جدول 2. ميانگين و انحراف معيار حداكثر فعاليت عضلة راست راني، پهن خارجي و دوسر راني پاي برتر در آزمون MVIC و اندازهگيري تكراري
-4412413104

ميانگين حداكثر فعاليت عضله (µV) درصد مقدار F مقدار
تغييرات♀ اندازة اثر
متغيرهاي مستقل راست راني و دوسر راني پهن خارجي
276/2 ± 10/7 1474/3 ± 224/5 گرم كردن (كنترل)
راست راني و پهن خارجي
0/97 راست راني و پهن خارجي
331/89 * 9 300/6 ± 15/8 1606/4 ± 269/5 گرم كردن و نيمچمباتمةمنفي (120% 1RM)

دو سر راني
دوسر راني 3 284/3 ± 18/2
1517/7 ± 254/1 گرم كردن و نيم چمباتمة
تواني- سرعتي (40%
(1RM
0/99 331/46 * 7 295/3 ± 15/5
1577/7 ± 271/1 گرم كردن و نيم چمباتمة
تواني- قدرتي (80%
(1RM
♀ درصد تغييرات نسبت به گرم كردن معمول (كنترل).
* تفاوت معنادار آماري نسبت به گرم كردن معمول (كنترل)(05/0≤P).

جدول 3. ميانگين و انحراف معيار نسبت RMS/MVC عضلة راست راني، پهن خارجي و دوسر راني
پاي برتر در آزمون پرش عمودي
ميانگين نسبت RMS/MVIC

متغيرهاي مستقل راست وراني دوسر راني تغييراتدرصد ♀ مقدار اندازة مقداراثر
F
راست راني و پهن خارجي
0/99 راست راني و پهن خارجي
347/07 * 9 47/5 ± 6/6 51/3 ± 7/9 گرم كردن و نيم چمباتمة
منفي (120% 1RM)
-66984346029

پهن خارجي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گتوانيرم- كردن سرعتيو (نيم 40% RMچمباتمة 1 ) 4/7 ± 7/43 2/7 ± 5/40 3 دوسر راني
-66984-175449و

كردن

رم
گ
چمباتمة

6
/
7

±

2
/
49

4
/
6

±

5
/
45
كردن

معمول

)
كنترل
.(

و

كردن

رم


دیدگاهتان را بنویسید