(پيكوگرم بر ميلي ليتر) 86/265 ±2306 كنترل 99/248 ±2220 18/270 ±2260 86/265 ±2306 36/286 ±2330 تجربي 49/251 ±2270 49/227 ±2340 16/209 ±2500* TNF-α
(پيكوگرم بر ميلي ليتر)
كنترل 27/57 ±1274 59/58 ±1282 27/71 ±1294 27/71 ±1294 تجربي 27/52 ±1282 63/52 ±1362* 41/60 ±1390* 79/50 ±1354
*تفاوت معني داري بين گروهي

جدول 4 _ آزمون LSD متغيرهاي پژوهش در مراحل مختلف تمرين

sICAM-1(pg/ml)
32000
32500
33000
33500
34000
34500
35000
35500
36000
36500
جلسه

يك
جلسه
24

جلسه
36

کنترل

تمرينی

بی

سرعتی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

sICAM-1(pg/ml)

32000


پاسخی بگذارید