شكل 1. آناليز مهارت هاي تكواندوكاران با نرمافزار يوليد ويديو

برنامة تمرين شبيه سازشده: بعد از طراحي تمرين ويژه با نسبت زمان اجراي فنون سريع به ضربه هاي كم شدت يعني (7:2) كه از متن مسابقه به دست آمده بود، توسط چند تكواندوكار تكرار شد، اما به علت پايين تر بودن فاكتورهاي شدت در پيلوت هاي بعدي ميزان استراحت معادل 1 تا 2 ثانيه كاهش يافت و دوباره اين مقياس شدت اجرا ارزيابي شد، به طوري كه اين بار مختصات تمرين ويژه، همسطح مسابقه به دست آمد و به عنوان مدل نهايي تمرين همتراز مسابقه انتخاب شد.
مسير اجراي تمرين شبيه سازشده: ورزشكاران از كنار تشك رو به جلو شروع به اجراي مهارت كردندو تا به انتهاي تشك رفتند و همين مسير را رو به عقب بازگشتند و از آنجا حركت روي مسير دايرهشروع ميشد و پس از طي سهچهارم مسير داي رهاي به شعاع 4 متر از حاشية تشك، در حركت رو بهپهلو تا وسط تشك ميآمدند و باز مي گشتند. سرانجام روي مسير مداري دوباره به محل ابتداي حركت مي رسيدند. هر تكواندوكار اين مسير را در مدت دو دقيقه راند، يك دور كامل يا كمي بيشتر طي مي كرد (شكل 2).

شكل 2. مسير مداري اجراي فنون تكواندو با ميت طي راند دودقيقه اي

دوراني

ضربه
90
%
پشت

ضربه
3
%
چرخشي

ضربه
1
%
مستقيم

ضربه
0
%
تبري

ضربه
4
%
مشت

ضربه
2
%
ضربات

ديگر
10
%

دوراني

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ضربه

90

%

پشت

ضربه

3


دیدگاهتان را بنویسید