لیصز دغتگبُ ّبی اًداشُ گیسی ثب دق . ثبلا اغ ..آلیبضّّتبیآّي- ًیکل، گػٍتسُ ی ضتسیت اًًجػتبط حسازتتی خطتی اٍشهقبدیس کَچک هٌفی) μm/mK 5/0-( تب هقبدیس ثصزگ هثج) .μm/mK 20( زا دز ثسدازًتد 1ٍ2[. آلیتبض ایٌٌتَاز, آلیبض دٍتبیی آّي- ًیکل اغت. کتکتِ دازای 40-30 دزقتدًیکل هی ثبؾد. هْْن تتسیي هؿصكت ی ایتِي آلیتبض, ضتسیتاًجػبط حسازتی ثػیبز اًدکِ آى دز هقبیػ ثب دٍیگس آلیبضّتباغ.. دز هیبى ایي آلیبضّب، ث آلیبض 36 دزقد شًتی ًیکتلک دازایٍ کوتسیي ضسیت اًجػبط حسازتتی ) μm/mK 5/1 دزِ هح د دُ ده بیی °C 100-20( اغ.، ایٌ َاز اط هی ؾَد. ًبم ایٌ تَاز ثتثتِ تغییتس ثِػتیبزکن ضتسیت اًًجػتبطحسِازتی آلیبض ایٌ َاز ثب تغییس دزج حٍسازت دز دهبی ًصدیک ث دِه بی هح ی، اؾ بزُ دازد 4 3[. ثسختی آلیبضّ تب دز چسخ ی فسِآیٌٌد تَلید تح. ػولیبت تغییسؾکل گتسِم قتسازهی گیسًد ک ایي ػول ,ػ ٍُ ثس زغبًًدى ؾتوؽ ثت اثؼتبدْبیی، هٌٌجس ث اش ثتیي زفتتي غتبختبز زیصتگتی ٍ ث جتَدخَاـ هکبًًیکیِ هی ؾَد.
پبزاهتسّبی هْْن اثس گراز ثتس داکِتیلیتت گتسم ػجبزتٌٌتد اش:تسکیت ؾیویبییٍ، دهب، اًداشُ ی داً، کػِس حجوتی , تَشیتغزغَثبت, آخبل ّب ًسخ کسًًؽ. دز آلیبضّّبی هصتلف، تغییس ًسخ کسًؽٍ اثتسات هصتلفتی ًیتص دازد 5 6[. دز آلیبضّّتبیتیتبًیَم ثسخی ف لادّّب، افصایؽ ًسخ کسًًٍؽ غجت کبّّؽ داکتیلیت گسم هی ؾَد. دز ف لادّّبی آغتٌٌیتی افصایؽ ًتسخکسًًؽ، دِاکِتیلیتیِ گسم زا افصایؽ هی دّّد. تأثیس ًسخ کسًًؽ ثس داکتیلیت گسم ث ًَعَع ؾکػ. دز آلیتبض ثػتتگی دازد. دز آلیبضّ بیی ک ػبه ل ؾکػ. لغ صؼ هسشِداً ای اغ ،.
افصایؽ ًسخ کسًؽ غتجت ث جتَد داکتیلیتت هتِی ؾتَد. دز
آلیبضآلیبضّبییّبیی ک هیصِاى فًفَذَذ ثبلٍاغ.، کبکبّؽّؽ ًسخًسخ کسکسًؽًؽ غجت افصایؽ داکتیلیت گسم ؾدُ گبّّی ًیص ثبػث ثتسٍٍش ختَاـاثس ه هػبًی هی ؾَد 8-5[.
ث ه ظَز تؼییي پیؽ ثیٌی زفتبز تغییسؾکل گسم فلصاتِ آلیبضّب، هی تَاى اش هؼبدلات ثٌیبدی آْب اغتفبدُ وَد. شیسا ث کوک ایي هؼبدلات، هی تَاى تٌٌؽ غی ى فلص زا ث پبزاهتسِّّبی فسآیٌٌد اش جول کسًًؽ، ًسخ کسًًؽ دهب هستجِ وًوَدَد. ججْ. ثیبى تأثیسِ دهب، ًسخ کسًًؽ، ثدٍغ .
=A[sinh(ασ)])1(
