تبًتبٗجٗج پظ ّؾ حبضش ًـبى داد وِ غلظت و ست ضوَست٘ضٍلٍل لجل اص فؼبل٘ت دس ػبػت 8 صجح دس افشاد چبق

)45/11 بًًبًَ گشم دس ه له٘لٖ ل٘تش( ٍلاغش )07/10 بًًبًَ گشم دس ه له٘لٖ ل٘تش( هـبثهـبثِ اػت ٍ تفبٍت هؼهؼٌٖ داسداسٕ ث٘٘ي ػغح پبپبٗٔ و ست٘ ضوَست٘ضٍلٍل ددٍ گشگشٍُ جٍجَدَد ًذاسد )ؿىل 1(. وچّوچٌ٘ي٘ي هـخص ؿذ 30 دل مدل٘مِ فؼبل٘ت ثذثذًٖ ثب ؿذت 65 دسصذ حذاوثش اوؼ٘ظى هصشفهصشفٖ هَجت افضاٗؾ غلظت و ست ضوَست٘ضٍلٍل دس افشاد چبق ٍ لاغش ؿذؿذُ ٍ غلظت و ست ضوَست٘ضٍلٍل ثلافبصلثلافبصلِ ثؼذ اص فؼبل٘ت ،15 ٍ 30 دل مدل٘مِ ثؼذ اص فؼبل٘ت دس گشگشٍُ چبق ثثِ عَس هؼهؼٌٖ داسداسٕ ث٘ـتش اص گشگشٍُ لاغش اػت )002/0 ; P ؛ 089/18 ; F( )ؿىل 2(.
دس ّش ددٍ گشگشٍُ چبق ٍلاغش غلظت و ست ضوَست٘ضٍلٍل ثلافبصلِ ،15 دل مدل٘مِ ٍ 30 دل مدل٘مِ ثؼذ اص فؼبل٘ت صجح ثثِ عَس هؼهؼٌٖ داسداسٕ ث٘ـتش اص حبلت اػتشاحت ثَد )000/0 ; P ؛ 495/132; F( . ثؼذ اص فؼبل٘ت غلظت و ست٘ ضوَست٘ضٍلٍل وبّؾ ٗبفت، اهب 30 دل مدل٘مِ ثؼذ اص فؼبل٘ت ٌَّصَص غلظت و ست ضوَست٘ضٍلٍل ث٘ـتش اص ػغح اػتشاحت ثَد )جذٍل 2(.
ّوچچٌ٘ي٘ي تفبٍت هؼهؼٌٖ داسداسٕ دس غلظت و ست٘ ضوَست٘ضٍلٍل ثضالثضالٖ ث٘ي 15 ٍ 30 دل مدل٘مِ پغ اص فؼبل٘ت ثلافبصلثلافبصلِ ثؼذ اص فؼبل٘ت هـبّ ذهـبّذُ ؿذ.
تبًتبٗجٗج پظ ّؾ حبضش ًـبى داد ووِ همذاس ا شطاًشطٕ هصشفهصشفٖ ٌّگبمٌگبم 30 دل مدل٘مِ ددٍٗذىٗذى ثش سسٍٕ تشده٘ل دس صجح لتٍلتٖ ووِ ثثِ صَست و ل وبلشو٘لَوبلشٕ دس دل مدل٘مِ ٍ و ل وبلشو٘لَوبلشٕ دس دل مدل٘مِ ثِ اصااصإ ّش و لو٘لَگشمَگشم ت دتَدٓ ثذٍى چشثچشثٖ هحبػجهحبػجِ ؿذ، دس ّش ددٍ حبلت، دس گشگشٍُ چبق ثثِ عَس هؼهؼٌٖ داسداسٕ ث٘ـتش اص گشگشٍُ لاغش ثَد )ؿىل 3ٍ4(. دسحبلدسحبلٖ ووِ همذاس اوؼ٘٘ظى هصشفهصشفٖ )2VO( ٍ ًؼجت تجبدل ت فؼتٌفؼٖ (RER) دس ددٍ گشگشٍُ چبق ٍ لاغش هـبثهـبثِ ثَد ٍ تفبٍت هؼٌهؼٌٖ داسداسٕ ث٘ي ددٍ گشگشٍُ هـبّ ذهـبّذُ ًـذ )ؿىل بّبٕ 5ٍ 6(.

±

±

±

±

±

±

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

±

±


دیدگاهتان را بنویسید