نتايج آزمون هاي اندازه گيري مكرر براي بررسي معنيداري درون گروهي در سه جلسه آزمون در جدول 4 ارائه شده است. در صورت مشاهدة اختلاف معنيداري، از آزمون LSD براي شناخت اختلاف معني داري استفاده شد.
جدول 4_ نتايج حاصل از آزمونهاي اندازهگيري مكرر در سه جلسه آزمون
نتيجه مقدارP مقدار F متغير
معني دار 0/001 10/771 VO2max (ml.kg.min-1)
معني دار 0/000 13/893 زمان درماندگي (دقيقه)
غيرمعني دار 0/592 0/539 ضربان قلب پيش آزمون (ضربه دردقيقه)
غيرمعني دار 0/209 1/710 ضربان قلب پس آزمون (ضربه در دقيقه)
غيرمعني دار 0/068 3/508 لاكتات خون پيش آزمون (ميلي مول در ليتر)
غيرمعني دار 0/069 3/108 لاكتات خون 2 دقيقه پس از آزمون (ميلي مول در ليتر)

همچنين ، نتايج آزمون LSD نشان داد :
الف ) بين VO2max در جلسات ردبول و دارونما (13/0=P) و هايپ و دارونما (03/0= P) تفاوت معني داري و بين VO2max در دو جلسة ردبول و هايپ تفاوت غيرمعني داري مشاهده شد (576/0 = P).
ب) بين زمان درماندگي در جلسات ردبـول و دارونمـا (001/0=P ) و هايـپ و دارونمـا (001/0= P) تفـاوتمعني داري و بين زمان درماندگي در دو جلسة ردبول و هايپ تفاوت غيرمعني داري مشاهده شد (724/0=P). بحث و نتيجه گيري
مصرف نوشيدني انرژي زاي ردبول و هايـپ بـه ترتيـب موجـب 5/11 و 9/9 درصـد افـزايش معنـي دار درVO2max در مقايسه با دارونما شد، درحالي كه تفاوت معني داري بين اين دو نوشيدني نسبت بـه هـم مشـاهدهنشد (576/0=P) . البته دربارة تفسير نتايج حاصله بايد مطالعات انجام يافتة مرتبط بررسي و بـا رعايـت احتيـاطنتايج را تعبير و تفسير كرد. عوامل متعددي در تغييرات حداكثر توان هوازي دخيـل انـد و نمـي تـوان بـه اسـتنادتحقيقاتي كه از نظر شدت و مدت تمرين، ميزان آمادگي آزمودني ها و تنوع تركيبات مكمـل بـا تحقيـق حاضـريكسان نيستند، علل مستقيم و قطعي مؤثر بر اين افزايش را تفسير كرد. به اين ترتيب، با اسـتناد بـه دو مطالعـة مشابه با تحقيق حاضر، باوم و ويس (2001) (6) افزايش VO2max را پـس از مصـرف نوشـابة انـرژيزاي ردبـول(حاوي 85 ميلي گرم كافئين و 1000 ميلـي گـرم تـورين) و كـاظمي (1387) (1) افـزايشVO2max را پـس ازمصرف نوشابة انرژيزاي فانتوم (حاوي كافئين به ميزان 85 ميلي گرم و تورين بـه ميـزان 1000 ميلـي گـرم) و دراگون (حاوي 50 ميلي گرم كافئين و فاقد تورين) را هنگام فعاليت درمانده ساز نشان دادند. پژوهشهاي انجام شده نشان مي دهد احتمالاً دليل اصلي افزايش VO2max به برخي تركيبات موجود در ايـن نوشـيدني هـا ماننـدكافئين و تورين مربوط است. نقش كافئين و آثار ارگوژنيكي آن هنگام فعاليت ورزشـي و افـزايشVO2max ، بـهاين صورت است كه كافئين در CNS و بافت چربي با اتصال به گيرنـده هـاي آدنـوزين و افـزايش غلظـت درونسلولي AMP حلقوي عمل ميكند. در CNS، اين عمل موجب افزايش هوشياري، تمركز و سرحالي مي شـود وفراخواني واحدهاي حركتي را افزايش ميدهد. افزايش غلظت AMP حلقوي در بافت چربي، ليپـوليز را افـزايشمي دهد. در نتيجه، كافئين هنگام فعاليت ورزشي با شدتهاي بيشتر يا مدت هاي طولاني تـر بـا صـرفه جـويي درمصرف گليكوژن عضله و افزايش فراخواني اسـيدهاي چـرب آزاد، ليپـوليز را افـزايش مـي دهـد (15). در عضـلةاسكلتي نيز كافئين رهايش كلسيم از شبكة ساركوپلاسمي را تسهيل مي كند و موجـب افـزايش توانـايي توليـدنيرو هنگام انقباض مي شود (15). در ضمن، تورين توليد نيروي عضلاني را با افزايش ذخيره و رهاسازي كلسـيم از شبكة ساركوپلاسمي افزايش مي دهد. تارهاي عضلاني در پاسخ به تكانه هاي عصبي، انقباض پـذيري خـود رابا افزايش و كاهش مقادير تورين در عضلات تعديل مي كنند (13).