دز ایي زاثط Z پبزاهتس شًًس- َلوي ،Q اًًسضٍی فؼبل-غبشی ،R ثبث. گِبشّب ،σ تٌٌؽ، n تَاى تٌٌؽ ٍ α A ثبث .اغ.. دز تحقیقبت اًًجبم گسفت، زفتبز تغییسؾکل گسم ف لادّّب 8[ دز ًسخ ّبی کسًؽ گ بگَى ثسزغی ؾد اغ.؛ اهب آلیبض ایٌ َاز هَزد ثسزغی قسازَ ًگسفت اغ.. ّنُ چٌٌیي هؼبدلات ثٌیبدی ثسای ایي آلیٍبض هحبغج ؿد اغ.. لرا دز ایي پط ّؽ اثس ًسخ کسًؽ هؼبدلاتِ ثٌیبدُی آلیبض ایٌ َاز هَزد هطبلؼ قساز گسفت اغ..
مواد و روش هِا
آًبلیص تسکیت ؾیویبیی آلیبض پبییِ هَزد اغتفبدُ دز ایي پط ّؽ دز جدٍٍل 1 ازائِ ؾدؾدُ اغ..
Fe Ni S Mn Si C ػٌكس
base 37/30 0/002 0/09 0/01 0/011 دزقد
شًًی
جذول9- ترکیة شیمیايی آلیاش اينوار مورد استفاده در اين پصوهش حاصل از اسپکتروسکوپی نشری )درصذ وزنی(
ایي آلیبض دز ک زُ القبیی تح. گبش آزگَى ذٍٍة دز قبلت فلصی زیصت گسی ؾد. ثسای تكفی هجدد اش زٍٍٍؼ ذٍٍة تح. غسثبزُ ی الکتسیکِیٍ )ESR( اغتفبدُ ؾد. تسکیت ؾیویبیی ایي آلیبض ًیص ث غیلٍغیلِ ی دغتگبُ اغپکتس غکاغپکتسٍغکَپیَپی
ًؿسی ثدغ. آهد اغ.. ثسای هؿصف کسدى هیصاى گَگسد ٍکسثي اش دغُتگبدغتگبُ Leco 600 اغتفبِد ؾد اغ.. اش ؾوؽ ثب اثؼبد 3mm60×80×300 وًوًَِ ّبیی ثب اثؼبد 3mm10×10×100ثسیدُ ؾد. غپع و ّب دز دهبی C°1100 ثثِ هدت 4 غبػ. ّوِگي غبشیً ؾَدًًًد.
ثثِ غیلٍغیلِ هبؾیي کبزی، وًوًَِ ّبی آشهبیؽ کؿؽ گسم طجق اغتبًًدازد [ASTM E8[11، ثثِ ؾکلٍ دهجلی ت یِِ گسدید. طَل وًوًَِ ّب دز حدحدٍدٍدmm 100 طَلِ غٌ جِ mm28 قطسًآىًَ mm25/6 ث دثَدُ اغ.. وًوًَِ ّب ث غیل دغتگبُ کؿؽ8502Instron دز هحدٍ دُ یٍ دهبیی C°1150-850 ثب فبقلٍفبقلِ ی دهبیی C°100 ًسخّ ّبی کسًًؽ 1-s01/0، 1/0 1 تح. آشهَى کؿؽ گسم قساز گسفتٌٌد ثؼد اش ؾکػ. ث غسػ .دز آة ک ئٌچِ ؾدًد تب تجلَزهجدٍد هتبدیٌٌبهیک دِز وًوًَِ زخِ دّدِ. ث ه ظَز ثسزغی ّبی زیصغبختبزی، وًوًَِ ّبًیی ث غیل ٍایسکبت اش غطح هقطغ ؾکػ. دز اهتداد ج . کؿؽ، جدا ٍ غپع هبً. ؾدًد. پع اش غ جبدُ شًًیْ ٍ پَلیؽ، وًوًَِ ّب ثب
هحلَل %20 4H2O 70% H2O210% ،HClO حًکبکی ؾدًد. ججْ. ثسزغی زیصغبختبز اشٍ هیکس غکهیکسٍغکَحَح َزی Olympus BX51 هیکسٍ غکَح الکتسٍ ًی زٍٍثؿی ISIABT-SR50 هجْْص ثثِ آًبلیص EDS اغتفبدُ گسدید.
نتایج و بحث
دز ؾکل 1 وًوَدازَداز تٌٌؽ-کسًؽ آلیبض ایٌ َازًسخ ّبی کسًؽ
1-s01/0، 1/0 ،1 ٍ دهبّّبی هصتلف ًوبیؽ دادُ ؾدُ
اغ..

