مواد و روش ها
مشخصات مناطق جمع آوري داده هاي تولید
داده هاي تولید مورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق از پـنج منطقـه بـاپوشش غالب علف گندمیان (بـراي سـهولت و دقـت بیشـتر درقطع و توزین) در بخشهـاي شـمالی کشـور جمـع آوري شـدهاست (جدول 1). داده هاي بارندگی براساس متوسط دراز مـدتنزدیک ترین ایستگاه هواشناسی ارائه شده است.

گردآوري داده هاي میدانی و تصادفی کردن از هر منطقه، علوفه تولیدي پلاتهاي بزرگ 64 متر مربعی (بـهابعاد 8×8 متر) با 2 تکرار به تفکیک یک متر مربع قطع و پس از انتقال به آزمایشگاه خشک و وزن خشک آنها برحسب گـرم درمتر مربع تعیین شد (جدول 1).
از آنجا کـه پـلاتهـاي هـم جـوار از نظـر عوامـل محیطـی

یکسانند، جهت جلوگیري از بروز خطاي خودهمبستگی مکـانی (spatial autocorrelation)، کلیۀ داده هاي640 پـلات یـک متـرمربعی طی فرایند تصادفی کردن، با هم تلفیق و سپس تصـادفیشدند تا استنتاجات آماري دربارة آنهـا صـدق نماینـد. بنـابراینطرح کلی شبیه سازي نمونه گیري تولید در نرمافزار R با ترکیـب
۵۳

پلاتها در ماتریسـی از داده هـاي تولیـد بـه ابعـاد 32×20 متـر(به عنوان جمعیت آماري) است. سپس نتایج حاصل از تولید هر سطح به صورت گرم در یک متر مربع استاندارد شدند تـا امکـانمقایسه داده هاي حاصل از سطوح مختلف پلات فراهم شود.

ویژگی هاي واحدهاي نمونه و شبیه سازي نمونه گیري جهت شبیه سازي نمونه گیري در تعداد زیاد با استفاده از نرم افزار آماري R (که ابزار توانمندي جهت شبیه سـازي نمونـه گیـري ازجمعیت هاي آماري اسـت )، دو شـکل پـلات مربـع و مسـتطیل(پهن، متوسط و کشیده) و در شش سـطح بـه ابعـاد 1×1، 2×1،
2×2، 4×2، 4×4 و 32×1 متر درنظر گرفته شـد . در هـر یـک ازابعاد مذکور معادل یک چهارم جمعیت آماري (160 متر مربـع ) نمونه برداري شد. بنابراین با حجم نمونۀ ثابت، به ترتیب تعـداد160، 80، 40، 20، 10 و 5 واحد نمونه در هر بار نمونـه گیـريانتخاب شد و هر نمونه هزار بار تکرار گردید. لازم به ذکر است که در داخل نرم افزار R بسته هاي نرم افزاري (Package) وجـوددارد ک ه کلی ه تواب ع و مجموع ه ه اي داده اي R در بس ته ه اي نرم افزاري آن ذخیره شده اند که در اینجا براي رسـم منحنـی هـاتعداد نمونه کافی در سطوح مختلف از بسته هاي splancs ،sp و plotrix استفاده شده است.
۵۴
جدول 1. مشخصات مناطق مختلف نمونه گیري در بخش هاي شمالی ایران و متوسط تولید علوفۀ خشک آنها
بارندگی (میلی متر) ارتفاع
(متر) عرض جغرافیایی
(متر) طول جغرافیایی
(متر) منطقه
600 2000 36˚ 55′ 00

50˚ 04′ 18

زرچاك، استان گیلان
625 1970 37˚ 17′ 39

48˚ 54′ 15

اسپندول، استان گیلان
262 1240 36˚ 08′ 56

59˚ 32′ 10

طرق، استان خراسان رضوي
290 1090 37˚ 19′ 04

56˚ 03′ 21

دشت، استان خراسان شمالی
322 1720 37˚ 38′ 24

58˚ 29′ 56

آسلمه، استان خراسان رضوي
پردازش دادهها
انحراف معیـار و میـانگین واقعـی جمعیـت آمـاري (پارامترهـا ) محاسبه شد و سپس با میانگین، انحـراف معیـار و اشـتباه معیـارحاصل از نمونه گیـري (آمـاره هـا ) در سـطوح مختلـف مقایسـهگردید و میزان صحت و دقت آنها بـا معیـار حـدود اطمینـان وانحراف معیار واقعی جامعه بررسی شـد . بـا اسـتفاده از آزمـونتجزیۀ واریانس، داده هاي استاندارد شدة حاصـل از شـکل هـايمختل ف ب ا ه م مقایس ه ش دند. در ص ورت معن ی دار ش دن اخ تلاف ه ا، ب راي تعی ین می زان تف اوت معن ی دار از آزم ون فیشر(LSD) استفاده شده است.

