فعاليت استقامتي ميزان MMP-2 سرم را در زنان بهطور معناداري تغيير داد (002/0 =P و
261/10=(2،28)F). مقدار MMP-2 بلافاصله بعد از فعاليت 46 درصد كاهش يافت (ng/ml32/17±58/46)، كه اين ميزان كاهش معنادار نبود (068/0 = P). در دو ساعت بعد از فعاليت ميزان MMP-2 به طور معناداري نسبت به بلافاصله بعد از فعاليت افزايش پيدا كرد (0001/0 P=). ميزان MMP-2 در دو ساعت بعد از فعاليت نسبت به سطح پايه به ميزان بيشتري افزايش پيدا كرد (ng/ml64/19±39/129) ولي اين ميزان افزايش معنادار نبود ( 44/0P =).
نتايج نشان داد كه تغييرات مقدار MMP-2 بلافاصله و دو ساعت بعد از فعاليت بين مردان و زنان تفاوت معناداري نداشت (شكل 1(143/0=P ، 11/2= (56و2)F).

۱۶۰

۱۴۰

۱۲۰

۱۰۰

۸۰

۶۰

۴۰

۲۰

۰

۱۶۰

۱۴۰

۱۲۰

۱۰۰

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۸۰


دیدگاهتان را بنویسید