تغییش گبص هطؼلٍ پلِاسوبیِی پَدٍس هػشفی لای طبی دس سسِ هشحلِ اًًجبم پزیشفت س وًوًَِ تَلیذ آهبدُ گشدیذًذً. .
وًوًَِ اٍٍل : لایِ طبًطبًی ثب استفبداستفبدُ اص گبص ًیتشٍٍطى ٍ پَدس آلَهیٌب؛
وًوًَِ ددٍمٍم: لایِ طبًًطبًی ثب استفبدُ اص گبص اکسیظى ٍ پَدس آلَهیٌب؛
وًوًَِ سَم : لایِ طبًًطبًی ثب استفبدُ اص گبص اکسیظى ٍ پَدس آلَهیٌیَم.

پس اص اًًجبم هشاحل ٍ تَلیذ لطؼبت لایِ طبًطبًی ضذُ وًوًَِ ّب تحِت آصهبیص آًًبلیضXRD هیکشٍ سکَح الکتشٍ ی لشاس گشفتٌٌذ ک ًتبیج آى ّب دس ثخص ثؼذیٍ آ سدُ ضذضذُ است..

شکل3 – تص يرتًًلیدومً وٍ

مًاد69
نتیجه گیریِ
ثب همبیس طی فّّبی ایجبد ضذُ دس وًوًَِ ّبی هختلف ثب طی فّّبی ضبخع ًتبیج ریل حبغل ه یگشدد.
طیفّبی ایجبدی و 1دس وَداسٍ ضکل4 جَد آل هیٌٌب دس سطح هَسد ثشسسی سًا ًطًِبى هیً دّذ دس وًوَداسَداس ضکل 5 ًیض طیف ّبی جَد آل هیٌٌب هطخِع است؛ اهب دس وَداس ضکل6 طیفِّبیی اص جَدِ آل هی یَم ث وشاُّوشاُ آل هیٌٌب جَددًاسد.
ث طَس خلاغ ایي گ اص و داسّبی طیفّ ّبی پشاش پشتَایکس)XRD ( هی تَاى تًیِجًتیجِ گشًفت ک:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

وًوًَِ اٍٍل: داسای طیفّ ّبیی اص آلَهیٌب؛
وًوًَِ دٍٍم: داسای طیف ّبیی اص آلَهیٌب؛
وًوًَِ سَم: داسای طیفّ ّبیی اص آلَهیٌب ٍ آلَهیٌیَم.

845312902718

الجت ثبیذ ت ج داضت دسًو 2ًسجت ث و 1طیفّ ّبی آِلَهیٌب هطْ َدتش است ک ًطبى دًِّ ذُ ثشتشی گبصً هَػًِشفی اکسیظى ث ًیتشٍٍطى دس ایي آصهبیصِ هی ثِبضذ؛ یؼٌٌی ثب استفبدُ اص گبص اکسیظى دس هطؼل پلاسوبیی ثبصدثبصدُ لای طبًطبًیًی آل هیٌٌب ثشٍٍی استیل سًسَصَص افضایص ثیص تشی یبفت است. ثشای ت ی وًوًَِ 2 گبص هَسد استفبدُدس هطؼل پلاسوبیی اصِ گبص یتشٍٍطى دس تَلًیذَ وًوًَِ1 ث گبص اکسیظى تغییش یبفت. ّوبىِ گ ک اضبسُ گشدیذ دسَ ًوَداس طیفِّ ّب دس ضکل 5 ًسجت ث ضَکًلِ 4هطخع است، دس وًوًَِ دٍٍم ث دلیل ثبصدّی هٌٌبست ایجبد دهبی ثیص تش ٍ رٍٍة ثْتش، طیف جَد آل هیٌٌب ضبخع تش است.
ثب ثشسسی وَداس طیف XRD ضکل 6 هشثَط ثثِ وًوًَِ 3 طیف ّبیِ آلِ هًی یَم آل هیٌٌب ّش ددٍ هطب ذ هیٍ ضَد.
ثب ت ج ث استفبدُ اص پَدس فلِض آلَهی یَم کبسثشدِ گِبص اکسیظىِ دس هطؼل پلاسوبیی ٍ تَلیذ وًوًَِ سَم ًتبیج حبغل ث ایي کت ه یتَاى دست یبفت ککِ هبدهبدُ آلَهیٌب یک اکسیذ غیش فلضی است ٍ خَاظ کبهلا هتفبٍٍتی ثب فلض آلَهی یَم اص لحبظ دهبی رٍٍة، خٍَاظ فیضیکی ضٍیویبیی داسا ه یثبضذٌ. دس ایي آصهبیٍص، تَلیذِ لای طبی ضذٍ دِس ْبیت کبهپَصیتی اص آل هٌ یَم آلَهِیٌب ث جََد آهذ. ایي هسئل ًطبى دّ ذُدٌّذُ ایي ه ضَع هی ثبضذ ک همذاسی اص پَدس آل هی یَم هَسد استفبدُ رٍة ٍ اکسیذ گشِدیذ ث آل هیٌٌب )اکسیذآل هیٌ یٍَم( تجذیل ضذ است هب ثمی لای طُبًیٍ ضِذُ فمط رٍٍة گشدیذُ ثب اًًتمبل اسپشیُ پلاسوٍبیی ثشٍٍی استًیل سَصًسَص طستًِطستِ است.

