جدول 2- ويژگی های جسمانی)BMI( آزمودنی های تحقیق بر حسب شاخص های مرکزی و پراکندگی
شاخص سن وزن قد
179832-193765

گروه )سال( ) کیلوگرم( )سانتیمتر(
299±1 93±1 22±6 میانگین ± انحراف استاندارد تمرين
291±6 99±9 22±9 میانگین ± انحراف استاندارد تمرين + شیر
291±9 99±6 20±9 میانگین ± انحراف استاندارد کنترل
296±9 93±1 22±1 میانگین ± انحراف استاندارد شیر

غلظت
G
lut
4

*

*

*

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

غلظت

G

lut

4


دیدگاهتان را بنویسید