0/005 -0/27 ± 0/19 0/63 5/50 ± 0/65 5/53 ± 0/61 شدت 75-70 RBC
(ميليون در هر
ميكروليتر)
0/18 ± 0/39 0/13 5/66 ±0/65 5/47 ±0/57 شدت 95-90 -0/22 ± 0/18 0/002 5/30 ± 0/65 5/52 ± 0/68 كنترل 0/97 P پيش آزمون

0/045 0/40 ± 0/85 0/12 16/35 ± 0/87 15/95 ± 1/23 شدت 75-70 HGB
(گرم در دسي ليتر)
0/67 ± 0/79 0/01 16/62 ±1/16 15/95 ±1/27 شدت 95-90 -0/45 ± 1/7
0/37 15/49 ± 1/36 15/95 ± 1/15 كنترل 1/00 P پيش آزمون

0/001 -0/61 ± 1/65 0/22 47/95 ± 2/18 47/33 ± 1/99 شدت 75-70
HCT
(درصد)
-2/77 ± 2/92 0/007 49/48 ±2/60 46/70 ±3/0 شدت 95-90 0/80 ± 1/50 0/92 46/27 ± 2/86 47/07 ± 2/72 كنترل 0/84 P پيش آزمون
*
*
*
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

٧٠
کنترل

٧۵

شدت
٩٠

٩۵

شدت
MDA
ليتر

در

نانومول

ورزش

از

قبل
ورزش

از

بعد

*

*

*

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4

4.1


پاسخ دهید