-37972-156739

الف
ب
ج
شکل9- نمودار تنش-کرنش آلیاش اينوار پايه در دماهای مختلف و نرخ های کرنش الف( 1-s 19/1، ب(1-s 9/1 و
9 s-1)ج
ثب هقبیػهقبیػِ ی ایي و دازًّوَدازّبّب هؿصف هی ؾَد ککِ ثب کبّؽ ًسخ کسًؽ، کسًًؽ ؾکػ. کبّؽ یبفتیبفتِ اغ ..
ّوبى گگًَِ ککِ هؿب دهؿبّدُ هیؾؾَد ثب افصایؽ ًسخ کسًؽ ٍ کبّؽ دهب ،اغتحکبم حداکثس افصایؽ هی یبثد .دلیل ایي ه ضَع ّوبى تبثیس کبزغصتی هیثبؾد. ثب ت جتَجِ ثثِ ایٌ کِ ثب افصایؽ ًسخ کسًؽ، فسق. کبفی ثسای اش ثیي زفتي ًبثجبیی ّب جَد ًدازد، چگبلی ًبثجبیی ّب شیبد ؾدُ ٍ کبزغصتی افصایؽ هییبثد. ثدیي تستیت تٌٌؽ ثیؿتسی لاشم اغ. تب وًوًَِ تغییس ؾکل یبثد. افصایؽ ًسخ کسًؽ، غجت جلََگیسی اش ثبشیبثی ٍ هکبًًیصمّبی ًسم ؾدى دز دهبّبی پبییي هی گسدد ٍ ثٌٌبثسایي اغتحکبم افصایؽ هییبثد. اهب ثب افصایؽ دهب اغتحکبم اف .و دًُوَدُ ٍ اشدیبد طَل شیبد هی ؾَد.. ثب افصایؽ دهب قَع هکبًًیصمّ ّبی ًسم ؾدى دز هبدهبدُ آغبى تس ؾدُ ٍ لرا اغتحکبم کبّؽ هی یبثد. هیٌتص ٍ وکبزاًّوکبزاًؽًؽ 8[ گصازؼ کسدُ اًًد ککِ دز ف لادّّبی آغتٌٌیتی ،ثب کبّّؽ ًسخ کسًًؽ اهکبى قَع لغصؼ هسشداًهسشداًِ ای افصایؽ یبفتیبفتِ ٍ لرا وًوًَِ دز کسًؽ ّبی کوتسی خ اّّد ؾکػ.. دز آلیبض ایٌ َاز هَزد ثسزغی دز ایي پط ّؽ ًیص ثثِ ًظس هی زغد، اف. داکتیلیتِ دز اثس لغصؼ هسشداًهسشداًِ ای ثبؾد ککِ ثب کبّؽ ًسخ کسًًؽ ؾدیدتس هی ؾَد. ثب افصایؽ ًسخ کسًًؽ، اًًسضی ذخیسُ ؾدُ افصایؽ یبفتیبفتِ ٍ کسًًؽ دز ًووًَِ ثبلا هی زٍٍد ٍ ّن جٌٌیي ؾسای ثسای قَع تجلَزهجدد افصایؽ هی یبثد. ایي ه ضَع تَغ هحققیي دیگس 12ٍ13[ ًیص هَزد تأیید قساز گسفتگسفتِ اغ.. دز ؾکل 2 وًوَدازَداز کبّؽ غطح هقطغ ٍ اشدیبد طَل ثب دهب دز ًسخ ّبی کسًًؽ هتفبٍٍت ًوبیؽ داددادُ ؾدؾدُ اغ..

