حداكثر حداقل ميانگين (69 نفر) متغيرها
65 40 52±6 سن (سال)
31/74 20/61 26/56±2/9 شاخص توده بدن (2kg/m)
72/64 49/41 61/01±6/8 وزن خالص (kg)
27/71 9/41 21/05±5/3 درصد چربي
102/5 75 91/14±8/02 محيط كمر(cm)
109 88 99/08±6/98 محيط باسن (cm)
1/01 0/85 0/921±0/038 نسبت كمر به لگن
48/36 35/35 41/51±3/49 حداكثر اكسيژن مصرفي (ml/kg/min)
19984 7179 12111±3450 تعداد گام روزانه

جدول 2 – همبستگي ميانگين Vo2max با متغيرهاي مستقل (69نفر)
همبستگي نسبي1 پيرسون همبستگي متغير
-0/604** سن (سال)
-0/681** -0/384** وزن (kg)
-0/650** -0/422** شاخص تودة بدن (2kg/m)
-0/682** -0/660** درصد چربي بدن(%)
-0/723** -0/510** محيط كمر (cm)
-0/582** -0/264* محيط لگن (cm)
-0/694** -0/679** WHR
0/723** 0/335* گامهاي روزانه
1: همبستگي سهمي (سن). * (005/0<p<0/001) ** .(p).
جدول 3 – الگوي رگرسيون پيشگوي چندمتغيرة *VO2 max با متغيرهاي مستقل

،(R=0/679، R2= 0/461، SEE =2/53ml/kg/min) 1 مدل شمارة*
،(R=0/819 ،R2= 0/671 ،SEE =2ml/kg/min) 2 مدل شمارة
،(R=0/887، R2= 0/787، SEE =1/63ml/kg/min) 3 مدل شمارة
مدل شمارة 4 (R=0/92، R2= 0/847، SEE =1/4ml/kg/min)، براي چهار مدل 000/0=P.

R
2
= 0.734
p<0.005
30
35
40
45
50
50
45
40
35
30
(
شده

گیری

اندازه
)
)
VO2max (ml/kg/min
(
شده

گویی

پیش
VO2max
)
ml/kg/min
(
)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید