چٌٌِزِیي پیه لؼیف دس اضیه 1-cm .3100- 2800 و ت استؼاؿات وــی C-H هشتثط هیتاؿذ.
پیهّ ای راّش ؿذُ تشای ّهش دٍ پلیوه ش P3HT ٍP3 MT ؿىلگیشی پلیوش ّادی ت ػٌ َاى پَؿـهی تهش سٍٍی ػهط پلی اػتش سا واهلا ًـاى هِیدّّذ [ 34,6, 7 ].

بررسی گونهضناسی سطحی نمونههای پوضص دهدیضذه
ؿىل b5، تلاٍیش هیىشٍ ػىَج الىتشٍ ًهی پَیـهی) SEM( هشت تتِ پاسچ ّای ّادی پَؿؾدّّی ؿذُ تها هاً رساتپلیَ) 3-ّگضیهل تیهََفي( اص طشیهِك د سٍؽ پلیوشؿَهذى سا ًـاى هیدّّذ )ؿىلa5 هشتثط ت پاسچ پلی اػهتشی خهامهیتاؿذ ووِ ػط واهلا كاف سا ًـاى هیدّذ(. ّواىگگًَِ و واهلا هـخق اػِت پَؿـیِ اص اً رساتِ تشسٍٍی ػهط پلِی اػتش لشاس گشفتِ اػهت وه دس همَاِیؼه تهیي دٍ سٍؽٍ هـاّ ذُ هیؿَد و دس سٍٍؽ CVD لای ای تؼهیاس ًهاصن واهلاِ یىٌ َاخت اص اًًاًَ رساِت P3HT دس اتؼاد nm 65 ؿهىلِگشفت اػت. ّواىگگًَِ و هـخق ؿذُ اػت دس همایؼهتا پَؿؾدّی اص سٍٍؽ پلیوشؿذى ّوضهاى ؿیویایی رسات دس اتؼاد سیضتش ّوگيتشی لشاس گشفته اًًهذ وه هٌدهش تهتَلیذ یه هٌ ؼٍَج ّادی تا پَؿـی هٌٌاِػهة ههِیگهشدد . دِس سٍٍؽ CVD اً رسات ت ؿىلٍ واهلا وهشٍٍی تهذٍٍى ّهی تغییشی دس ػاخَتاس پلیوِش تشسٍی ػط لشاس هٍهی گیهشد وهوهِایي تذلیل سػَب دّّی تخاس ؿیویایی ٍ سػَب دّّی آى تتِ ؿِىل تخاس تشِ سٍٍی ػط اػت. ؿىل 5، ػىؼهْْایSEM و هشتهشتَ ته پَؿهؾ دّّهی تها هاًَرسات پلهی) 3-هتیهلٍتیََفي( اص طشیك دٍ سٍٍؽ پلیوشؿذى ّوضههاى ؿهیویایی سػَب دّّی تخاس ؿیویایی هـخق ؿذُ اػت .

ضکل 5- تصاوير میکروسکوپ الکترونی پويطی) SEM
( مربوط به پارچه های هادی پوضص دهی ضذه با نانو ررات پلی) 3-آلکیل تیوفن( a ( پارچه پلی استری خام b (پارچه پلی استری پوضیذه ضذه با نانورراتP3 HT با روش پوضص دهی همسما و لايه نطانی بخار ضیمیايی c ( پارچه پلی استری پوضیذه ضذه با نانورراتP3MT با روش پوضص دهی همسما و لايه نطانی بخار ضیمیايی

ّواىگگًَِ ووِ هـِاّ ذُ هیؿَد پَؿـیٍ اص اًَرسات P3MT دس اتؼادَ nm50 ت كَست لای ای تشسٍی ػِط پاسچٍپاسچِ پٍلی-اػههتشی لههشاس گشفتهه اػههت. دس همایؼهه تههیي د سٍؽپلیوشؿذى هـهخق ؿهذُ اػهت وهوهِ سٍٍؽCVD لایهلایهِ ای واهلا یىٌ َاختتش پَؿـهی هٌٌاػهةتهش ًؼهثت ته سٍٍؽِپلیوشؿذى ّوضهاىٍ ؿیویایی ایدٍهاد ههیوٌٌهذ. دس هِمایؼهتیِي پَؿٍـی تا اًَرسات P3MT P3HT هـِخق هیؿَد و دس سٍؽ لای ًـاًی ّوضهاى ؿیویایی ت ػلت ضلالیت تالاتش P3HT دس ضلال آلی لای ّوِگيتشی ًؼثت ت والای پَؿـی تا P3MT ایداد هیوٌٌذ و دس ؿهىلّ ّها هِـهخقؿذُ اػت.

