جدول 2. شاخص هاي ادراكي، فيزيولوژيكي و عملكردي ناشي از فعاليت (P>0/05) (M±SD) گروه پيشسرمايش گروه كنترل P
كگرم اردنپيش ز پيش فعاليتاز واماندگي كاز پيشردنگرم – پيش فعاليتاز واماندگي كپيش ازگرمردن – قبلاز فعاليت واماندگي
194
/
0

194

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

/

0

000
/
1

000

/

1


دیدگاهتان را بنویسید