مصرف نوشيدني انرژيزاي ردبول و هايپ به ترتيب موجب 5/10 و 7/9 درصـد افـزايش معنـي دار در زمـاندرماندگي در مقايسه با دارونما شد، درحالي كه تفاوت معني داري بين اين دو نوشيدني نسبت بـه هـم مشـاهدهنشد (724/0=P). نتيجة تحقيق حاضر با يافتة گيس و همكارانش (1994) مبني بر تـأخير در زمـان درمانـدگيپس از مصرف نوشابة ردبول حـاوي تـورين و كـافئين (11) و يافتـة كـاظمي (1387) مبنـي بـر افـزايش زمـاندرماندگي پس از مصرف نوشابة فانتوم حاوي تورين و كافئين و نوشابة دراگون حـاوي كـافئين پـس از فعاليـتدرمانده ساز (1) همسوست. افزايش زمان درماندگي احتمالاً به برخي تركيبـات موجـود در نوشـيدني هـا ماننـدكربوهيدرات، كافئين و تورين نسبت داده شده است. مصرف مكملهـاي كربوهيـدرات در فعاليـت هـاي ورزشـي موجب بهبود عملكرد استقامتي از طريق حفظ ميزان گلوكز خون مي شود (16). مصـرف رژيـم پركربوهيـدرات،ذخاير انرژي را افزايش مي دهد. در ضمن، تخلية گليكوژن در افرادي كـه مقـادير گليكـوژن آنهـا قبـل از شـروعورزش كمتر از حد معمول باشد، به خستگي منجر مي شود (16). همچنين، كافئين با فراخواني اسيدهاي چـربآزاد و افزايش كاتابوليسم چربي و نيز صرفه جويي در مصرف گليكوژن عضله، زمان درماندگي هنگـام فعاليـت بـاشدت هاي بيشتر يا مدتهاي طولانيتر را افزايش مي دهد (15). تورين نيز با فعاليـت آنتـي اكسـيداني، كـاهشتوليد راديكال هاي آزاد و دفاع از اجزاي سلولي (كاهش صدمه به DNA هسته)، موجب افزايش زمان درمانـدگيو توانايي انجام فعاليت مي شود (19).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بين ضربان قلب پيش آزمون و پسآزمون هنگام مصرف دو نوشيدني تفاوت معنيداري مشـاهده نشـد. عـدمتأثير نوشيدني ردبول (حاوي 85 ميلي گرم كافئين و 1000 ميلي گرم تورين) و هايـپ (حـاوي 75 ميلـي گـرمكافئين و 1000 ميلي گرم تورين) بر ضربان قلب پيش و پس آزمون با يافته هـاي گـيس و همكـارانش (1994) (11) و باوم و ويس (2001) (6) مبني بر عدم تأثير نوشيدني انرژي زاي ردبول بر ضربان قلب پسآزمـو ن و نيـزيافتة كاظمي و همكارانش (1389) (1) مبني بر عدم تأثير نوشيدني انرژيزا فانتوم بر ضـربان قلـب پـسآزمـونهمسوست. طبق انتظار ميبايست پس از مصرف نوشيدني هاي انرژي زا، ضربان قلب فعاليت تحـت تـأثير كـافئينموجود در نوشيدنيها و از طريق انتشار اپي نفرين افزايش مي يافت (16). اما اين موضوع اتفاق نيفتـاد، بنـابراينعدم تغيير معني دار ضربان قلب پس از مصرف نوشيدني حاوي تورين و كافئين ممكن است ناشي از آثـار تـورينباشد. تورين در تركيب با كافئين موجب افزايش چشمگير حجم ضربه اي در ورزشكاران جوان استقامتي پـس ازفعاليت ورزشي مي شود. با افزايش حجم ضربه اي، بـرون ده قلبـي افـزايش و بـه تبـع آن متوسـط فشـار خـونسرخرگي افزايش مي يابد. در گيرنده هاي فشار سرخرگي، افزايش فشار دريافت شده و بلافاصله از طريق كاهش ضربان قلب، برون ده قلب كاهش و فشار خون به مقدار طبيعي خود باز مي گردد. به طور قطعي نمي توان گفـتكه همة اين توالي رخدادها از طريق تورين صورت مي گيرد، اما عدم افزايش ضـربان قلـب بـر خـلاف انتظـار بـامصرف كافئين، نشان مي دهد كه تورين به نوعي موجب سوق قلبي – عروقي مي شود به عبـارت ديگـر، تـوريننقش كافئين موجود در نوشابة ردبول و هايپ را خنثي مي كند (6، 7).
