478794678555

ؿىل)2(، تغییشات دهب ٍ ػشػت گشهبیؾ ثش حؼت صهبى دس حیي تف جَؿی پَدس آل هی یَم ثِ ػیلٍػیلِ SPS سا ًـبى هی دّذ. ّوبى گگًَِ ووِ هـب ذُ هی ؿَد ثثِ هحض اػوبل جشیبى الىتشیىی، دهب ثثِ ؿذت افضایؾ هی یبثذ. اثتذا ثثِ دلیل ایجبد جشلجشلِ دس فضبی ثیي رسات پَدس آل هی یَم، ػشػت گشهبیؾ)ؿیت وًوَداسَداس دهب- صهبى( ثؼیبس صیبد اػت ٍ ثثِ حذٍد°C/Sec15هی سػذ. ٌگبهی ووِ ایي تخلیِ الىتشیىی ٍ ایجبد جشلجشلِ دس فضبی ثیي ددٍ رسرسُ كَست هی گیشد، یه هٌ غمهٌغمِ هَضؼی ثب دسجِ حشاست ثؼیبس ثبلا ثثِ كَست لحظِ ای تـىیل هی ؿَد. ایي ه ضَع، ػجت رٍٍة ٍ یب تجخیش ثش سٍٍی ػغح رسات ٍ دس تیجًتیجِ تـىیل گلَیی هی گشدد]14[ . پغ اص آى جشیبى الىتشیىی هؼتمین پبلؼی اص رسُ ای ثثِ رسُ ی دیگش، اص عشیك گلَیی اتلبل دّ ذُ ی آى ّب جشیبى هی یبثذ .دس ایي هشحلهشحلِ گشهبیؾ طٍٍلی ثثِ اػغٍاػغِ همبٍٍت الىتشیىی پَدس روش ؿذُ ، ثبػث افضایؾ دهب هی ؿَد ووِ ػشػت گشهبیؾ ًؼجت ثثِ حبلت لجل)ایجبد جشلجشلِ( ون تش ؿذؿذُ ٍ ثِ كَست وبّؾ ؿیت دس وًوَداسَداس هـبّ ذُ هی ؿَد.

ضکل2- ومًًدار تغییرات دما ي سرعت گرمايص بر حسب زمان در حیه تف جًًضی پًًدر آلً میىیًًم بٍ يسیلٍ SPS
کامپًزيتَ َای3Al-Al2Oتًًلیذجرقٍ
ؿىل)3(، تلبٍیش هیىشٍ ػىَح ًَسیَسی هشثَط ثثِ وًوًَِ ّبیآل هیٌ یَم خبلق پغ اص تف جَؿی سا ًـبى هی دّذ .ّوبى گگًَِ ووِ هـب ذُ هی ؿَد، رسات پَدس آل هی یَم پغ اص یه ػبػت آػیبوبسی دس هحیظ گبص آسگَى، وـیذُ ؿذُ ٍ ػبختبس لایلایِ ای هَاصی تـىیل دادُ اًًذ. ووِ دلیل آى هی ت اًًذ، آػیبوبسی دس اتوؼفش آسگَى ثبؿذ؛ صیشا دس غیش ایي كَست دس اثش حض س اوؼیظى دس اتوؼفش ٍ ایجبد لایلایِ ّبی اوؼیذ ػغحی ثش رسات پَدس، وبسایی فشایٌٌذ آػیبوبسی وبّؾ هی یبثذ. رسات پَدس آل هی یَم اوؼیذ ؿذُ، تشد ٍ ؿى ذُؿىٌٌذُ ؼتٌّؼتٌذٌذ ٍ عی آػیبوبسی هی ؿى ٌذ ٍ خشد هی ؿ ًذ؛ اهب ثب حضَس گبص آسگََى رسات ًشم
آل هیٌ یَم وـیذُ ؿذُ ٍ ه سف ل طِهَسفَلَطِیِی پَلىی ایجبد وشدُ اًًذ[17].

ضکل9- تػايير میکريسکًًپ وًًری از ومً وٍ َای آلً میىیًًم خالع
ّوبى گگًَِ ووِ دس تلبٍٍیش ؿىل )3( هـب ذهـبّذُ هی ؿَد ،تفجَؿی پَدس آل هی یَم دس دهبی °C560 ث خَثی كَست گشفتِ
رسات پَدس ث خَثی ثب ّن اتلبلِ پیذِا وشدُ اًذ. ّن چٌیياػوبل ّوضهبى فـبس ته هحَسی ث و ّبٍ دس حیي تف جَؿی، ثبػث اتلبل ثْتش رسات ث یىذیگشً ؿَذً تف جَؿی دس دهبی ون تشی ًؼجت ث دیگش سٍٍؽ ّبی هؼوَلُ اًًجبم هی ؿَد .
وًًيه19
ؿىل)4( تلبٍیش SEM ت یتْیِ ؿذُ اص و حبٍٍی 5 دسكذ صًٍصًیًیِ 3Al2O سا ثٍ وشاُ آًبلیض EDS آى ًـَِبًىِ هی دّّذ. ّوبى گگًَِ ووِ دس تلبٍیشّ دیذ هی ؿَد، دس وًوًَِ ثب 5 دسكذ صًًیِ 3Al2O تَصیغ تمشیجبً یىٌ َاخت رساتً 3Al2O دس صهیٌ آل هیٌ یَهی جَد داسد ٍ ّن چٌٌیي تخلخل یب حفشُ دس ایي وًوًَِ هـب ذ ًویؿَد؛ اهب ثب افضایؾ دسكذ صًًی 3Al2O دس و ًوًَِّبی حبُحبٍیٍی 15 10 دسكذ، تخلخل ّبییٍ دسایي وًوًَِ ّب هـَِبًّ ذُ هی ؿَد و دلیل آى حضَس رسات ػخت 3Al2O اػًت و هبًٌذ یه ؿجىِؿجىِ ػخت هبًًغ اص فـشدُ ؿذى وبهل پَدس دس ایي وًوًَِ ّب ؿذُِ دس تیجًتیجِ هیضاى تخلخل افضایؾ هی یبثذِ. تلَیًشSEM ت ی ؿٍذُ اصً وًوًَِ ثب 10دسكذ صًًی 3Al2O و هتخلخل ؿذى صهیٌصهیٌِ آل هی یَهی سا دس ایي وًوًَِ ًـبىهی دّذ، دس ؿىل )5( آٍ سدُ ؿذؿذُ اػت.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید