متر

يک

فاصله

شکل 2- نحوه قرار گیری سکوهای پرش عمقی

نحوة ا رای پر های ممقي به این صورت بود كه آزمودني رتی سكوی اتل قرار مي گرفت ت از رتی این سكو با ا رای پر افت به لو به حد فاصل بین سكوی اتل ت مانع اتل مي پرید. سپس بلافاصله با ا رای پر رت به بالا ت گذشتن از مانع 77 سانتي متری اتل به رتی سكوی 57 سانتي متری دتم مي پرید ت این حركت را تا ارتكاب چهار خطای پر )برخورد با موانع 77 سانتي متری( در بین سكوهای دیگر تكرار مي كرد. ارتكاب چهار خطا به منزلة تقوع خستگي در آزمودني بود ت پایان یك ست تمریني نیز قلمداد مي شد. شدت تمرین با تمپومتر كنترل مي شد. تمپومتر در هر دقیقه 57 بار به صدا در مي آمد به صورتي كه با هر ضرب آهنگ فرد یك پر انجام مي داد. تعداد پر ها در هر ست توسط دستیار محقق ثبت مي گردید. شایان ذكر است كه آزمودني ها هنگام مبور از موانع زانو ها را به طرف شكم مع مي كردند.
04
كلیة آزمودني ها به مدت سه ما ، هفته ای سه لسه ت هر لسه تكرار پر های ممقي را سامت 7077 ص بحتا سرحدخستگي پشت سر گذاشتند. طي این مدت سه ماهه، هر دت گرت سامت 6077 صبح صبحانه ت س امت 7 صبح نیز تمرینات پر ممقي را را در شش ست پیاپي تا سرحدخستگي، با فاصلة 2 دقیقه در بین ست ها انج امدادند ت مكمل ت دارتنمای خود را به صورت دتسوكور قبل ت بعد از پر ه ای ممق ي دریاف ت م ي كردن د. گ رت یكmg/kgBW 52 میلي گرم به ازای هر كیلوگرم تزن بدن از هر ی ك از آمین و اس ید ه ای تال ین، لوس ین تایزتلوسین به صورت محلول ml/kgBW5 دریافت كردند. گرت دارتنما نیز محل ولي ه م ك الری ) mg/kgBW 52 میلي گرم گلوكز به ازای هر كیلوگرم از تزن بدن( ت هم حجم لیمو ت نمك مصرف كردند. شایان ذكر است كه در پایان تمرینات رتزانه به منظور بازگشت به حالت اتلیه كلیة آزمودني ها به مدت 27 دقیقه با شدت برابر با 52 درصد حداكثر اكسیژن مصرفي)Vo2max( مي دتیدند. در پایان دترة تمرین سه ماهه، پس از 2 رتز اس تراحت،كلیة آزمودني ها اقدام به ا رای پر های ممقي تا سرحدخستگي كردند. قبل ت پ س از 51 س امت پ ر ه ایممقي نمونه های خوني توسط دستیار محقق از محل ترید آنتي كوبیتال به مقدار 2 میلي لیتر به منظ ور س نجشمیزان فعالیت CK گرفته شد. برای سنجش میزان فعالی ت آن زیمCK از رت اس پكترتفتومتری ) 7( اس تفاد شد.
تجزيه و تحلیل آماری
در این تحقیق از رت های آمار توصیفي برای بیان میانگین ت انحراف معیار داد ها استفاد ش د. ب ه منظ ورتحلیل داد ها ابتدا از طریق آزمون K-S از طبیعي بودن توزیع كلیة داد ها اطمینان حاص ل ش د. در ه ر گ رت برای تحلیل تغییرات CK از آزمون تحلیل تاریانس یكطرفه استفاد شد. برای مقایسة CK دت گ رت تحقی ق تهمچنین مقایسة درتن گرتهي ت میان گرتهي مملكرد آزمون پر های ممقي از آزمون تي زت ي در گ رت ه ایمستقل ت همبسته استفاد كردیم. در كلیه تجزیه ت تحلیل ها سطح معني داری 72/7=α در نظر گرفته شد.
08
نتایج و یافته های تحقیق
در دتل 2 برخي از تیژگي های گرت مصرف مكمل ت گرت دارتنما مقایسه شد است. براس اس یافت ه ه ای
این دتل ،بین حالت استراحتي CK، مملكرد، سن ت شاخت تودة بدن دت گرت تفاتت معني داری ت ود ندارد.
جدول1-مقایسة برخی از ویژگی های دو گروه تحقیق

متغیر

گروه

P

متغیر

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گروه


دیدگاهتان را بنویسید