در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

متغير قبل از تمرينات پس از تمرينات معناداري ضخامت ديوارة بين دو گروه تمرين (41/0)92/9 (6/0)1/10
0/008†
بطن (ميلي متر) گروه كنترل (75/0)35/9 (72/0)06/9
ضخامت ديوارة خلفي گروه تمرين (46/1)42/8 (34/1)32/8
0/72
(ميلي متر) گروه كنترل (94/0)52/8 (96/0)53/8
اندازة پايان دياستولي گروه تمرين (26/2)37/39 (83/1)73/40
0/64
بطن چپ (ميلي متر) گروه كنترل (57/3)90/41 (62/3)41/41
اندازة پايان سيستولي گروه تمرين (45/2)67/25 (65/2)25/24
0/04†
بطن چپ (ميلي متر) گروه كنترل (76/1)56/26 (66/1)75/26
جرم بطن چپ گروه تمرين (99/11)25/106 (35/10)87/108
0/45
(گرم) گروه كنترل (5/22)75/115 (11/22)5/115
حجم دهليز چپ گروه تمرين (32/12)16/30 (11/12)63/30
0/91
(ميلي ليتر) گروه كنترل (06/5)95/29 (24/5)12/30
حجم كل قلب گروه تمرين (53/46)07/208 (11/41)208
0/84
(ميلي ليتر) گروه كنترل (59/43)33/207 (33/43)12/207
حجم پايان سيستولي گروه تمرين (20/13)56/36 (75/12)25/36
0/16
بطن چپ ( ميليليتر) گروه كنترل (32/13)93/36 (11/13)75/36
حجم پايان دياستولي گروه تمرين (70/22)37/117 (43/21)25/117
0/47
بطن چپ ( ميليليتر) گروه كنترل (18/4)13/112 7(/3)62/111
اندازة دهانة آئورت گروه تمرين (95/11)5/27 (28/28)26
0/15
(ميلي متر) گروه كنترل (8/13)71/27 (51/12)75/27
P≤ 0/05 †

شكل1. نمونه اكوكارديوگرام آزمودني ها. شكل سمت چپ ضخامت ديوارة بين دو بطن گروه كنترل (↕) و شكل سمت راست ضخامت ديوارة بين دو بطن گروه تمريني را نشان ميدهد (↕).


پاسخ دهید