازي در چهار حالت شامل استفاده از تمام نقاط حضور و نقاط حضور کاهش یافته و تمام متغیرهـا ومتغیرهاي انتخابی با استفاده از نرمافزار Maxent 3.3.3k انجـامشد.
دادههاي حضور گونـه هـا، بـه دو گـروه دادههـا ي آمـوزش (75%) و دادههاي آزمون (25%) تقسـیم شـد . نقـاط پـس زمینـه بهصورت تصادفی از تمام منطقه مورد مطالعه انتخاب شد. نقشه پراکنش گونهها براساس 10 مرتبه اجراي مـدل سـازي و 1000 تکرار تولید شد و نقشه میانگین پیشبینی شده با اندازه پیکسـل30×30 متر بهعنوان نقشه نهایی ارائه شد. براي حساسیتسنجی مدل و مشخص کردن متغیرهـاي مهـم در پـراکنش ، از تحلیـل جکنایف استفاده شد. براي ارزیـابی نتـایج مـدل سـازي آمـاره تحلیل منحنی ویژگی عامل دریافت کننده (ROC) استفاده شـد .
مساحت زیر منحنی AUC با امتیاز 1 بهمعنی پیشبینی کامـل و AUC با امتیاز 5/0 بهمعنی پیشبینی تصادفی است. AUC بـین
7/0 تا 8/0 بیانگر یک مدل خوب، بین 8/0 تا 9/0 مدل عالی و AUC بیش از 9/0 بیانگر پیشبینی بسیار عالی مدل است (23).
چهار حدآستانهاي کـه بیشـتر از همـه مـورد اسـتفاده قـرارگرفتهاند (15، 17، 26، 36 و 37) بهمنظور تهیـه نقشـه حضـور۴۲
گونــه از نقشــه پیوســته، مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد. ایــن
10P ،(Fixed cumulative value 10) F10 حدآستانهها عبارتنـد از
( Minimumtraining presence) LPT ،(Percentile training presence)
و (ETS (Equal training sensitivity and specificity . بـرايصحتسنجی نقشههاي حضـور و عـدم حضـور نیـز از چهـار آماره Sensivity ،(True statistic skill) TSS ،Kappa و Specifity اســتفاده شــد( 11). آمــاره Kappa، مبتنــی بــر صــح ت کلــی پیشبینیهاي مدل با توجه به صـحت مـورد انتظـار در حالـتتصادفی عمل میکند. محدوده این آماره از 1- تا 1+ اسـت کـه1+ نشانگر تطابق کامل و مقادیر صفر و کمتر از آن نشانگر این است که مدل عملکردي بهتر از حالت تصـادفی نداشـته اسـت.آماره TSS نیز مانند آمـارهKappa ، خطاهـاي حـذفشـدگی ولحاظ شدگی را درنظر میگیرد و داراي محدوه 1- تا 1+ اسـتکه 1+ نشانگر تطابق کامل و مقادیر صفر و کمتر از آن نشـانگر این است که مدل عملکـردي بهتـر از حالـت تصـادفی نداشـته است. مقادیر TSS کمتر از 2/0 نشاندهنده عملکرد ضعیف، بین 2/0 و 6/0 نشانه نسبتاً خوب و بـیش از 6/0 نشـانگر عملکـردخوب مدلسازي است( 25).

نتایج
نتایج بررسی همبستگی مکانی نشان داد که نقاط حضور قوچ و میش در سطح یک درصد داراي خودهمبستگی مکـانی هسـتند(z-core = 2.61, p < 0.01). شکل 2 نقشه تراکم نقاط حضـورقوچ و میش را قبل و بعد از حذف اریب در دادههـاي حضـورنشان میدهد. پس از کاهش اریب در دادهها، تعداد نقاط مـورداستفاده براي مدلسازي به 51 نقطه کاهش یافت.
نتایج ترکیبهاي مختلـف متغیرهـاي پـیشبینـی کننـده درجدول 2 آورده شده است. مهمترین متغیرهاي شناسـایی شـدهبراي قوچ و میش متغیرهاي ارتفاع، شـیب، فاصـله تـا چشـمه،فاصله تا رودخانه، فاصله تا جاده و فاصله تا روستا بودند.
میزان AUC براي تمام حالتها بیش از 70/0 بهدست آمـدکه نشانگر پیشبینی خوب مدل در مقابل AUC با مقدار 5/0 که بهمعنی تصادفی بودن پیشبینی است میباشد( binomial tests, P<0.001). نتایج نشان داد که کاهش تعـداد متغیرهـا براسـاسروش انجام شده ،مدل بهتري با سطح زیرمنحنی بیشتري را بـههمراه داشته است (جدول 3)؛ اما در زمینه حذف اریب در نقاط مشاهدهاي در حالـت اسـتفاده از تمـام متغیرهـا، کـاهش نقـاطحضور، عملکرد مدل را بهبود نداده است و در حالت متغیرهاي انتخابی، عملکرد مدل بهبود یافتـه اسـت. آزمـون ویلکاکسـون(WSRT) نشان داد که تفاوتهاي سطح زیرمنحنی براي مدلها معنیدار است( 600.0= P).
نقشه پیوسته مطلوبیت زیستگاه یا احتمال پراکنش گونۀ قوچ و میش در منطقه در شکل 3 آورده شده است.
درصد سهم نسبی متغیرهاي مورد استفاده در مدلسازي پراکنش قوچ و میش در منطقه در جدول 4 آورده شده است. این جدول براساس اجراي حداکثر آنتروپی بدون تحلیل جکنـ ایف تولیـدشده است؛ بنابراین نتایج آن متفاوت از تحلیل جکنایف است .
براساس این رویکرد، شیب بـا 9/32% و فاصـله تـا روسـتا بـا

شکل 2. اثر کاهش نقاط حضور بر اریب جغرافیایی نقاط حضور قوچ و میش

جدول 2. نتایج فرآیند شناسایی متغیرهاي مهم در مدلهاي با امتیاز بالا براي گونۀ قوچ و میش
زمینشناسی ارتفاع شیب جهت فاصله تا چشمه فاصله تا رودخانه فاصله تا جاده فاصله تا روستا متغیر
0 10 7 10 7 2 9 4 قوچ و میش
هر سلول جدول تعداد فراوانی متغیر مورد نظر را در 10 اجراي بهتر (مشخص شده براساس سطح زیرمنحنی) نشان میدهد.

زیستگاه

مطلوبیت

زیستگاه

مطلوبیت

شکل 3. نقشه مطلوبیت زیستگاه (پراکنش) گونۀ قوچ و میش در منطقه تنگ صیاد

7/29% براي قوچ و میش مهمترین عوامل اثرگذار بـر پـراکنشاین گونه بودند.
۴۳

شکل 4 نیز، نتایج تحلیل جکنایف را نشان مـ یدهـد. ایـنمنحنی شامل دستیابی به افزوده در سـه حالـت مختلـف اسـت.شیب متغیري است که با حذف آن بیشترین کـاهش در افـزودهاتفاق میافتد. حالت دوم مربوط به زمانی است که مـدل سـازي تنها براساس وجود یک متغیر انجام میشود و براساس آن میزان افزوده برآورد میگردد. در این حالت نیز مهمترین متغیـر بـراي۴۴
جدول 3. اثر کاهش اریب در نقاط مشاهداتی و انتخاب متغیرهاي محیطزیستی بر عملکرد فرآیند مدلسازي( AUC) پراکنش گونۀ قوچ و میش

گونه

متغیرها

تمام

انتخابی

متغیرهاي

گونه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید