عملکــرد کارکنــان تأثیــرات بالقــوه ای بــرای رســیدن بــه اهــداف س ازمان دارن د ام ا در ه ر س ازمانی بهخص وص دانش گاه، عملک رد ش غلی کارکن ان، مطاب ق ب ا مس یر ه دف س ازمان ط ی نخواه د شــد و کارکنــان بــا پاســخگویی شــخصی و ســطحی خــود مانــع رســیدن اهــداف ســازمان بهصــورت ایدئــال و منطقــی می باشــند .م ا در ای ن تحقی ق س عی ب ر آن داری م ت ا از طری ق پاس خگویی ف ردی کارکن ان تأثی ر آن را ب ر عملک رد ش غلی بیابی م و مه ارت سیاســی و تنــش شــغلی کارکنــان را بهعنــوان نقــش میانجــی ب ه کار ببری م و آی ا رابط های ب ا عملک رد ش غلی اف راد دارن د؟ و آی ا مه ارت سیاس ی و تن ش ش غلی ب ر پاس خگویی ف ردی اف راد رابط ه دارن د ک ه باع ث تأثی ر ب ر عملک رد ش غلی آنه ا گ ردد؟ و مس ئله ای ن تحقی ق بی ان میکن د ک ه آی ا پاس خگویی ی ک ش غل اگ ر بامه ارت سیاس ی انج ام آن هم راه ش ود عملک رد آن تغیی ری خواه د ک رد ی ا خی ر؟ و آی ا ای ن رابط ه بهوس یله تن ش ش غلی تقوی ت و ی ا کاه ش پی دا خواه د ک رد؟

هاى

مهارت
پاسخگويى
هاى

تنش
عملكرد

هاى

مهارت

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

پاسخگويى

هاى

تنش

عملكرد


دیدگاهتان را بنویسید