براي اجراي اين پروتكل ابتدا 100 درصد قدرت افراد با استفاده از فرمول Max Power=load/1-0/02(reap) مشخص شد، سپس با استفاده از آن، برنامه با درصدهاي مشخصشده در هر روز اجرا شد. هر دو هفتـه يـك بـار100 درصد جديد قدرت افراد مشخص شده و درصدهاي جديد به كمك آن اعمال مي شـد. مـدت زمـان اجـرايتمرين مقاومتي 45 تا 60 دقيقه در نظر گرفته شد، تا تاثيرات ناشي از خستگي يا كـاهش قنـد خـون خللـي درنتايج حاصله ايجاد نكند.
پروتكل تمرين تركيبي
افراد اين گروه هر دو برنامة تمرين استقامتي و مقاومتي را در يك روز انجام مـي دادنـد ، بـه طـوري كـه ابتـداتمرين مقاومتي و سپس برنامة تمرين استقامتي انجام ميگرفت. براي جلـوگيري از آثـار سـوء خسـتگي و افـتعملكرد ناشي از تمرينات استقامتي، ابتدا تمرين مقاومتي انجام گرفت (38).
گروه كنترل : بـراي تعيـين هـر سـه مداخلـه تمـرين اسـتقامتي، مقـاومتي و تركيبـي يـك گـروه كنتـرلغيرورزشكار (12=n) كه هيچ نوع مداخلة تمريني دريافت نكردند، نيز قبل و بعد از 8 هفته ارزيابي شدند.

نتايج و يافته هاي تحقيق
در جدول 2 ميانگين VO2max ، BMI و درصد چربي گروه هاي مورد بررسي مقايسه شده است.
جدول 2 – شاخص هاي آماري مربوط بهVO2max ، BMI و درصد چربي گروه هاي مورد بررسي متغير شاخص تودة بدن (2kg/m) درصد چربي بدن (mgr/lit) توان هوازي(ml/kg/min)
گروه
قبل از تمرين 94/3±86/29 04/3 ±93/26 99/5 ±72/27
استقامتي
بعد از تمرين 59/3± 70/2842/3 ±12/24 38/5 ±75/33
قبل از تمرين 95/4 ±47/31 37/1 ±21/28 47/4 ±10/26
مقاومتي
بعد از تمرين 80/4 ±44/30 60/3 ±21/27 04/9 ±49/32
قبل از تمرين 76/3 ±64/28 67/2 ±05/27 76/3 ±83/27
تركيبي
-3019-1213470

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بعد از تمرين 67/3 ±38/27 70/3 ±07/23 44/6 ±64/35 قبل از تمرين 27/4 ±26/29 68/2 ±15/27 39/6 ±19/31
كنترل
بعد از تمرين 40/4 ±29/29 86/2 ±31/27 00/5 ±02/31

همان طور كه جدول 3 نشان مي دهد، با توجه به اختلاف ميانگينها در پيش آزمون و پس آزمون، مقدار t و ارزش P، هر سه شيوة تمرين استقامتي، مقاومتي و تركيبي تأثير معني داري بر كاهش سطوح لپتين پلاسماي مردان غير ورزشكار دارد.
جدول 3 – شاخص هاي آماري مربوط به مقايسه پيش آزمون و پس آزمون مقدار لپتين گروه هاي تمريني


دیدگاهتان را بنویسید