تعیین تعداد پلات کافی براي سطوح مختلف شکل و انـدازهپلات به روش ترسیمی
از آنجا که داده هاي کل جمعیـت آمـاري بـه تفصـیل در اختیـاربودند، جهت تعیین تعداد پلات کافی براي هر بار نمونـه گیـري،به جاي داده هاي نمونه گیري از داده هاي کل جمعیت مربـوط بـههر سطح استفاده شد. بر این اساس میانگین تجمعی تولید بـراي پلاتهاي مربع 1×1متر (640 پلات)، مسـتطیل 2×1 متـر (320 پلات)، مربع 2×2 (160 پـلات ) و مسـتطیل 4×2 (80 پـلات )، مربع 4×4 (40 پلات) و مستطیل 8×4 (20 پلات) براساس هـر5 پلات متوالی محاسبه و میانگین تجمعی تولید در مقابل تعداد پلات رسم شدند (نمودار میانگین بـه سـطح). بـا اضـافه شـدنتعداد پلات از نوسانات منحنی کاسته شده تـا منحنـی صـاف وموازي محورx ها شود که آغاز صاف شدن منحنی نشـانه تعـدادپلات کافی است. (10،5 و 14).

تعیین صحت و دقت سطوح مختلف شکل و اندازة پلات از آنجا که تعداد واحد نمونه در نمونه گیري هاي مختلف یکسان نبود، جهت برقراري امکان مقایسه واحدهاي نمونه بـا یکـدیگراز اشتباه معیار میانگین (به جـاي انحـراف معیـار) اسـتفاده شـد.
2884114246973

بنابراین براي هر اندازه پلات، میانگین و اشـتباه معیـار میـانگینsx sd/ n به دست آمد. ملاك صحت براسـاس نزدیکـی بـهمیانگین واقعی و دقت براساس کمتـرین اشـتباه معیـار میـانگین انتخاب شد (10).
نتایج
همان طور که در بخش مـواد و روش هـا نیـز اشـاره شـد از هـرمنطقه، علوفه تولیدي پلات بـزرگ 64 متـر مربعـی (8×8) بـا 2 تکرار به تفکیک یک متر مربع قطع و پس از انتقال به آزمایشگاه خشک و وزن خشک آنها برحسب گرم در متر مربع تعیین شـدو مقدار تولید آنها به دست آمد (جدول 2).

تعداد پلات کافی
طبــق شــکل 1 بــا اضــافه شــدن تعــداد پــلات از نوســانات منحنی کاسته شده و منحنی تقریباً صاف و مـوازي محـور xهـامی شود که آغاز هموارشدن منحنی، تعداد پلات کـافی را نشـانمی دهـد (شـکل 1 و جـدول 3). همـان طـور کـه در جـدول 3 مشاهده می شود هر چه سطح پلات بزرگتر مـی شـود بـه تعـدادنمونه کمتر نیاز است در واقع وقتی پـلات مـورد نظـر کوچـکاست براي دست یافتن به دقت کافی بـه تعـداد پـلات بیشـترينیاز است.

جدول 2. مقدار تولید در هر منطقه برحسب گرم در متر مربع
متوسط توليد (گرم در متر مربع) منطقه
۶۴/۹ زرچاك، استان گيلان
۹۶/۳ اسپندول، استان گيلان
۱۲۶/۸ طرق، استان خراسان رضوي
۱۹۵/۴ دشت، استان خراسان شمالي
۳۳۳/۱ آسلمه، استان خراسان رضوي

جدول 3. تعداد نمونه کافی برحسب سطوح مختلف پلات

سطح پلات تعداد کل پلات در

هرسطح تعداد پلات کافی
1×1 640 60
2×1 320 50
2×2 160 40
2×4 80 30
4×4 40 5
4×8 20 5

صحت و دقت سطوح مختلف پلات
نتایج مربوط به صحت و دقت سطوح مختلـف پـلات براسـاس1000 بار نمونه گیري تصادفی در جدول 4 درج شده است.
طبق جدول 4، میانگین سطوح مختلف تفـاوت چنـدانی بـامیانگین واقعی ندارند و تقریباً همۀ سطوح داراي صـحت قابـلقبولی هستند. از نظر دقـت، اشـتباه معیـار میـانگین سـطح 1×1 داراي کمترین مقدار بوده و بنابراین دقیقتر است. هم چنین طبق جدول 4 با بزرگتر شدن سطح پلات (به جـز مسـتطیل کشـیده)، دقت هـر واحـد نمونـه کـاهش مـی یابـد . بـراي مقایسـه دقـتواحدهاي نمونه می توان از اشتباه معیار استفاده کرد ولـی بـرايمقایسه و بررسی دقت نمونه ها بایـد از انحـراف معیـار اسـتفادهنمود. همان طور که در جدول مشاهده میشود واحد نمونه 1×1 داراي دقت بیشتري است ولی نمونـه 5 تـایی بـا واحـد نمونـه
۵۵

تعداد

پلات

پلات
تعداد

تعداد

تعداد

پلات
پلات

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

میانگین
تولید

gm
(

2
)

میانگین

تولید

gm
(

2
)

میانگین

تولید
(
gm

2
)

تولید

میانگین

(
gm

2
)

میانگین
تولید

(
gm

2
)

میانگین

تولید

gm
(

2
)

تعداد


دیدگاهتان را بنویسید