شکل4 – طیف آلًًمیىا ومً وٍ 9تًًلیدبا گازویتريشن
درتًًلیدلايٍآلًًمیىايآلًًمیىیًم

شکل5- طیف آلًًمیىا ومً وٍ 2 تًًلیدبا گاز اکسیصن

شکل6- طیفَ َای آلًًمیىايآلًًمیىیًًم ومً وٍ 3 تًًلید با گازاکسیصن

63 مًًاد وًًيه
ث پلاسوبی ًیتشٍ طی دس لایِ طبًًطبًی آلَهیٌب اص پَدس فلض آلَهی یَم، ًیِض اص ًتبیج تػب یش SEM ٍ XRD هِطْ َد هیِ ثبضذ. دس هَسد و ضوبسُ 3 ًتبیج ًطٍبى هی دّذ ککِ لٍای آلَهیٌب ک یک هبدُ غیش فًلضَیً ثب خَاظ فیضیکی ضیویبیی هتفبٍت اص آلَهیٌیَم فلضی است، سٍ ی صیش لای تطکیل هی ضَد. تطکیل کبهپَصیت Al2O3 – Al )سشاهیک – فلض ( ًبضی اص ایي ه ضَع است ک پَضصّ ّبی سِطح اص رساتی تطٍکیل هی ض ًذ ک یب کبهلا اکسیذ ضذُ اًًذ یب ث طَس جضیی رٍة ضذضذُ اًذ.

دس ضکل8 ، ضکل هیللِ گگًَِ ) هشثَط ثثِ وًوًَِ 3( طبًًطبًِ ای اص تطکیل ًَػَػی کبهپَصیت هی ثبضذ. دس آصهبیص ّبی هب هیبًگیي لطش رسات بً آلَهیٌب حذٍد 79nm ثَد. ث ػلاٍ ًتبیج ًطبى دادُ اًذ ک دس حبلتَ استفبدُ اص تػبتػبٍیش هیکش سکَحُ اٍلکتش ی، اضکبل غیِش هٌظوی ثب اثؼبد گ بگَى ) 10-100nm ( جَد داسد .وچٌّوچٌیيٌیي تطکیل کلاستشّّبیَیً اص ایي ه لکَل ّب ثب اثؼبد 5-50nm یض هی ت اًًذ تطخیع دادُ ضَد.

ث ػٌ َاى وًوًَِ تَصیغ اثؼبد داً ّب لطؼبت ثشٍٍی استیل دس ضکلِ9 ًطبى دًادَُ ضذُ است. ثب ثشِسسی وَداس ضکلِ 9 ث ایي کتِ هی تَاى دست یبفت ککِ تَصیغ داً ثٌٌذیً رسات لای طِبًًطبًیًی ثب ایي دس تػب یش هیکشٍ سکَح الکتشٍ ی SEM ک اص و ّبی تَلیذی حبغل گشدیذُ ، رسات آلَهیٌبِ دس حِذحذٍدٍد بًَهتشً هَطًخعٍ ضذُ است. دس تػ یش SEM هشثَطِ ث وًوًَِ سَم رسات آلَهیٌب رساتی اص آلَهی یَم ثِ غَست هیل ای هطًَخع ستٌّستٌذٌذ ک ایي هیل ای ثَدى تطکیل کبهپَصیتی اص هَاد سا تبِییذ هی کٌٌذ. طیف ّبی پشاشِ پشت ایکس )XRD ( و ّبی لای طبذُ ضِذُ تَسط دستگبُِ اضَؼ X داًطکذُ فیضًیکًَ داًطگب تجًشیض گشفت ضذُ اًذ .
همبیس ایي طیفّ ّب ثب طی فّبیٍ استبًذاُسدِ Al2O3-α تطکیل فیلن ّبیی اص ایي تشکیجبت سا س ی صیش لای استیل سًسَصَص تبییذ هی ک ٌذ .
دس ضکل 4 ، طیفّ ّبی XRD وًوًَِ 1 ٍ دس ضکل5 طیفّ ّبی هشثَط ث وًوًَِ 2 دس ضکل 6 طیفّ ّبی هشثَط ث وًوًَِ3 دایش ثش تطکیلِ 3Al2O دٍاددادُ ضِذُ اًًذ. هِ سف لَهَسفَلَطَطی سطح وِ ّبیًِ پٍبضص ضذُ ) اسپشی ضذ ( ث ٍسیل هیکش سکَح الکَتًش ی سٍثطی )SEM( داًطگبداًطگبُ تجشُیض )هذل Mira 3 TESCAN ( هطخع گشدیذُ اًًذ .ضکل ّبیِ 7 8 ػکس ّبی هیکشٍ سکَح الکتشٍ ی سٍٍثطِی لای آلَهیٌب ک تَسٍط جت ّبی پلاسوبی یتشٍٍطى اکسِیظى ت ی ضذُ اًًذ سا ًطبى هی دٍّ ذ .وچٌٌیي هلاحظً هی ضَد ک دٍس حْبلت استفبدُ اص اکسیظى فلض آلٍَهی یَم ) ثجبی پَدس آلَهیٌب ًیتشٍٍطى ( ًتیج لبثل ت جتَجِ است آى تطکیل کبهپَصیت آلَهیٌب-
آلَهی یَم هی ثبضذ. وچٌّوچٌیي هَثش ثَدى پلاسوبی اکسیظی ًسجت سٍٍش ثیص تش دس هحذٍ دُ 70تب 90بًَهتش هی ثبضذ.

