3/524 3/63 596/13± 262/43 544/43± 239/65 دارونما

نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسة 1-sICAM بین چهار گروه در پیش آزمون و پس آزمون در جدول 3 ارائه شده است. با توجه به سطح معناداری به دست آمده در جدول، تفاوت معناداری بین 1-sICAM در پیش آزمون و پس آزمون در بین گروه های مختلف وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفة 1-sICAM برای مقایسة تفاضل یافته های پیش آزمون و پس آزمون نشان داد كه سطح معناداری 943/5=p است كه تفاوت معنادار نیست. براساس یافته های تحقیق با وجود كاهش غلظت 1-sICAM دو گروه تمرین + مکمل امگا 3 و گروه مکمل امگا 3، این كاهش 1-sICAM در مقایسة بین گروه ها معنادار نبود. در گروه 4( گروه تمرین+ مکمل، 0( گروه تمرین+دارونما ،3( گروه مکمل و 4( گروه دارونما به ترتیب،0/40، 8/0، 3/3، 4/4 درصد كاهش در غلظت 1-sICAM افراد سالمند پس از 8 هفته تمرین مشاهده شد.

جدول 9- تحلیل واريانس يکطرفه 1-ng/ml(sICAM( در پیش آزمون، پس آزمون و تفاضل دو مرحله
9 234913/333 پس آزمون
3/329 3/215 6366/666 9 13333/333 تفاضل پیش آزمون و پس آزمون
میانگین مربعات ارزش P مراحل

مربعات

مجموع

آزادی

درجة

F

پیش

آزمون

333
/
213323

9

666
/
41396

16
/
2

934
/
3

999
/
94119

146
/
2

211
/
3

مراحل

مربعات

مجموع

آزادی

درجة

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید