دارونما

BCAA

دارونما

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جلسة اول جلسة دوم
BCAA
پروتئين كل (گرم در روز)
319 ± 38 344 ± 52 311 ± 46 322 ± 29 كربوهيدرات كل (گرم در روز)
79 ± 21 69 ± 13 76 ± 18 71 ± 10 چربي كل (گرم در روز)
انرژي كل (كيلوكالري)

در روز آزمون، همة آزمودنيها در ساعت 7 صبح در سالن تمرين حضور داشتند و به مدت 30 دقيقه در حالت استراحت قرار گرفتند. در ساعت 7:30 صبح اولين نمونة خوني بعداز حدود 10 ساعت ناشتايي شبانه گرفته شد. براي كاهش اثر گرسنگي بر كاتابوليسم اسيدهاي آمينة شاخهدار، در ساعت 8 صبح يك صبحانةسبك (يك عدد كيك و آبميوه با قند كم حدود 300 كيلوكالري) به آزمودنيها داده شد. در ساعت 8:30 صبح،نيمي از آزمودنيها مكمل BCAA دريافت كردند (5/4 گرم مكمل اسيد آمينة شاخهدار حدود معادل g/kg 07/0) و مابقي افراد، دارونما (به همان مقدار دكستروز) دريافت كردند. براي شبيهسازي، مكمل و دارونما بهصورت محلول (با حجم يكسان) و با افزودن طعم پرتقال داده شد. مقدار تجويزشده براساس مقادير توصيهشده بود (31، 29). سه اسيد آمينة لوسين، ايزولوسين و والين با نسبت يكسان (هركدام 33 درصد) در تركيب مكمل وجود داشتند. 20 دقيقه بعد از مصرف مكمل يا دارونما برنامة تمريني اجرا شد. مطالعات قبلي 30 – 15 دقيقه قبل از فعاليت را براي مصرف مكمل پيشنهاد دادهاند (30، 19). ميانگين دماي محيط حين اجراي فعاليت در جلسات اول و دوم به ترتيب 3/21 و 5/25 سانتيگراد بود. در ادامه از هر آزمودني بلافاصله بعد از اتمام فعاليت خونگيري بهعمل آمد. در نهايت 3 ساعت بعد از قطع فعاليت، بار ديگر نمونة خوني به مقدار مشابه اخذ شد. در فاصلة زماني بين دومين و سومين خونگيري (طي 3 ساعت ريكاوري) آزمودنيها بدون هيچگونه فعاليت بدني و هيچ نوع تغذيهاي در سالن بدنسازي و در حال استراحت بودند. در نهايت از آزمودنيها خواسته شد كه بدون هيچ نوع فعاليت بدني اضافي در ساعت 7 صبح روز بعد بهمنظور آخرين نمونة خوني (مشابه نمونة اول) مراجعه كنند. در هر مرحله 8 سيسي خون از وريد آرنجي گرفته شد. در جلسة دوم آزمون، 6 هفته بعد از اجراي جلسة اول، تمام مراحل اجرا عيناً تكرار شد. با اين تفاوت كه جاي افراد دريافتكنندة مكمل و دارونما تغيير كرد. از آزمودنيها خواسته شد كه در فاصلة زماني بين دو جلسه (6 هفته) از فعاليتهاي سنگين پرهيز كنند و فعاليت-هايي مشابه با زمان قبل از اجراي جلسة اول آزمون داشته باشند. قبل از شروع جلسة دوم آزمون، برگههاي ثبت تغذيه و فعاليت بدني مربوط به جلسة اول به آزمودنيها برگردانده شد و از آنها خواسته شد كه سه روز قبل از شروع جلسة دوم تا حد امكان تغذيه و فعاليت بدني مشابه با جلسة اول داشته باشند. براي به حداقل رساندن اثر ناشي از مصرف مكمل (washout) و كاهش آثار كوفتگي ناشي از فعاليت مقاومتي، جلسة دوم آزمون با فاصلة 6 هفته انجام گرفت (30). از نمونههاي خوني هم سرم و هم پلاسما استخراج شد. پلاسما بهمنظور اندازهگيري اسيدهاي آمينه و سرم براي اندازهگيري هورمونهاي انسولين، كورتيزول و همچنين فعاليت آنزيمهاي كراتين كيناز و لاكتات دهيدروژناز استفاده شد.
فعاليت مقاومتي
فعاليت مقاومتي مورد نظر در اين تحقيق، حركات روتين با وزنه بود. حركات شامل جلو پا ماشين، پشت پا ماشين، پرس سينه، زير بغل سيمكش، سر شانه از عقب، پشت بازو، و جلو بازو با هالتر با شدت 50 درصد 1RM در 5 ست، 15 – 12 تكرار اجرا شدند. شدت كم بهدليل عدم سابقة آزمودنيها در اجراي تمرينات مقاومتي در نظر گرفته شد، اما با انجام ستها و تكرارهاي زياد سعي شد حداكثر فشار اعمال شود. استراحت بين ستها 2 دقيقه و در بين حركات 3 دقيقه به صورت غيرفعال در نظر گرفته شد. تشويق كلامي بهمنظور به حداكثر رساندن تلاش آزمودنيها بهويژه در ستهاي پاياني انجام گرفت. قبل از شروع فعاليت نيز 10 دقيقه گرم كردن شامل حركات كششي و حركات تخصصي (حركات با وزنة سبك) انجام گرفت.
اندازهگيري متغيرها
از دستگاه مدل Younglin _ Acme 9000 – HPLC ساخت كرة جنوبي بهمنظور آناليز اسيدهاي آمينة پلاسما استفاده شد. براي اين منظور ابتدا نمونههاي پلاسمايي به كمك اسيد پركلريك دپروتئينه شد. سپس به مدت 10 دقيقه در g3000 سانتريفيوژ شد. در نهايت غلظت اسيدهاي آمينه براساس فاز معكوس و به كمك orthophthaldialdehyde و با استفاده از روش شرح داده شد توسط Pfeifer et al اندازهگيري شد (26).
بهمنظور اندازهگيري هورمونهاي انسولين و كورتيزول از كيتهاي Monobind آمريكا و براي نشان دادن غلظتهاي اين دو متغير از روش ايمنوآنزيماتيك استفاده شد. تفاوتهاي درونآزموني براي انسولين (10 و 11 درصد) و كورتيزول (5/9 و 9 درصد) بهترتيب براي شرايط مكمل و دارونما بود. براي اندازهگيري آنزيمهاي لاكتات دهيدروژناز و كراتين كيناز از كيتهاي پارس آزمون ساخت ايران و دستگاه Autoanlayser مدل BT 1500 ساخت ايتاليا استفاده شد. تفاوتهاي درونآزموني در مورد لاكتات دهيدروژناز (كمتر از 6 و 7 درصد) و براي كراتين كيناز (كمتر از 10 و 9 درصد) بهترتيب براي شرايط مكمل و دارونما بود.
روشهاي آماري
ابتدا آزمون كلوموگروف – اسميرنوف بهمنظور اطمينان از طبيعي بودن دادهها انجام گرفت. سپس بهمنظور تعيين تغييرات درونجلسهاي و بينجلسهاي از آزمون Two way repeated measure استفاده شد. در صورت معناداري تغييرات درونجلسهاي از آزمون تعقيبي پونفروني، و در صورت معناداري تغييرات بينجلسهاي از آزمون t مستقل استفاده شد. براي تحليل دادهها از نرمافزار آماري 19 SPSS در سطح معناداري 05/0 = α استفاده شد.