نتايج اين پژوهش نشان داد مصرف كوتاه مدت دو نوشيدني انـرژي زاي ردبـول و هايـپ اثـر ارگـوژنيكي بـرعملكرد استقامتي پسران ورزشكار دارد و موجب افزايش VO2max و زمان درماندگي و نيـز عـدم تغييـر ضـربانقلب پيش و پس آزمون مي شود.

منابع و مĤخذ
1.كاظمي، فهيمه. گائيني، عباسعلي. كردي، محمدرضا. (1389). “تأثير دو نوشيدني انرژي زا بر برخي فاكتورهاي قلبي – عروقي دانشجويان دختر ورزشكار”. نشرية علوم زيستي ورزشي، شمارة 7، ص ص : 18-5.
Adriana Carvajal-Sancho. (2005). “The acute effect of an energy drink on physical and cognitive performance of male athletes”. Kinesiologia Slovenica, 11,
2, PP:5-16.
Alford C., Cox H., and wescott R. (2001). “The effects of Red Bull Energy Drink on human performance and mood”. Amino Acids. 21, PP:139-150.
Azali Alamdari. K, Kordi. M.R, Choobineh.S, Abbasi.A. (2007). “Acute effects of two energy drinks on anaerobic power and blood lactate levels in male
athletes”. Physical Education and Sport, Vol. 5, No. 2, PP:153-162.
Barthel, T., Mechau, D., Schnittker, R., Liesen, H., & Wei B,M. (2001). “Readiness states of physical activation and after ingestion of taurine and / or caffeine containing drinks”. Journal of Amino Acids. 20, PP:63-73.
Baum, M., & WeiB, M. (2001). “The influence of a taurine containing drink on and after exercise measured by echocardiography”. Amino Acids, 20. PP:75-82.
Bichler Alisson, Swenson Annika and Harris Michelle. (2006). “Combination of caffeine and taurine has no effect on short term memory but induces changes in heart rate and mean arterial blood pressure”. Amino Acids. PP:471-476.
8.Byars Allyn, Greenwood Mike, Greenwood Lori, & Simpson Warren K. (2006). “The effectiveness of a pre-exrcise performance Drink (PRX) on indices of maximal cardiorespiratory fitness”. Journal of the International Society of Sports Nutrition. 3(1). PP:56-59.
9.Coombes Jeff S., Hamilton, Karyn L. (2000). “The effectivenss of commercially available sports drinks”. Sports Medicine , 29(3); PP:181-209.
10. Danielson Ashley, Morris Lynn, Neiderhauser Lindi, Stanek Kasey, Wolter Jennifer. (2006). “The physiology effects of water vs. Gatorade during prolonged exercise”. J.Undergrad. Kin.Res.1(1); PP:15-22.
11.Geiss K-R, Jester I, Falke W, Hamm M, Waag KL. (1994).”The effect of a taurine containing drink on performance in 10 endurance-athletes”. Amino Acids, 7, PP:45-56.
12.Khanna G.L.& Manna I.May. (2005). “Supplementary effect of carbohydrate-electrolyte drink on sports performance, lactate removal & cardiovascular response of athletes”. Indian J Med Res. 121, PP:665-669.
Kim Woojae, (2003). “Debunking the effects of Taurine in Red Bull Energy drink”. Nutrition Bytes: Vol. 9. No. 1, Article 6.
Laird, Melissa Dee. (2006). “The effects of a novel sports drink on hydration status and performance during prolonged running”. Thesis, PP:06-22.
15.Maughan R.J. (1999). “Nutritional ergogenic aids and exercise performance”. Nutrition Research Reviews, 12, PP:255-280.
16.Maurer Jacklyn. (2005). “Copyright by desert southwest fitness, Inc.
17.Reyner, L.A., Horne, J.A. (2002). “Efficacy of a functional energy drink in counteracting driver sleepiness”. Physiology & Behavior, 75, PP:331-335.


دیدگاهتان را بنویسید