33

الف

ب

الف

ب

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل3- نمودار الف( کاهش سطح مقطع و ب( ازدياد طول آلیاش اينوار پايه در نرخ های کرنش 1-s-1 ،9 s9/1 و 1-s 19/1 در دماهای مختلف
چٌٌبى ککِ هؿب دهؿبّدُ هی ؾَد، ّس غغِ ًسخ کسًًؽ دز دهبی °C850 ، داکتیلیتِ اًًدکی دازًًد. دلیل پبییي ثَدى داکتیلیتِ دز ایي دهب، هی ت اًًد ػدم قَع تجلَزهجدد دیٌٌبهیکی ٍ پبییي ثَدى فَذ ثبؾد. ثب افصایؽ دهب داکتیلیتِ دز ّس غغِ ؾسای ًسخ کسًًؽ ث جَد یبفتیبفتِ اغ ..ثب ایي جَد دز ًسخ کسًؽ پبییي داکتیلیتِ دز دهبّبی ثبلا ًیص اًًدک اغ.. ث جَد دز داکتیلیت داکتیلیتِ هی ت اًًد ثثِ دلیل قَع فسآیٌ دّّبی تسهین دز غبختبز ثبؾد. دز ًسخ کسًؽ ّبی کن ،قٍقَعَع لغصؼ هسشداًهسشداًِ ای فسق. لاشم ثسای تجلََزهجدد زا ًوی دّّد ٍ لرا دز دهبّبی ثبلا ًیص داکتیلیتِ اًًدک خ اّد ثَد. دز ًسخ کسًؽ ثبلا اًسضی ذخیسُ ؾدُ دز هبدهبدُ ثثِ غسػ .شیبد ؾدؾدُ ٍ اهکبى قَع تجلَزهجدد ثیؿتس هی ؾَد ٍ لغصؼ هسشداًهسشداًِ ای کبّؽ هی یبثد ٍ دز دهبّّبی ثبلا دز غبختبز، تجلَزهجدد اتفب هی افتد ٍ داکتیلیتِ گسم افصایؽ هی یبثد. لرا زفتبز داکتیلیتداکتیلیتِ گسم دز ًسخ کسًؽ پبییي هتفبٍٍت اش ًسخ کسًؽ ثبلا اغ.. دز ؾکل 3 زیصغبختبز آلیبض ایٌ َاز دز دهبی °C850 ٍ ًسخّ ّبی کسًؽ 1-s 01/0 ٍ
1/0 ازائِ ؾدُ اغ.

شکل 3 – ريسساختار آلیاش اينوار در دمای °C851 و نرخ های کرنش 1-s 19/1 و 9/1
ّوبى گگًَِ ککِ دز ایي ؾکل هؿبّ دهؿبّدُ هی ؾَد دز غطح هقطغ ؾکػ.، دز هسشداًهسشداًِ ّبی آغتٌٌی. تسک هؿب دُ هی ؾَد .
ّوبى گگًَِ ککِ دز هساجغ گصازؼ ؾدُ اغ .6[، ایي

