گِاظ هحافظ هَضز اؾتفٍاز ، گاظ آضگَى تا خطیاى 9 لِیتط تط زِلیم تَز. ظٍٍاٍیای ػطضِی عَُلی الىتطٍٍز تا ؾغح لغؼ واض ت تطتیة20 30 زضخ اًًتراب قس. ًَعَع خطیاى خَقىاضی
هت اهتٌاٍبٍب ت زُ ٍ الىتطٍزالىتطٍز ت گؿتٌٌی تا لغط 3 هیلیهتط ٍ اظ خٌٌؽ آلیاغ تٌٌگؿتي-ظیطو ًین اًًتراب قس. ٍضقّّا هغاتك پاضاهتطّای خَقِىاضی خسٍٍل 2 و حطاضت ضٍٍزی تمطیثاً یىؿاى زاضًًسِ، ت ّن هتِهل قسًًسِ. هیعاى حٍطاضت ضٍٍزی هغاتك هؼازل ظیط هحاؾث هیقَز:
Q=ηUI/V )1(

ووِ زض آى Q هیعاى حطاضت ضٍضٍزیٍزی، U ٍلتاغٍلتاغ خَقىاضی، I
خطیاى، V ؾطػت خَقىاضی η تاظزّیٍ لَؼ هیتاقسِ]10[.
هماعغ ػطضی اظ اتهالّا تطیسُ قس زض یه ظهیٌ ضظیي

هَاد

جذٍٍل 1- تركیة ضیویايی آلیاش آل هیٌٌین 5883، فََلاد گال ا یسُ ، ٍ فلسات پركٌذُ 4843 ٍ 4847 )درغذ زًی(
آل هیٌینٍ 5083 فَلاز گال اًیعُ فلع پطو سپطوٌٌسُ
4043 فلع پطو سپطوٌٌسُ 4047
آّي 25/0 آّّي 2/99 آّّي 8/0 آّّي 8/0
هٌٌیعین 95/3 وطتي 073/0 هؽ 3/0 هؽ 3/0
ؾلیؿین 29/0 ؾیلیؿین 015/0 ؾیلیؿین 5- 5/4 ؾیلیؿین 13-11
ه گٌٌع 3/0 هٌ گٌٌع 38/0 هٌ گٌٌع 5/0 هٌ گٌٌع 15/0
وطٍم 136/0 فؿفط 017/0 هٌٌیٍعین 5/0 هٌٌیٍعین 1/0
ًیىل 033/0 گَگطز 02/0 ضٍی 1/0 ضٍی 2/0
آل هیٌین پایپایِ ًیىل 059/0 آل هیٌین پایپایِ آل هیٌین پایپایِ

اپَوؿی هحىن قسًًس. ایي وًوًَِّا تا حهَل یه ؾغح آیٌ ای پَلیف قسًًس ؾپؽ زضَ یه هحلَل ولط8 )تا تطویة قیِویایی: یه هیلیلیٍتط اؾیس فلَضیه- یه ًین هیلیٍلیتط اؾیس ولطیه- زٍ ًین هیلی لیتط اؾیس ًیتطیه- ًَزَز پٌٌح هیلی لیتط آب( ت هسٍت 3- 5 ثاًیثاًیِ اذ قٍسًس. ضٍیع ؾاذتاض اتهالّّا اظ عطیك هِیىط ؾىَج ًَضیَضی ٍ الىتط ًی ضٍتكی هَضز تطضؾی لطاض گِطفت. افعٍٍى تط آى، خْت هكرِم قسى تطویة قیویایی لای تیيفلعی، آًًالیعّّای مغًمغِای عیفؾٌٌدی پطاـ اًًطغی پطتپطتَ ایىؽ اًدام گطفت.

20

درج
درجِ

هیٌ
آلَ
ٌین

ذُ
پركٌ
فلسی

ٌذ

پطت
تٌ
هسی

دادُ
داد
ضیارتراش

َس
قَ
َضکاری
ج

گاز
هحافظ
َى
آرگ
َلاد
فَ

20

درج

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

درجِ

هیٌ

آلَ

ٌین


دیدگاهتان را بنویسید