دس ایي سٍٍؽ اص هضٍ حفشُ ػیلیىبتی 48-MCM ثثِ ػٌ َاى لبلت اػتفبدُ ؿذ]12[. ثشای ت یتْیِ هض حفشُ هَسد

140 تررسی اهکاى سٌٌتس اًًاًَ کارتیذ سیلیسیَم تا استفادُ از زئَلیت طثیعی، ساکارٍٍز ٍ کرتي…

ًظش اثتذا، 1 گشم 48-MCM ٍصى ؿذ ٍ ثثِ داخل ثـش هٌٌتمل گشدیذ ػپغ ثثِ آى، هحلَل حبٍٍی 5 هیلی لیتش آة دٍ ثبس تمغیش ،25/1 گشم ػبوبسٍٍص) 65/3 هیلی هَل( ٍ 14/0 گشم ػ لفَسیه اػیذ) 4/1 هیلی هَل ،98%( اضبفاضبفِ ؿذ. هخلَط حبكل ثثِ هذت 15 دلیمدلیمِ دس دهبی هحیظ ثِ ػیلٍػیلِ ّوضى هغٌٌبعیؼی وضدُّوضدُ ؿذ تب هخلَط وبهلاً یىٌ َاخت گشدد. ایي هخلَط ثثِ هذت 6 ػبػت دس دهبی C˚ 100 ٍ ػپغ دس دهبی C˚ 160 ثثِ هذت 6 ػبػت دس داخل آٍٍى، خـه گشدیذ.
دس هشحلهشحلِ دٍٍم، ثشای پلیوشیضُ ؿذى ثْتش ػبوبسٍٍص دس حفشات 48-MCM، هدذداً ثثِ هخلَط حبكل 5 هیلی لیتش آة دٍ ثبس تمغیش ،75/0 گشم ػبوبسٍٍص) 19/2 هیلی هَل( ٍ 08/0 گشم ػ لفََسیه اػیذ) 79/0 هیلی هَل ،98%( اضبفاضبفِ ٍ هخلَط هدذداً ثثِ هذت 6 ػبػت دس دهبی C˚ 100 ٍ C˚ 160 دسخـه وي لشاس گشفت. وبهپَصیت ػیلیىب-وشثي ثثِ دػت آهذُ ثثِ هذت 6 ػبػت دس دهبی C˚ 900 تحت گبصآسگَى لشاس گشفت تب وشث یضُوشثًَیضُ ؿَد. دس هشحلهشحلِ آخش ثشای اًًحلال لبلت) 48-MCM(، خبهذ ػیبػیبُ سًًگ حبكل ثثِ هذت 24ػبػت ثب هحلَل یذس فل ئَسیه اػیذ10 هَلاس ّن صدصدُ ؿذ. ػپغ هخلَط تَػظ لیف ث خٌثَخٌشٌش كبف گشدیذ ٍ خبهذ ثبلی هبًذُ ثب همذاس صیبدی آة دٍٍثبس تمغیش ؿؼتـؿؼتـَ دادُ ؿذ]13[.
فرآفرآٍریٍری زئََلیت
زئََلیت ضستِ ضذُ
ثثِ دلیل خَد یه ػشی ًبخبللی ّبی بهغلَة دسٍٍى صئَلیت عجیؼی، اثتذا صئَلیت تَػظ فشآیٌٌذ سفلاوغ )فشآیٌٌذی ثشای خلََگیشی اص فشاس هَاد حلال، هیؼبى( دس دهبی 80 دسخدسخِ ػبًًتی گشاد ٍ ثثِ هذت 48 ػبػت تحت ؿؼتـؿؼتـَ لشاس گشفت ووِ ثثِ اصای ّش گشم صئَلیت، 50 هیلی لیتش آة 2ثبس تمغیش هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت.
زئََلیت تعََيط کاتیَ ًی ضذضذُ
هََادتْار
ثثِ ه ظَس تؼَیض وبتی ًی صئَلیت عجیؼی، یه گهشم اصپَدس صئَلیت سا ثثِ دسٍٍى ثبلي سفلاوغ هٌتمهل وهشدُ ٍ 50 هیلی لیتش هحلهَل 1ههَلاس آه یهآهًَیهَمَم ولشیهذ ثهثهِ آى اضهبفاضهبفِگشدیذ ٍ ثثِ هذت 48 ػبػت تحهت سفلاوهغ لهشاس گشفهت.ػپغ خبهذ ثذػهت آههذُ تحهت ػولیهبت ؿؼتـهؿؼتـهَ لهشاسگشفت ووِ ثثِ ه ظَس خبسج وشدى ػذین اص هحلَل ثب همبدیش صیبدی آة 2 ثبس تمغیش ؿؼتـؿؼتـَ دادُ ؿذ. فشآیٌٌذ فَق 3ثهبستىشاس ؿذ تب خشٍٍج یَى ّبی بهغلَة ثِ عَس وبهل كهَستپزیشد.
فرهَ لاسیََى وًَوًَِ ّای ت یِ ضذُ جْت سٌٌتس SiC ثب ت ختَخِ ثثِ ساثغساثغِ) 1( ٍ خذٍٍل ؿوبسُ 1، وًوًَِ ّبیی ثب ًؼجت اػتَ ویَهتشی ،1.5 ثشاثش ٍ2 ثشاثش اػتَ ویَهتشی ثشای هیضاى وشثي هَسد هلشف ثشای صئَلیت ؿؼتؿؼتِ ؿذُ ٍ تؼَیض وبتی ًی ؿذُ اًًتخبة گشدیذ ووِ دس توبهی وًوًَِ ّب، ًؼجت صئَلیت، پَدس هٌٌیضین ٍ ثشاثشی اػتَ ویَهتشی سػبیت گشدیذ ٍ پغ اص هخلَط وشدى هىبًًیىی، تحت ػولیبت پخت دس دهبی c