شکل 3- ريسساختار آلیاش اينوار در دمای °C9951 و نرخ های کرنش الف( 1-s 19/1، ب( 9/1 و ج(9
ًَعَع غطح ؾکػ. ًؿبى دّ دُ ی ؾکػ. هسشداًهسشداًِ ای ث دُ ککِ دز ایي وًوًَِ زخ دادُ اغ.. دز ایي وًوًَِ ثثِ دلیل پبییي ثَدى دهب، تجلَزهجدد زخ دادُ اغ.. ػدم تغییس دز ؾکل داًداًِ ّب ٍ حفظ ؾکل زیصتگی ًؿبى اش ضؼیف ثَدى هسشداًهسشداًِ اغ.. ثب ضؼیف ثَدى هسشداًهسشداًِ، توسکص کسًًؽ دز آى شیبد ؾدُ ککِ غجت قَع لغصؼ هسشداًهسشداًِ ای هی ؾَد ٍ لرا داکتیلیتِ ثػیبز اًًدک اغ.. هقبیػِ ی ثیي دٍ ؾکل ًؿبى هی دّّد ککِ ثب کبّؽ ًسخ کسًًؽ، لغصؼ هسشداًهسشداًِ ٍ طَل تسک ّبی ه جَد دز هسش افصایؽ هی یبثد ٍ غجت کبّّؽ داکتیلیتِ گسم هی ؾَد. تسک دز ؾکل 3-الف ثب فلؽ ًوبیؽ داددادُ ؾدؾدُ اغ. ککِ طَل تسک دز حدٍٍد 500 هیکسٍهتس اغ. ٍلی طَل تسکّ بی ؾکل 3-ة کوتس اش 200 هیکسٍٍهتس اغ.. گصازؼ ؾدُ اغ .8ٍ6[ ککِ دز آلیبضّبی آغتٌٌیتی هبٌد ایٌ َاز هکبًًیصم ؾکػ. اش ًَعَع ثیي داًداًِ ای اغ.. ؾکػ. ثیي داًداًِ ای هی ت اًًد ثثِ دلیل قَع لغصؼ هسشداًهسشداًِ ککِ هٌٌجس ثثِ تؿکیل تسک هی ؾَد ،تؿدید ؾَد. ثثِ ّویي دلیل ثب افصایؽ ًسخ کسًًؽ لغصؼ هسشداًهسشداًِ ای کبّؽ ٍ تسکّ ّب غص. تس تؿکیل هی ؾ ًد ٍ داکتیلیتِ گسم افصایؽ هی یبثد. دز ؾکل 4 زیصغبختبز آلیبض ایٌ َاز دز دهبی °C1150 ٍ ًسخّ ّبی کسًًؽ 1-s 01/0، 1/0
ٍ 1 ًوبیؽ دادُ ؾدُ اغ ..
ثب ت جتَجِ ثثِ ایي ؾکل هؿبّ دهؿبّدُ هی ؾَد ککِ دز دهبّّبی هؿبثهؿبثِ، ثب افصایؽ ًسخ کسًؽ هیصاى تجلَزهجدد دیٌٌبهیکی دز آلیبض پبیپبیِ افصایؽ هی یبثد. ثب افصایؽ ًسخ کسًًؽ فسق .لاشم ثسای لغصؼ هسشداًهسشداًِ ای جَد ص اًّصَاّدّد داؾ. ٍ کسًًؽ ذخیسُ ؾدُ دز وًوًَِ ثیؿتس ؾدُ ککِ غجت افصایؽ غسػ .
تجلَزهجدد دیٌٌبهیکی ؾدُ ٍ دز ًْبی .داکتیلیتِ افصایؽ هی یبثد .ججْ. تؼییي هؼبدلهؼبدلِ ی ثٌیبدی، ًیبش ثثِ تؼییي ثَاث. زاثطزاثطِ شًًس- َّلوبىَلوبى اغ.. زاثطزاثطِ ثیي تٌٌؽ غی ى ٍ پبزاهتس شًًس- َّلوبىَلوبى تَغ زاثطزاثطِ) 1( ثیبى هیؾَد .F(σ) دز ایي هؼبدلهؼبدلِ، اثػتٍاثػتِ ثثِ غطح تٌٌؽ اغ. ککِ اش زٍٍاث )2( تب )5 (تؼییي هیؾَد. ثثِ ایي قَزت ککِ ثسای هقبدیس کن تٌٌؽ اش زاثطزاثطِ) 3(، ثسای هقبدیس ثبلای تٌٌؽ اش زاثطِ
36
)4( ٍ ثسای کلیکلیِ هقبدیس تٌٌؽ اش زاثطزاثطِ) 5( هیتَاى اغتفبدُ کسد 14ٍ12[.