شکل7- تص ير SEM مربًًط بٍ ومً وٍ لايٍ وشاوی شدٌ با آلًًمیىا
درتًًلیدلايٍآلًًمیىايآلًًمیىیًم

شکل8 – تص ير SEM مربًًط بٍ ومً وٍ لايٍ وشاوی شدٌ با آلًًمیىا يآلًًمیىیًًم

شکل9- تًًزيع ابعاد داوٍ َا ي قطعات تشکیل يافتٍ ريی استیل وسً زمربًًط بٍ لايٍ وشاوی باآلًًمیىا
65 مًاد وًًيه
ثذیي سِیل اص اداسُ پظٍ ّص ف بٍسی دا طگبُ آصاد اسلاهی ٍاحذ تجشیض ک دِس تحمك ایي کبس پظٍ ّطی هب سًا هسبػذت پطتیجبًی کشدُ اًًذ، سپبسگضاسی هی کٌین.

References: تشکر وِ قدردانی
ایي همبل هستخشج اص گضاسش ْبیی طشح تحمیمبتی هػٍَة داًطگبُ آصاد اسلاهی ٍاحِذ تجشیض تحت ػٌ َاى: طشاحی سبخت تَسچ پلاسوبیی ثشای لای طبًًطبًیًی هی ثبضذ.
1-J. ReeceRoth, Industrial Plasma EngineeringIOP.Publishing,London, 2001.

P. Fauchais..; “Understanding Plasma Spraying”; J Phys D: Appl Phys; 37:R86-R108, 2004.

C.E Mancini.,C.C Berndt,L. Sun,A. Kucuk;
“Porosity determinations in thermally sprayed
hydroxyapatite coatings”; J. Mat. Sci.; 36: 3891-
96,2001.
.
L. Sun.,C.C Berndt.,C.P. Grey.; “Phase, structural and microstructural investigations of plasma sprayed hydroxyapatite coatings”;
Materials Science and Engineering: A360: 70-84, 2003.

F. Nadeau,L. Pouliot andJ. Blain Thermal Spray: Surface Engineering via Applied Research ed C C Berndt (Ohio, USA: ASM International Materials Park) pp. 1131–7, 2000.

T. Haure, ADenoirjean, P.Tristant, H.Hidalgo, S.Koram andP. Fauchais 2004 Alumina splat on alumina substrate Proc. ITSC (Osaka, Japan,) at press, 2004.

Sobhanian S.,Low Temperature Plasma Sources, Workshop On low Temperrature Plasma And Their Applicatins,Tabriz university.
Farancies,F.chen.1994.Industrial Applaication of Low Temperature Plasma Physics.Part A.Unive.california.

Pfender,E., Fincke,J.R. and R. Spores,
“Entrainment of Cold Gas into thermal
PlasmaJets,” Plasma Chem. Plasma Process. 11, 529-543,1991.

Mauer,G., Vasen,R., Stover ,D.,
“Atmospheric plasma spraying of yttria-stabilized zirconia coatings with specific porosity” , Surface & Coatings Technology 204, 172–179,2009.

Leal-Quiros,Ed bertho,Plasma Processing of
Municipal Solid Waste,Brazilian Journal of
Physics34(2004)

Rointan,F.Bunshah.2001.Handbook of preposition Technologies for Film and Coating.

Smagorinski, M.E., and Tsanrizos, P.G.,
“Production of Spherical Titanium Powder by PlasmaAtomization”, Proceedings of PM2TEC Conference, Orlando, USA, p.3-248 – 3-260, 2002.

Indian Journal of Engineering & Materials Sciences Vol.17,June2010,pp199-207.

66 مقايسسٍ پلاسماََای اکسیصن يویتريشن درتًًلیدلايٍ َای واوً يکامپًًزيت آلًًمیىايآلًًمیىیًم


دیدگاهتان را بنویسید