m power(kg. s )  (4.9) weight(kg) jumpheight(m)
برنامة تمريني
سپس آزمودني ها در برنامة تمريني شركت كردند. برنامة تمرين در هر جلسه شامل 10 دقيقه گرم كردن عمومي، برنامة تمرين اصلي و 10 دقيقه سرد كردن بود. برنامة تمرين اصلي شامل سه حركت براي اندام تحتاني شامل حركت باز شدن زانو، پرس پا و هاك پا در چهار ست بود. در گروه RTVO قبل از تمرين اصلي قسمت پروگزيمال هر دو ران با تورنيكت لاستيكي بسته شد و تمرين با شدت 1RM 30-20 درصد تا حد خستگي انجام گرفت. در گروه TRT همين حركات با شدت 1RM 80-70 درصد تا حد خستگي انجام گرفت. استراحت بين ست ها 1 تا 5/1 و بين ايستگاه ها سه تا چهار دقيقه بود. در گروه RTVO بين حركات تورنيكت باز مي شد تا جريان خون بارديگر و به مدت كوتاهي برقرار شود و قبل از حركت بعدي بسته ميشد. تمرينات به مدت هشت هفته (هر هفته سه جلسه و هر جلسه 60 دقيقه) و در مجموع 24 جلسه انجام گرفت. گروه كنترل در اين مدت هيچ برنامة تمرين قدرتي انجام ندادند، ولي هر هفته دو جلسه در سالن تمرين حاضر شدند، بدون اينكه در برنامة تمريني شركت كنند. آزمودني ها در سرتاسر دورة تمريني از برنامة غذايي سلف سرويس دانشگاه استفاده كردند و از ايشان خواسته شد رژيم غذايي خود را تغيير ندهند.
اولتراسونوگرافي
به منظور كاليبره كردن و تعيين ميزان اعمال نيرو بر تورنيكت لاستيكي، چند نفر از آزمودني ها با حجم ران متفاوت با دستگاه اولتراسونوگرافي بررسي شدند، به طوري كه تورنيكت لاستيكي با كشش هاي مختلف دو ران بسته شده و جريان خون شريان با دستگاه اندازه گيري مي شد. با چند بار آزمون و خطا طول مناسب تورنيكت و ميزان مناسب كشش با توجه به حجم ران به دست آمد. ميزان كشش به گونه اي تنظيم شد كه با بستن تورنيكت جريان خون شريان راني به طور كامل قطع مي شد. سپس طول مناسبي از هر تورنيكت با توجه به دور ران آزمودني ها انتخاب و مقدار كشش آن نيز روي آن علامتگذاري مي شد.
پس آزمون
پس از هشت هفته تمرين و كامل كردن تعداد جلسات توسط تمام آزمودني ها، از تمام آزمودني ها بارديگر پس آزمون شامل تمام آزمون هاي پيش آزمون در شرايط مشابه به عمل آمد.
تجزيه و تحليل آماري
براي بررسي اثر تمرين بر متغيرهاي وابسته و مقايسة پيشآزمون و پس آزمون بين سه گروه از آناليز واريانس يكطرفه بر تفاضل نمره ها استفاده شد. از آزمون تعقيبي LSD براي بررسي اختلافات بين گروهي استفاده شد. كلية عمليات آماري از طريق نرم افزار SPSS نسخة 16 انجام گرفت و سطح معني داري 05/0P< در نظر گرفته شد.

نتايج و يافته هاي تحقيق
جدول 1 برخي خصوصيات آنتروپومتري و فيزيولوژي آزمودني ها را نشان مي دهد.
جدول 1 _ خصوصيات آنتروپومتري و فيزيولوژي آزمودني ها در حالت پايه
20754-6042

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گروه ها گروه تمريني سنتي گروه تمرين با انسداد عروق ويژگي ها گروه كنترل (80 درصد 1RM) (20 درصد 1RM) سن (سال) 6/1 ± 2/20 9/0 ± 2/20 63/0 ± 20
قد (سانتي متر) 6/4 ± 163 7/4 ± 2/162 3 ± 7/163 وزن (كيلوگرم) 4/8 ± 60 8/7 ± 7/55 5 ± 55
BMI(مجذور قد/كيلوگرم) 3/3 ± 7/22 3/2 ± 2/21 9/1 ± 8/20 تودة بدون چربي (كيلوگرم) 5 ± 43 5 ± 40 3 ± 40
درصد چربي 7 ± 3/28 4/4 ± 8/28 5 ± 6/28
51/9 ± 6/3 46/8 ± 8/8 50/9 ± 6 VO2max (ml.kg.min)

در جداول 2 تا 3 نتايج آزمون هاي مختلف به تفكيك گروه های كنترل و تمرين در مرحلة قبل و بعد از تمرينات آمده است. همان طور كه مشاهده مي شود، نتايج آزمون تجزيه و تحليل واريانس نشان داد كه قدرت عضلاني در هر دو گروه تمرين در مقايسه با گروه كنترل در هر چهار حركت افزايش معني دار داشته است (در مورد سه حركت بازكردن زانو، پرس پا و هاك : 0001/0P< و در مورد قدرت عمومي 001/0P<). نتايج آزمون تعقيبي LSD نشان داد كه بين دو نوع تمرين تفاوت معني داري در هيچ يك از آزمون هاي قدرت وجود نداشت (05/0P>).

جدول 2 _ تغييرات قدرت و استقامت عضلاني در گروه هاي تجربي و كنترل قبل و بعد از تمرين
P اختلاف P بعد P قبل % تغييرات بعد قبل گروه ها متغيرها
0/0001 0/0001 0/773 12 59/2± 9/7 52/3± 8/06 كنترل هاگ پا (كيلوگرم) عضلاني

قدرت

عضلاني


دیدگاهتان را بنویسید