انذازهگیری مقاومت الکتريکی سدطحی نمونده هدایپوضص دهی ضذه
ّذایت الىتشیىهی و ه ّهای پَؿهؾ دّّهی ؿهذُ تها
اًَرسات پلی) 3-آلىیلً تَیََفي( تها دٍ سٍٍؽ پلیوشؿهذى اص طشیك ٍلت هتشدیدیتال اًذاصُ گیشی ؿذُ اػهت. ًتهایح دسخ ذٍٍل1، آٍ سدُ ؿِ ذُ اػ ت. دس همایؼ ت یي سٍٍؽّ ایِ پَؿؾدّّی پاسچ پلی اػتشی دس ًؼثتِ ههَلی هٌ هَهش تهاوؼ یذاى 3:1 دسدٍه ای °C40 ت ه ذت صِه اى h 8 دٍس پلیوشؿذى ّوضٍهاى دس ًؼثت 5:1 هٌ َهش ته اوؼهیذاى دس دهای °C 65 ت هذت صهاى h2 دس سػَب دّی تخاس ؿیویایی هماهماٍهتٍهت ػهِطحی اًهذاصُ گیهشی ؿهذُ اػهت. دستشسػی ًتایح تذػت آهذُ هـخق ؿذُ اػت وهوهِ پاسچهپاسچهِ-ّای پَؿؾ دّّی ؿذُ اص طشیكِ سٍٍؽ CVD داسای ّذایت الىتشیی تؼیاس تالاتشی ًؼثت ت والای پَؿؾ دّّهی ؿهذُت ا اًَرسات پلیو ش ّ ادی دس سٍٍؽ پلیوشؿ ذى ّوضه اى ؿیوًیایی تذػت آهذُ اػهت. ّهنچٌٌهیي دس همایؼِه تهیيپَؿؾدّّی ؿهذُ تها هاًًهاًَ رساتP3HT ًؼهثت ته وهالایپَؿؾ دّی ؿذُ تا اً رسات P3MT دس سٍٍؽ پلیوشؿذى ّوضهاى ت ػلتٍ تهالا تهَدى ضلالیهت هاً رساتP3HT دس ضلال آلی هماٍهت ػطحی آى وهاّّؾ تهیَؾتهشی اص خهَدًـاىٍ دادُ اػت .ّواىگ دس دادُ ّهای تذػِهت آههذُ دسخذٍِل هـخق ؿذُ اػتًَِ دس سٍؽ CVD ته ػلهت ایدهادلای یىٌ َاختتش اص اً رسات پلیوش ّادی ّذایت الىتشیىی تالاتشی ایداد هیؿَدَ هاًَرسات دس ایهي سٍؽ ته كهَستواهلا ّوگيِ دس ول ػط هٌ ؼَج پشاوٌ ذُ ؿذُ اػهت وهایي هٌٌدِش تٍ واّّؾٍ هِماٍٍهت الىتشیىی ػطحی تهِیؾتهشیًِؼثت ت سٍؽ دٍم و پَؿؾدّّی دس هحلَل ته كهَست
ّوضهاى اػت هیگشدد.

انذازهگیری امپذانس الکتروضیمیايی) EIS( نمونده -های پوضص دهی ضذه ؿىل6، وَداس ایىَئٍؼت هشت ت و ّای پَؿؾدّی تا اًًاًَ رسًات P3MT P3HT سا دسِ هًماَتلً وًوًَِ پلیاػتشی خام ًـاى هیدّّذ. دادُ ّاِی ًـاى دادُ ؿذُ دس ایي وَداس اص طشیك لهشاس دادى و هًوًَهِّها د س تهیي الىتش دّّهای هؼهیاذاصُ گیشی ؿذُ اػتً.

ضکل 6- نمودار نايکوئست مربوط به نمونه هایa ( پلی استری خام وپوضص دهی ضذه با نانو ررات HT ) b3 P و P3MT ) c
ؿىٍلa6، وَداس هشت ت پلیاػتش خام سا ًـاى ههی دّهذهماٍهت ػًطحی پاسچَپاسچِ خِام تؼِهیاس صیهاد ههیتاؿهذ وه دسو داسًّوَداسّایّایِ تؼذیِ واّؾ آى ت لَح هـهخق ههیؿهَد.
ٌگاهی و و پلی اػتشی تا اًَرسات پلهی ) 3-ّگضیهلتیََفي( اص طشًیكًَ سٍٍؽ پلیوشؿذى ّوضهاى ؿیویایی هیضاى هماٍٍهت ػطحی هشتث واّّؾ هییاتذ و ضهذٍٍدا تهΩ 8000 سػیذُ ؿًِذُِ اػٍتِ )ؿىل b6(. ایيِ ًـاى ههی دّهذِووِ تغییش دس هیضاى هماٍهت والای پلهی اػهتشی ًؼهثت تهضالت ا لیاٍلیِ واهلا اًدام ؿذُ اػت ووِ ّذایت الىتشیىهی آىهـخق ؿذُ اػت. دس وًوَداسَداس c6 آًالیض هشت ت پاسچه -ّای پ ؿیذُ ؿذُ تا هاً رسات پلهی) 3-هتیَِهل تِیهََفي( سا
ًـاى هیدّّذ. پغ هـخَق ؿهذُ اػهتِ وه پاِسچه پلهیاػتشی سفتاس خَد سا اص یه ضالت ػایك ت پاسچ ّهادی اصطشیك پَؿؾ دّی تا اًَرسات پلیوهش تثهذیل ؿهذُ اػهت.واًطَس ووِ هـهخق ؿهذُ اػهت وهالای ت یه ؿهذُ تهااًَرسات P3HT داسای هماٍهت ػطحی ووتشیِ ًؼهثت تههٌ ؼَج تَلیذ ؿذُ تا اًَرسات P3MT داسد و ایي ه لَعِ تتِ هیضاى ضلالیت تالاتش آى هشتهشتَ هیؿَد.

