)

الف

(

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

(ب)
شکل۱ – الف) نمونه ا از پنل ساندويچي بکار رفته در اين پژوهش با ضخامت هسته ۳۰ ميلي متر و ضخامت صفحه ها ۲ ميلي متر و ب) ساختار ميکروسکوپي هسته فوم آلومينيومي سلول بسته.

شکل۲ – منحني تنش -کرنش فشار فوم کامپوزيتي بکار رفته با چگالي ۶/۰ گرم بر سانتي مترمکعب.

جدول ١ – ويژگي ها نمونهها تهيه شده در اين پژوهش.
جرم نمونه
(kg) ضخامت صفحه ها
(mm) ضخامت mmهسته فومی
() کد نمونه ردیف
0/083 بدون صفحه ها 10 C10F00 1
0/154 0/6 10 C10F06 2
0/186 1 10 C10F10 3
0/261 2 10 C10F20 4
0/171 بدون صفحه ها 20 C20F00 5
0/232 0/6 20 C20F06 6
0/277 1 20 C20F10 7
0/355 2 20 C20F20 8
0/258 بدون صفحه ها 30 C30F00 9
0/309 0/6 30 C30F06 10
0/368 1 30 C30F10 11
0/410 2 30 C30F20 12
0/127 0/6 بدون هسته فومی C00F06 13
0/155 1 بدون هسته فومی C00F10 14
0/253 2 بدون هسته فومی C00F20 15

.

1266898-2493556

شکل ۳ -چگونگي قرارگير نمونه زير دستگاه کشش و در داخل فيکسچر.
نتایـج مـدلسـازي با نتـایج آزمون تجربی صورت گرفته مقایـسه و در صورت لزوم متغیرهاي موادي مربوط به مدلسازي اصـلاح گردید. با توجه به سوراخ دایرهاي وسط فیکسچر با قطر 100 میلیمتر، شرایط مرزي براي سطوح جانبی مقطع دیسکی شکل با قطر 100 میلیمتراز نمونه، به گونهاي تعریف گردید که همانند شرایط تجربی، در کل فرایند شبیهسازي هیچگونه جابهجایی و چرخشی در این سطوح رخ ندهد. همچنین، مشابه با شرایط تجربی ، جابهجایی فرورونده بدون هرگونه چرخش، فقط در راستاي عمودي محدود گردید. با توجه به استحکام بالاي اتصالات چسبی که در پژوهشی دیگر به وسیله نویسندگان مقاله مورد بررسی قرار گرفت[15]، براي اتصال هسته فومی به صفحه ها، قید از نوع گره استفاده شد. افزون بر این، همانگونه که پیشتر ذکر شد و با توجه به جنس فولادي فرورونده در مقایسه با نمونههاي آلومینیومی ،فرورونده به صورت صلب و بدون هیچگونه تغییر شکل در فرایند شبیهسازي، در نظر گرفته شد. در شـکل 4-الف
تصـویري از مـدل طراحی شده جهت انجام شبیهسازي و در شکل 4 -ب تصویر نمونه مشبندي شده به همراه شرایط مرزي، مشاهده میشود.
80731352044

گفتنی است که در فرایند شبیهسازي از معیار تسلیم فونمیزز جهت بررسی تغییرشکل پلاستیک هسته فومی استفاده شد. معیار تسلیم فونمیزز سادهترین و متداولترین مدل براي پیشبینی تغییرشکل پلاستیک در مواد چگال است. سطح تسلیم در این مدل از راه رابطه 1 تعریف می شود [3]:
(1)
که در آن Y استحکام تسلیم ماده زیر بارگذاري تکمحوري و e تنش موثر فونمیزز است که به وسیله رابطه 2 تعیین میشود [3]:

(2)
(ب)

)
الف
(

)

الف

(


دیدگاهتان را بنویسید