با استفاده از آزمون شاپيروويلك مشخص شد. براي بررسي معناداري اختلاف سطوح nAchR، بلافاصله وچهار ساعت پس از فعاليت و اماندهساز در چهار گروه از آزمون يكسوية آنوواي مستقل استفاده شد. برايمشخص شدن تفاوت معنادار بين گروه ها در صورت معناداري از آزمون هاي تعقيبي بانفروني و در غير اين صورت از گيمزهاول استفاده شد. سطوح معنا داري نيز (05/0 ≤P ) در نظر گرفته شد.

نتايج
نتايج آزمون آماري تحليل واريانس يكسويه نشان داد كه ميزان تغييرات پروتئين nAchR عضلة بازكنندة دراز انگشتان (EDL) در تمام گرو هها، بلافاصله و چهار ساعت بعد معنادار نبود (05/0P) (نمودار 1، جدول 1).

1
nAchR:
β
actin(A.U.)EDL

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

nAchR
β
اكتين

0
0
.5
1
.5
2
2
.5
3
Co

n
ه
CE
Axis Ti
ل
بلافاص
ساعت

EX-CE
t
le
4
EX

1

nAchR:

β

actin(A.U.)EDL

nAchR

β

اكتين


دیدگاهتان را بنویسید