چهارمين خونگيري سومين خونگيري دومين خونگيري اولين خونگيري پس آزمون 3 پس آزمون 2 پس آزمون 1 پيش آزمون شكل 1 – طرح كلي پروتكل

نتايج و يافته هاي تحقيق
بهمنظور آگاهي از مشخصات آزمودنيهاي تحقيق، خلاصهاي از ويژگيهاي مورد سنجش آزمودنيها در جدول 1 ارائه شده است.
جدول 1 – ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي مورد سنجش دو گروه
شاخص آماري گروه بازيافت فعال گروه بازيافت غيرفعال
متغير
17686-412454

ميانگين و انحراف معيار ميانگين و انحراف معيار حداكثر اكسيژن مصرفي ((1-ml.min-1.kg) 7/5 ± 9/51 8/4 ± 5/47 سن (سال) 2/2 ± 3/22 5/1 ± 2/21
شاخص تودة بدني (كيلوگرم بر مربع قد به متر) 5/1 ± 5/20 8/1 ± 6/21

در جدول 2، تغييرات درونگروهي شاخص هاي مورد سنجش، در دو گروه بازيافت فعال و غيرفعال ارائه شده است. همانطور كه مشاهده مي شود، مقادير همة شاخص ها بلافاصله پس از فعاليت افزايش يافت و تفاوت معنيداري با مقادير بيش از فعاليت داشت. در پايان 15 دقيقه بازيافت فعال همة شاخصهاي مورد سنجش تفاوت معني دار خود را با پيش آزمون حفظ كردند و كاهش چنداني نسبت به مرحلة پس آزمون را نيافتند. سلولهاي CD4 و مونوسيت و نيز CD4:CD8 پس از 15 دقيقه وضعيت درازكش در بازيافت غيرفعال با نزديك شدن به ميزان استراحتي، تفاوت معنيداري با مقادير پس از فعاليت داشتند در حاليكه تغييرات CD8، لنفوسيت و لكوسيت در اين مرحله نسبت به دو مرحلة پيش آزمون و بلافاصله پس از آزمون تفاوت معني داريمشاهده شد. نوتروفيل ها نيز در اين مرحله در هر دو گروه بازيافت فعال و غيرفعال اختلاف معنيداري با زمان پيشآزمون داشتند. پس از 30 دقيقه بازيافت فعال يا غيرفعال، همة مقادير به غير از مونوسيت بازيافت فعال،تقريباً به مقدار استراحتي خود رسيدند.

جدول 2 – ميانگين و انحراف استاندارد شاخصهاي سنجيده شده در چهار مرحله در دو گروه بازيافت فعال
متغير مراحل آزمون پيش آزمون بازيافت فعال 5/269±908
بازيافت غيرفعال 9/219±6/821 بازيافت فعال 9/292±660 بازيافت غيرفعال 3/227±490
بازيافت فعال 27/0±45/1
بازيافت غيرفعال 55/0±87/1
-2594609-2211411CD4

CD8

CD4:CD8

نوتروفيل

لنفوسيت

مونوسيت

لكوسيت

CD4

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید