Ybmono Ymmix

Ymmono Ybmix و Ybmono، عملکرد بروموس تومنتلوس در کشت مخلـوط و کشت خالص و Ymmix و Ymmono، عملکرد یونجه در کشت مخلوط و کشت خالص می باشـد . در صـورتیکـ ه 1= LER باشـد کشـت مخلوط نسبت به کشت خالص برتري ندارد . در 1> LER کشـت مخلوط نسبت به کشت خالص داراي برتـري مـ ی باشـد و تسـهیل بین گونهاي بیشتر از رقابـت اسـت . در حـالتیکـه 1LER < باشـد کشت مخلوط در مقایسـه بـا سیسـتم کشـت خـالص از عملکـرد کمتــري برخــوردار اســت و رقابــت بــین گونــهاي قــويتــر از تسهیل است. جهـت مقایسـه توانـایی رقـابتی دو گونـه برومـوس تومنتلـ وس و یونجـــه از شـــاخص شـ دت رقابـــت نســـبی
(Relative Competition Intensity) استفاده گردید (رابطه 2). [2] RCI Pmono Pmix 

PmonoPmono و Pmix، عملکرد بـه ازاي پایـه گیـاه در کشـت خـالص و کشت مخلوط می باشد. اگرشاخص RCI برابر صفر باشد رقابت درون و برون گونه اي برابر است، اگر مثبـت باشـد رقابـت بـینگونه اي بیشتر است و اگر ارزش منفی داشته باشد بـدین معنـیاست که رقابت درون گونه اي بیشتر است (21). تجزیه و تحلیل آماري دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS 21 انجام شد و جهت مقایسه میانگینها، از آزمون توکی استفاده گردید.

۲۹
* ،** به ترتیب معنیدار در سطح آماري 5./. و 1./. ، ns غیرمعنی دار
نتایج و بحث
کشت دو گونه یونجه و بروموس تومنتلوس به صورت خالص و مخلوط انجام شد. کشت خالص یونجه با MM، کشت خـالصبروموس تومنتلوس بـاBB ، کشـت مخلـوط دو گونـه بـاMB ، تنش کم، متوسط و زیاد به ترتیـب بـاII ،I و III و تـراکم 2 و4 تایی با d2 و d4 نشان داده شده است. تجزیـه واریـانس داده هـانشان داد که اثر تراکم، نوع کشت، تنش، اثر متقابل تراکم × نوع کشت، تراکم × تنش، نوع کشت × تنش و تراکم × نوع کشت × تنش بـر روي سـایر پارامترهـاي مـورد بررسـی معنـی داراسـت
(جدول 2).

میزان عملکرد (تولید) در برداشت اول، دوم و سوم مقایسه میانگین عملکرد دو گونه در برداشت اول نشـان داد کـهکشت خالص نسبت بـه کشـت مخلـوط تولیـد بیشـتري دارد وبه ترتیب کشت خالص یونجه نسبت به کشت خالص برومـوسعملکرد بالاتري دارد. هم چنین بالاترین تولید صرف نظر از نـوعکاشت در تنش کم دیده مـی شـود . در ایـن مرحلـه از آزمـایش

۳۰
جدول 2. خلاصه تجزیه واریانس براي پارامترهاي مورد بررسی تحت تأثیر تیمارهاي تراکم، نوع کشت و تنش خشکی
در گونه هاي یونجه و بروموس تومنتلوس

طول
ریشه×1000 Cm ماده خشک ریشهبه ازاء یک پایه از گونه عملکرد
به ازاء یک پایه از گونه عملکرد
به ازاء یک پایه عملکرد کل برداشت سوم برداشتدوم برداشتاول منابع
تغییرات
398031/8 ** 0/4 ns 0/07** 0/05** 0/31** 0/06* 0/16** 0/01ns بلوك
6673719/7** 73/24** 70/05** 55/2** 3/04** 0/63** 0/18* 1/9** تراکم
242932054/4** 36/96** 56/22** 0/46** 5/51** 12/08** 26/49** 1/05** نوع کشت
98558134/3** 75/37** 53/42** 40/8** 294/38** 128/03** 30/49** 0/35** تنش
10817891/8** 3/09** 5/7** 0/4** 5/01** 1/8** 0/15* 0/94** تراکم × نوع کشت
3436261/3** 3/35** 4/77** 4/03** 0/31* 0/07* 0/22** 0/01ns تراکم × تنش
12810337/2** 9/56** 4/82** 0/06** 0/63** 2/06** 3/51** 0/29** نوع کشت × تنش
1539262/7** 2/74** 0/51** 0/2** 1/66** 1/6** 0/13* 0/24** تراکم × نوع کشت × تنش

65826/6
0/26
0/015 0/011
0/071
0/016
0/037 0/019 خطا

تولید در تنش زیاد بیشتر از تنش متوسط است که نشـان دهنـدهاین است که گیاهان هنوز به شدت تحت تأثیر تیمار آبیاري قرار نگرفته اند و گونه ها کاهش رطوبت را بـا کـاهش تولیـد جبـراننکرده اند. (شکل1-الف). مقایسه میـانگین عملکـرد گونـه هـايمورد مطالعه در برداشت دوم نشان داد کـه ماننـد برداشـت اولکشت خالص یونجه داراي بالاترین تولید است اما مقدار تولیـدعلوفه در کشت مخلوط نسبت به کشت خالص بروموس پیشـیگرفته (بیش از 3 برابر) و کمترین مقدار تولید علوفـه در کشـتخالص بروموس دیده می شود. میزان عملکرد در تمامی تیمارهـابا افزایش شدت تنش به طور معنی داري کاهش یافت. (شـکل 1-ب). مقایسه میانگین ها نشـان داد کـه بـا افـزایش شـدت تـنشعملکرد در برداشـت سـوم بـه طـور معنـی داري کـاهش یافـتبه طوري که تولید در تیمار تنش کم حدود 6/26 برابر تیمار تنش زیاد و 2/14 برابر تیمار تـنش متوسـط بـود. در ایـن مرحلـه ازبرداشت، کشت خالص بروموس تومنتلوس بـه طـور معنـی داري داراي بیشترین عملکرد است هم چنین اختلاف معنـی داري بـینعملکرد کشت خالص یونجه و کشـت مخلـوط وجـود نـدارد. (شکل1-ج). با مقایسه هر سه برداشت می توان گفت با گذشت زمان به علت اثر متقابل دو گونه یونجـه و برومـوس تومنتلـوسروند عملکرد در کشت خالص و مخلوط تغییر کرده و به مـرورنه تنها کشت مخلوط با کشت خالص یونجـه برابـري مـی کنـد،بلکه کشت خالص بروموس در برخی تیمارها بالاترین عملکـردرا داشته است.

عملکرد کل

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


پاسخی بگذارید