نتايج و يافتههاي تحقيق
مقادير BCAA پلاسما
نتايج تحقيق نشان داد كه در شرايط مكمل BCAA، بلافاصله بعد از فعاليت، در مقايسه با قبل از فعاليت، مقدار پلاسمايي لوسين افزايش معناداري يافت (05/0 P<) و اين افزايش طي دورة ريكاوري نيز حفظ شد (05/0 P<). علاوهبر اين، بلافاصله پس از فعاليت، و سه ساعت پس از آن، مقدار لوسين در شرايط مكمل بيش از شرايط دارونما بود (05/0 P<) (جدول 2). همچنين پس از فعاليت در مقايسه با شرايط استراحتي، مقدار ايزولوسين در شرايط مكمل (و نه دارونما) افزايش غيرمعناداري يافت (05/0 P>) كه طي دورة ريكاوري اين مقدار افزايش به حد معناداري رسيد (05/0 P<). در مورد اين متغير نيز مانند لوسين، بلافاصله پس از فعاليت (05/0 P<) و سه ساعت پس از آن (05/0 P<)، تفاوت بين شرايط مكمل و دارونما به نفع شرايط مكمل بود
(جدول 2).همانگونه كه در جدول 2 ملاحظه ميشود، والين برعكس دو متغير قبلي نه تغييرات درونجلسهاي و نه تغييرات بينجلسهاياش معنادار نشد.
غلظت گلوتامين، متيونين و فنيل آلانين
جدول 2 نشان ميدهد كه مقدار گلوتامين در شرايط مكمل و بلافاصله پس از فعاليت كاهش يافت (05/0P<) و بار ديگر پس از سه ساعت ريكاوري به مقادير استراحتي بازگشت. اين در حالي بود كه در شرايط دارونما مقدار گلوتامين پس از فعاليت ثابت مانده بود. همچنين متيونين پس از فعاليت در هر دو شرايط مكمل و دارونما با كاهش مواجه شد (05/0 P<) و بار ديگر روز بعد به حالت پايه بازگشت. فنيل آلاتين هم مانند گلوتامين تنها در شرايط مكمل و بلافاصله پس از فعاليت با كاهش معناداري همراه بود (05/0 P<). شايان ذكر است در ارتباط با تمامي اين متغيرها (گلوتامين، متيونين و فنيل آلانين) در هيچيك از مراحل اندازهگيري، اختلاف معناداري بين شرايط مكمل و دارونما مشاهده نشد (عدم تفاوت بينجلسهاي).

جدول 2 – تغييرات اسيدهاي آمينة پلاسما، كورتيزول، انسولين و شاخصهاي آسيب سلولي پس از فعاليت مقاومتي همراه با مصرف مكمل
قبل از فعاليت بلافاصله پس ازفعاليت 3 ساعت پس ازفعاليت 24 ساعت پس از فعاليت

شاخه

آمينة

اسيدهاي

پاسخ
پلاسما

دار


دیدگاهتان را بنویسید