750 لشاس گشفتٌذ. خْت ػٌتض وًوًَِ ّبی SiC اص فشآیٌٌذ هٌ یضیََتشهبل هغبثك ثب اوٌٌؾ )1( اػتفبدُ ٍ ثب ت ختَخِ ثثِ دیبگشام الی گْْبم احیبء 2SiO
ًؼجت ثثِ 3Al2O ػشیغ تش كَست هی پزیشد. ثب ت ختَخِ ثثِ افضایؾ دهب تب حذٍد c 2000 احتوبلا لؼوتی اص فشآیٌٌذ تَػظ فشآیٌٌذ وشثَتشهبل كَست گشفتگشفتِ اػت]14[.

ثب ت ختَخِ ثثِ ساثغساثغِ) 1( ًمؾ پیؾ ػبصُ 2SiO سا صئَلیت عجیؼی ولیٌ پتیلَلیت، خْت هٌٌبثغ وشثٌٌی اص ػبوبسٍٍص تلمیح ؿذُ ٍ هض حفشُ 1-CMK ٍ پَدس هٌٌیضین ثِ ػٌ َاى ػبهل احیب و ذُوٌٌذُ هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت.

نتایج و بحث
تررسی الگََی پراش اضعاضعِ ايکس زئََلیت طثیعی الگالگَی پشاؽ اؿؼاؿؼِ ایىغ اص صئَلیت عجیؼی دس ؿىل1
861771252891

ًـبى دادُ ؿذُ اػت. پیه ّبی ؿبخق صئَلیت ولیٌ پتیلَلیت عجیؼی دس هحذٍ دُ ی 35-2θ = 9 لشاس گشفتگشفتِ اػت. الگَی پشاؽ اؿؼاؿؼِ ایىغ ًـبى هی دّّذ ووِ فبص ػوذُ ، هشثَط ثِ صئَلیت عجیؼی ولیٌ پتیلَلیت هی ثبؿذ ٍ ثمیثمیِ فبصّّب ثثِ دلیل هیضاى ون آىّب )ون تش اص 5٪ صًًیٍصًی( دس الگَ ی صیش لبثل هـب ذُ ًیؼت.

ضکل1-الگََی پراش اضعِ ايکس زئَلیت طثیعی
جذٍٍل1- ترکیثات ضیویايی ت یِ ضذُ جْْت سٌٌتس SiC ترحسة گرم
No. Sample Code SiO2 SUCROSE CMK-1 Mg SiO2/Al2O3 C/ SiO2
1 E.Z.S 0.7688 0.3653 0.0576 0.6227 3.80 1.13
2 E.Z.1.5S 0.7688 0.548 0.0864 0.6227 3.80 1.69
3 E.Z.2S 0.7688 0.7325 0.1152 0.6227 3.80 2.26
4 L.Z.S 0.6885 0.3280 0.0570 0.5577 3.27 1.13
5 L.Z.1.5S 0.6885 0.492 0.0855 0.5577 3.27 1.67
6 L.Z.2S 0.6885 0.656 0.114 0.5577 3.27 2.26

142 تررسی اهکاى سٌٌتس اًًاًَ کارتیذ سیلیسیَم تا استفادُ از زئَلیت طثیعی، ساکارٍٍز ٍ کرتي…

هطخصهطخصِ ياتی کرتي هسٍ حفرهسٍحفرُ 1-CMK تررسی الگََی پراش اضعاضعِ ايکس
ؿىل 2 الگَی پشاؽ اؿؼ ایىغ دس صا ی ون اص هض پهضٍپَسَس وشثٌٌی 1-CMK سا ًـِبى هی دّذ. ثب پلٍیوشیضُ ؿذى ػبوبسٍص دس حضَس 48-MCM، ػبختبس هض پَس تب حذ صیبدی حفظ ؿذؿذُ اػتِ. وبّؾ دس ؿذت پیه هِض حفشُ وشثٌٌی 1-CMK ، ث وبّؾ ًظن ػبختبس ًؼجت ث ػبختبس هیضثبى48(-(MCM ًؼجت دادُ هی ؿَد.

0
200
400
600
800
1000
0
5
10
15
Intesity(a.u)

2
θ

(

̊

)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

0

200

400

600

800

1000

0


دیدگاهتان را بنویسید