مدت زمان شش ساعت انجام داده و سپس در محیط هواسرد شدند. انتخاب دماي ْC053 و ْC054 در این پژوهشبه علت بحرانی بودن این دما براي اتصال فولاد – آلومینیم میباشد.
در جدول 3 خصوصیات آزمون ها و نامگذاري نمونهها بر اساس فاصله توقف، دما و زمان عملیات حرارتی آمده است.

آزمون میکروسکوپ نوري
بمنظور آماده سازي نمونه ها براي متالوگرافی به وسیله سمباده هاي داراي شماره هاي به ترتیب 60 تا2500، سمباده زده شده و پس از رفع خطوط و ناهمواريهاي سطحی پولیش زده شدند. پس از پولیش، سطح نمونه ها با الکل شسته و خشک و سپس به وسیله محلول گلیسیرژیا (گلیسرین +اسید نیتریک +اسید کلریدریک) اچ شیمیایی شدند. از استاندارهاي مرجع -3 ASTM E[1511] براي آماده سازي،[07-407 ASTM E16] میکرو اچ فلزات،[11-883 ASTM E 17]تصاویر میکروسکوپ نوري و استاندارد[02-487 ASTM B18] براي اندازه گیري ضخامت لایه ترکیبات بین فلزي استفاده شد. ریز ساختار فصل مشترك و ترکیبات بین فلزي به وسیله میکروسکوپ نوري مدل 3Metallux در بزرگنمایی هاي گوناگون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی در این پژوهش از میکروسکوپ الکترونی روبشی و مجهز به سیستم آنالیز شیمیایی الکترون بازگشتی3 مدلVEGA\TESCAN-LMU جهت مقایسه و بررسی شکل و اندازه ترکیبات بین فلزي، ترك هاي موجود استفاده شده است. پس از ایجاد خلاء با فشار بالا در ستون خلاء دستگاه، فصل مشترك اتصال با بزرگنماییهاي گوناگون، مورد بررسی قرار گرفت.
3
-Energy Dispersive X-ray Spectrometry (EDS)
جدول2- ترکیب شیمیایی لوله هاي جوشکاري انفجاري(Wt%).
Fe Al Zn V Cu Ni Ti Cr Mg S P Mn Si C (%
(Wtعنصر
بالانس – – – – 10/5 – 18 – 0/03 0/04 2 0/75 0/8 AISI321
0/7 بالانس 0/10 0/05 0/1 – 0/03 – 0/05 – – 0/05 0/7 – AA1230

شکل3- سیستم تنظیمی جوشکاري انفجاري آلومینیوم 1230 به فولاد 321.

جدول3- خصوصیات آزمون هاي جوشکاري و عملیات حرارتی نمونه ها.
زمان(hr) دما(
(C ضخامت مواد منفجره
(mm) قطر داخلی لوله
پایه(mm) قطر خارجی لوله
پرنده(mm) سرعت انفجار

(
m
/
s
)

3650

(

m

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

/

s

)

3650


دیدگاهتان را بنویسید