شاخص منهینیک DMn  S
N
۳
S تعداد کل گونه ها و N تعداد کل افراد می باشد.

s
H  P (lnP )i i شاخص شانون- واینر
i1
Pi نسبت افراد در گونه i ام جامعه می باشد.
شاخص تنوع سیمپسون 2D  1 Pi 1
1
Pi نســبت افــراد در گونــه i ام جامعــه و D-1 مقــدار شــاخص سیمپسون از تنوع است.

۴

شکل 1. موقعیت منطقه حفاظت شده شیمبار در ایران و استان خوزستان

شکل 2. سیماي پوشش گیاهی منطقه حفاظت شده شیمبار
نتایج
تنوع گونه اي منطقه حفاظت شده شیمبار
غناي گونه اي در شیب شمالی بیش از شیب جنوبی بـوده و تـالابشیمبار غناي گونه اي کمتري نسـبت بـه ارتفاعـات اطـراف داشـت.
یکنواختی پوشش در شیب جنوبی بیشـتر از شـیب شـمالی بـوده وتالاب بیشـترین یکنـواختی را در منطقـه داشـت. یکنـواختی بـالايپوشش در شیب جنوبی و بخش تالاب باعث شده علی رغـم غنـاي گونه اي کمتر نسبت به شیب شمالی، از تنوع بیشـتري برخـوردارباشند (جدول 1). اگرچه آنـالیز واریـانس شـاخص هـاي تنـوع وغنا براي شیب هاي شـمالی، جنـوبی و تـالاب نشـان داد تفـاوتمعن ی داري در س طح احتم ال 95 درص د ب ین آنه ا وج ود دارد (جدول 2) اما ایـن اخـتلاف بـین شـیب هـاي شـمالی و جنـوبینامحسوس بوده و معنی دار نیست (جدول 3).
همان گونـه کـه در شـکل 4 دیـ ده مـ ی شـود، براسـاس آنـالیز خوشه بندي، گونه هاي یک ساله منطقه مورد مطالعـه بـه 21 دسـتهتقسیم می شوند (جدول 4). دسـته گـروه هـا ي تـک لپـه اي بـا دوخوشه از دولپه اي جدا شـده اسـت. تقسـ یم بنـد ي هـا ي کـوچکترمرب وط بــه قرابــت گونــه هــا براســاس صــفات و ویژگــی هــاي مورفولوژي است.

شکل 3. منحنی آمبروترمیک منطقه شیمبار براساس داده هاي اقلیمی

جدول 1. اندازه گیري تنوع آلفا در شیب هاي جنوبی، شمالی و تالاب با استفاده از نرم افزارهاي PAST و SDR
تالاب شیب شمالی شیب جنوبی شاخص تنوع
46 55 48 تعداد گونه
2/86 2/61 2/69 شاخص شانون
0/9 0/85 0/88 شاخص تنوع سیمپسون
0/7 2/4 2 شاخص غناي منهینیک
5/4 8/7 7/4 شاخص غناي مارگالف
0/74 0/66 0/7 یکنواختی بریلویین
آنالیز خوشه بندي گونه هاي چندساله منطقـه مـورد مطالعـه نشـانمی دهد (شکل 5) که این دسـته از گ یاهـان بـه 21 دسـته تقسـیم می شوند (جدول 5).
درختــان و درختچــه هــاي منطقــه در 8 خوشــه قراردارنــد (شکل 6). گونه هاي نم پسند یا آبدوسـت کـه نسـبت بـه غرقـابمقاوم هستند در دو دسته با تفاوت اندك کنار هم قرار مـ ی گیرنـد(جدول 6). گونه هاي خشکی پسند که عناصر اصـل ی درختـ ی در منطقه هستند در یک خوشه جداگانه دیده می شوند.

بحث
طی تحقیقی در مراتع طالقان میانی غرب تهران براي تعیین تنـوعگونه اي از شاخص هاي سیمپسون و شانون- وینر به دلیل توانـا یی
۵

بیشتر آنها در تشخیص تنوع استفاده شد زیـرا شـاخص شـانون-وینر بیشتر تحت تأثیر غناي گونه اي است و شـاخص سیمپسـونتحت تأثیر فراوانی گونه هـاي غالـب قـرار مـی گیـرد (12). پرمـا و ش تایی جویب اري (3) اث ر عوام ل فیزی وگرافی مانن د ارتف اع از سطح دریا، شیب و جهت آن را بر تنوع گونـه هـاي چـوبی درجنگل هاي حفاظت شده قلاجه در استان کرمانشاه مـورد بررسـیقرار دادنـد . نتـایج نشـان داد تنـوع گونـه اي در جهـات شـمالی،شمال شرقی و شمال غربی نسـبت بـه جهـات دیگـر جغرافیـاییبیشــتر اســت. مطالعــه تنــوع منطقــه شــیمبار نشــان داد، غنــاي
۶
جدول 2. آنالیز واریانس شاخص هاي تنوع و غنا

منابع

درجه
م
ی
انگ
ی
مربعات

مجموع

ن

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

منابع

درجه

م

ی


پاسخی بگذارید