-13032917814

50 درصد دو تكرار بيشينه
60 درصد يك تكرار بيشينه
70 درصد يك تكرار بيشينه
80 درصد دو تكرار بيشينه
50 درصد دو تكرار بيشينه
60 درصد يك تكرار بيشينه
70 درصد يك تكرار بيشينه
80 درصد دو تكرار بيشينه
60 درصد يك تكرار بيشينه 8
8
8
5
8 اول دوم
سوم
چهارم پنجم پرس
سرشانه با هالتر
50 درصد دو تكرار بيشينه
60 درصد يك تكرار بيشينه
70 درصد يك تكرار بيشينه
80 درصد دو تكرار بيشينه
60 درصد يك تكرار بيشينه 8
8
8
5
8 اول
دوم
سوم
چهارم پنجم جلوبازو با
هالتر
50 درصد دو تكرار بيشينه
60 درصد يك تكرار بيشينه
70 درصد يك تكرار بيشينه
80 درصد دو تكرار بيشينه
60 درصد يك تكرار بيشينه 5
5
5
5
5 اول
دوم
سوم
چهارم پنجم
اسكات

60 درصد يك تكرار بيشينه
زمان استراحت بين حركات 30
ثانيه و بين هر ست
90 ثانيه
50 درصد يك تكرار بيشينه
60 درصد يك تكرار بيشينه
70 درصد يك تكرار بيشينه
80 درصد دو تكرار بيشينه

برنامة تمرينات سرعتي
برنامة تمرينات سرعتي در مدت 24 جلسه (8 هفته و 3 جلسه در هفته) اجرا شد. مدت هر جلسة تمرين 45 دقيقه بود. تمرين محققساخته شامل 10 دقيقه گرم كردن (دويدن آرام، حركات كششي و نرمش) و سپس انجام تمرينات سرعتي كه برنامة آن در جدول 2 آمده است، بود. بعد از هر دو هفته يك تكرار در هر كدام از مسافت ها افزوده ميشد. سرد كردن اصولي به مدت 5 دقيقه در پايان هر جلسة تمريني در نظر گرفته شده بود.
جدول 2. برنامة تمريني گروه سرعتي

زمان مسافت تكرار فاصلة استراحت

10متر5
4 20متر
3 30متر
3 60متر
2 100 متر
زمان استراحت بين هر بار دويدن5 هشت هفتهثانيه و بين هر بار عوض كردن مسافت دويدن 45 ثانيه
200 متر1

وسايل اندازهگيري
سرنگ و وسايل ديگر (گارو، سرنگ 10 سي سي، سرسوزن نمرة 20 و 18 استريل، لولة آزمايش، پنبهالكل و چسب سفيد طبي) براي گرفتن خون آزمودنيها، دستگاه سانتريفيوژ براي جدا كردن سرم، كيت ساخت شركت بيومديكا براي سنجش هورمون ANP با استفاده از روش آزمايشگاهي الايزا، فريزر آزمايشگاهي كه قابليت دماي 65 درجة سانتيگراد زير صفر براي حفظ و نگهداري نمونه هاي پلاسمايي خون، زمانسنج ساخت سوئيس با حساسيت يك صدم ثانيه، دستگاه قدسنج مدل سكا ساخت آلمان با حساسيت يك دهم متر براي اندازه گيري قد آزمودنيها، ترازوي استاندارد پزشكي ساخت آلمان با حساسيت يك دهم كيلوگرم، با كفش براي اندازهگيري وزن افراد استفاده شد.
نمونه گيري خون
نمونههاي خوني سه گروه آزمودني ها براي تعيين غلظت ANP پلاسما در دو مرحله (قبل و بعد از اتمام تمرينات) توسط تكنيسين آزمايشگاه گرفته شد. تجزيه وتحليل آزمايشگاهي نمونه هاي خوني در آزمايشگاه مركز غدد بيمارستان شريعتي تهران انجام گرفت.
اندازه گيرى هورمون ANP
در اين تحقيق براي سنجش هورمون ANP از روش سنجش ايمنى آنزيم (Elisa )استفاده شد.
تفاوت اساسى اين روش با سنجش راديوايمنى اين است كه به جاى مادة راديواكتيو از فعاليت آنزيمى استفاده مى شود. به عبارت ديگر، به جاى هورمون نشاندار، از هورمونى استفاده مى شود كه به آنزيم پراكسيداز متصل است. درصورتى كه سوبستراى (مادة واكنشگر) اين آنزيم در محيط باشد، اين آنزيم آن را به فراوردة رنگينى تبديل مى كند. با روش رنگ سنجى مى توان مقدار فراوردة توليدشده و به عبارتى مقدار هورمون نشاندار را تعيين كرد. در سنجش ايمنى آنزيم تعيين مقدار هورمون در نمونة پلاسما به كمك منحنى استاندارد انجام مى گيرد.
روشهاي آماري تحقيق
براي توصيف اطلاعات جمع آوري شده از روش هاي توصيفي در قالب جدول ها استفاده شد. در بخش آمار استنباطي، ابتدا از طريق آزمون آماري كولموگروف-اسميرنوف طبيعي بودن داده هاي هر مرحله ارزيابي شد. سپس براي مقايسة ميانگين ANP پلاسماي دو گروه فعاليت در مرحلة پيش آزمون و پس آزمون از آزمون تي زوجي و براي تعيين تفاوت بين مقادير متغير گروههاي مورد بررسي، از آزمون آماري تحليل واريانس يكطرفه استفاده شد. در صورت مشخص شدن اختلاف معنادار هر متغير از آزمون تعقيبي توكي به منظور مشخص شدن تفاوت بين هريك از گروه ها استفاده شد. سطح معناداري كمتر از 05/0 در نظر گرفته شد. تجزيه وتحليل داده ها با نرم افزار SPSS نسخة 18 انجام گرفت.

نتايج و يافته هاي تحقيق
ميانگين و انحراف معيار ويژگي هاي فردي در جدول3 و ميانگين ANP پلاسما در مرحلة پيش آزمون و پس آزمون در شكل 1 آورده شده است.
جدول3. ميانگين و انحراف معيار مشخصه هاي فرد ي آزمودني ها
وزن( كيلوگرم) قد (سانتي متر ) سن (سال) گروه
71/75± 4/6 176/7± 4/2 33/1 ± 2/9 قدرتي (12نفر)
67/ 6 ± 7/4 177/3 ± 3/5 32/1 ± 2/5 سرعتي (12نفر)
71/6 ± 7/9 179/7 ± 2/9 32/6 ± 2/6 كنترل (12نفر)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
سرعتي
قدرتي
كنترل
آزمون

پيش
آزمون

پس

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


پاسخ دهید