هفتة

دوم

هفتة

هشتم

تا

سوم

هفتة

مدت

30

دقيقه

30

دقيقه

30

دقيقه

شدت

50

%

1
RM

60

%

1
RM

70

%

1
RM

تكرار

6

تا
10

10

تا
15

10

تا
15

دوره
)
ست
(

1

نوبت

1

نوبت

1

نوبت

هفته

متغير

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اول

هفتة


پاسخ دهید