AF(σ)exp(-

) )2(
σ)= σn1 ασ < 0.8 )3(
(σ)= exp(βσ) ασ > 1.2 )4(
113411-524846

)5( (σ) = *sinh(ασ)+n for all σ ثسای هحبغجهحبغجِ اًسضی فؼبلغبشی اش طسیق هؼبدلهؼبدلِ غ زش ،تؼییي ثَاث .n ،α ٍ A لاشم اغ.. دز تٌٌؽّّبی کن) ασ 8.0 <( ٍ تٌٌؽّبی شیبد) ασ> 1.2( ثثِ تستیت ثب جبیگرازی زٍٍاث) 3( ٍ) 4( دز زاثطزاثطِ) 1(، زٍٍاث ثیي تٌٌؽ غی ى ٍ ًسخ کسًؽ اش طسیق هؼبدلات) 6( ٍ )7( ثثِ دغ .
هیآیٌٌد:

σn1 )6(
= Bʹexp(βσ) )7(

ککِ B ٍBʹ ثَاث. هبدهبدُ ػتٌّػتٌدٌد. ثب لگبزیتن هؼبدلات) 6( ٍ
)7( ثثِ قَزت زٍٍاث) 8( ٍ) 9( هی ؾ ًد:

(σ)= ln( ) – ln(B) )8(
113411-323897

σ= ln( ) – ln(Bʹ) )9(
ؾیت هٌ حٌٌی ln*sinh(ασ)+ ثس حػت ln ثساثس ثب ثب
زاثطزاثطِ 9( ثدغ. هیآید، ککِ ثثِ تستیت هقبدیس 09/9 ٍ
1-MPa18/0 ثدغ. هی آید. وچٌٌیيّوچٌیي ثیي β ٍ α ٍ 1n )ؾکل 6-الف ٍ زاثطزاثطِ 12( اغ. ٍ ثٌٌبثسایي هقداز n اش زاثطزاثطِ) 10( ثسقساز اغ:. هؼکَظ ؾیت هٌ حٌٌی ln*sinh(ασ)+ ثس حػت

ln ثساثس ثب 973/6 هحبغجهحبغجِ هیؾَد. ثب هؿتق گیسی اش زاثطزاثطِ) 12( دز ًسخ کسًًؽ ثبث. زاثطزاثطِ شیس ثثِ دغ. هیآید:
)10(
3245866-178875

569976-98230

Q= Rn []ἐ )13(
ثب جبیگرازی هقبدیس ًسخ کسًًؽ ٍ تٌٌؽ غی ى )دز کسًًؽ حقیقی 1/0( دز هؼبدلات) 8( ٍ) 9( زاثطزاثطِ ثیي تٌٌؽ غی ى ٍ ًسخ کسًًؽ ثدغ. هیآید. هقداز 1n ٍ β ثِ تستیت اش ؾیت خطَط هَاشی هٌٌحٌیّبی

lnσ-ln )ؾکل 5-الف ٍ زاثطزاثطِ 8( ٍ

σ-ln )ؾکل 5-ة ٍ

شکل
5

)
الف

تین

رواتط
lnσ

و
ln

)
ب

و
σ

و
ln


دیدگاهتان را بنویسید