شكل 2 – تغييرات سطوح كلسترول در گروهها
مقدار ارزش معني داري (P-value) درون گروهي و بين گروهي متغيرها در جدول 2 خلاصه شده است. همان طور كه مشاهده مي شود، بين سطوح متغير ها در زمان هاي مختلف قبل و بعد از برنامه تفاوت معني داري وجود ندارد. همچنين با استفاده از آزمون بونفروني مقدار معني داري بين زمانبندي متغير ها در جداول 3،4 و 5 آمده است. اين جداول نشان مي دهند كه تأثيرات درون گروهي شدت فعاليت ورزشي بر سطوح برخي از متغير ها معني دار است.
جدول2- ميزان ارزش معني داري(P-value) درون گروهي و بين گروهي متغيرها
ارزش P مقايسة بين گروهي %85 %75 %50 متغير زمانبندي
0/342 125/62 (64/)51 101/50 (35/99) 140/85 (49/42) قبل (ng/ml) TG
0/621 163/75 (122/44) 128/25 (36/70) 131/14 (42/82) بلافاصله بعد
0/859 142/12 (109/95) 123/00 (33/88) 134/20 (38/20) 30 دقيقه بعد
0/192 0/010* 0/752 ارزش P براي مقايسة درونگروهي
0/917 167/00 (49/30) 174/25 (22/79) 171/57 (26/29) كلسترول(ng/ml) قبل
0/933 185/50 (50/19) 179/12 (26/27) 181/42 (15/58 بلافاصله بعد
0/956 172/12 (49/72) 171/33 (18/04) 176/00 (19/40) 30 دقيقه بعد
0/000* 0/020* 0/384 ارزش P براي مقايسة درون گروهي
0/665 87/12 (36/68) 93/50 (10/88) 90/57 (18/14) قبل (ng/ml) LDL
0/907 96/50 (36/06) 94/50 (14/62) 90/42(16/35) بلافاصله بعد
0/876 87/75 (33/43) 91/00 (12/04) 92/00 (14/66) 30 دقيقه بعد
0/000* 0/153 0/917 ارزش P براي مقايسة درون گروهي
0/665 39/12 (10/28) 42/37 (10/82) 38/14 (6/41) قبل (ng/ml) HDL
0/907 44/75 (12/52) 43/12 (10/04) 42/57 (5/59) بلافاصله بعد
0/876 41/62 (12/18) 40/83 (8/88) 43/20 (6/45) 30 دقيقه بعد
ادامة جدول2 – ميزان ارزش معني داري(P-value) درون گروهي و بين گروهي متغيرها
ارزش P مقايسة بين گروهي %85 %75 %50 متغير زمانبندي
0/001* 0/303 0/006* ارزش P براي مقايسة درون گروهي
0/627 105/37 (40/67) 88/25 (57/00) 84/42 (31/24) كورتيزول(ng/ml) قبل
0/475 150/37 (48/19) 134/87 (43/66) 121/28 (43/72) بلافاصله بعد
0/236 136/37 (67/31) 108/50 (64/45) 86/60 (43/87) 30 دقيقه بعد
0/191 0/175 0/191 ارزش P براي مقايسة درون گروهي
0/916 13/60 (5/95) 14/08 (8/37) 12/61 (5/90) انسولين(µIU/ml) قبل
0/566 15/91 (12/29) 16/16 (14/04) 10/38 (6/07) بلافاصله بعد
0/440 13/07 (5/37) 10/33 (3/15) (10/98 (5/68) 30 دقيقه بعد
0/495 99/62 (5/)81 103/50(9/)11 100/57 (4/)64 گلوكز(mg/dl) قبل
0/48 106/50 (14/)25 99/50 (10/)77 91/28 (5/)80 بلافاصله بعد
0/141 95/12 (6/)71 92/85 (5/)48 88/80 (7/)65 30 دقيقه بعد
0/038* 0/006 0/000* ارزش P براي مقايسة درونگروهي
0/425 55/25 (21/39) 41/50 (31/93) 61/14(34/18) لپتين(ng/ml) قبل
0/962 41/25 (20/54) 40/87 (35/93) 44/71 (29/08) بلافاصله بعد
0/847 33/87 (19/05) 29/00 (27/43) 28/20 (24/54) 30 دقيقه بعد
0/002* 0/387 0/004* ارزش P براي مقايسة درونگروهي

همان گونه كه شكل 3 نشان مي دهد، در گروه 50 درصد سطوح يكنواخت بين زمان هاي قبل و بلافاصله بعد از آزمون، در همين زمان در گروه هاي 75 درصد افزايش مختصر و در گروه 85 درصد افزايش بسيار قابل توجه را مشاهده مي كنيم. بين زمان هاي بلافاصله بعد و 30 دقيقه در گروه 50 درصد افزايش، در گروه 75 و 85 درصد كاهش سطوح LDL را مشاهده مي كنيم كه در گروه 85 درصد شيب كاهشي بسيار بيشتري است.

شكل 3 – تغييرات سطوح LDL در گروه ها

جدول 3 – بررسي بين زماني سطوح عوامل معنيدار با استفاده از آزمون بونفروني در گروه 50 درصد

گروه

متغير

مراحل

آزمون

مقدار
p

50
%

HDL

قبل

بعد

بلافاصله

063
/
0

30

بعد

دقيقه

034
/
0
*

بلافا

بعد

صله

30

بعد

دقيقه

00
/
1

گلوكز

قبل

بعد

بلافاصله

005
/
0
*

30

بعد

دقيقه

018
/
0
*

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بعد

بلافاصله

30

بعد

دقيقه

718
/
0

لپتين

قبل

بعد

بلافاصله

019
/
0
*

30

بعد

دقيقه

060
/
0

بعد

بلافاصله

30

بعد

دقيقه

192
/
0


دیدگاهتان را بنویسید