آنالیس گرماسنجی پويطی تفاضلی) DSC ( نمونههای پوضص دهی
آًالیض DSC پاسچپاسچِ پلی اػتشی پ ؿیذُ ؿهذُِ تها هاً رساتP3HT دس ؿىلa7 ًـاى دادُ ؿَذُ اػت و تش طثهكَ ایهيو داسّّا دس وًوًَِ تذػت آهذُ اص طشیك سٍؽ پَؿؾدّّهیِّوضهاى ؿیوًیاَییً CVD پیه راّّش ؿهذُ دس°C 65 وههشتثط ته هیهضاى °C Tg255 هشته تهِ مطه رٍٍبپلیوش ّادِی ((Tm هیتاٍؿذ. ؿىلb 7 پَاسچه پلهیاػِهتشیپ ؿیذُپَؿیذُ ؿِذُ تا اً رسات P3MT پیهه هـهخِق ؿِهذُ دس °C45 و هشتهشتَ ت Tg ٍ °C275 هشتهشتَ ته مطه رٍبپلیوش هیتاؿذ.

ضکل 7- آنالیسDSC پارچه پلی استری پوضیذه ضذه با نانو ررات P3HT ) ضکلa(و آنالیسDSC پارچه پلی استری پوضیذه ضذه با نانو ررات P3HT ) ضکلb(

اص آًًدایی ووِ P3AT داسای صًدٍیهشُ خهاًًِثی ههیتاؿهذ ، دس وَداس هشت تتِ DSC مط رٍب آى ته تؼهِذاد وهشتي دسصًدیشُ خاًًَثی ٍاتؼتگیٍاتؼتگیً داسد. آًتالپی هحاػث ؿهذُ تهشایو ّای پَؿؾدّی ؿذُ تا اًًئ رسات پلهی ) 3-ّگضیهلتیََفًي(1- Jg 1/15 تشای وًوًَِّا تها پَؿهؾ اص پلهی) 3-هتیل تیََفي( 1- Jg 9/21 ًتهایح تذػهت آههذُ تهتهِ لهٍلهَحَحِؿىل گیشی اً رسات پلیوش ّادی تهش سٍی ػهط پاسچهپلی اػتشی سا ًـاى هیدّّذ. دس همایؼ و داسّای وهالایپ ؿیذُپَؿیذُ ؿذُ تا اً رسِات P3HT دس همایؼًه تها هاً رساتP3HT افضایؾ دسَ مط رٍبرٍب هـاّ ذُ ؿذُ اػهت وهَوهِ ایهي
ًـاى دّ ذُ تلٌٌذتشً تَدى صًدیشُ خاًًثی آى هیتاؿذ. تغییش دس خَاف ضشاستی هٌ ؼَِج پَؿؾدّّی ؿهذُ اص سٍٍؽ لایهـاًی تخاس ؿیویاییِ ت ػلت افضایؾ دس ًظن صًدیهشُ ّهایِپلیوشی ؿىل گشفت دس ایي سٍٍؽ ًؼهثت ته سٍٍؽ پلیوهشؿذى ّوضهاى هیتاؿذ.
وتیجهگیری
پاسچ پلی اػتشی تا پَؿـی اص اًًاًَ رسات پلهی ) 3-آلىیهلتیََفي( تَػط ددٍ َع فشآیٌٌذ پلیوشؿذى ّوضهاى ؿیویایی سػ َبدّّههی تخًهاس ؿههیویایِی اید اد گشدیههذ. دس سٍٍؽ پَؿ ؾدّ ی ّوضه اى پاسچ پل ی اػ تشی دس هحل َل
هٌٍ هشٍٍاوؼیذاى )ولشیذ آّي (III)( دس هذت صهاىٍ هـخق ًؼثت هَلی تؼییي ؿهذُ تحهت ّهن صدى ههذاٍم خْْهتتَلیذِ اً رسات پلیوشّّادِی لشاس ههیگیهشد . دس سٍٍؽٍ CVD پاسچ پلَی اػتشی آغـت ؿذُ ت هحلَل اوؼیذاى ضلال الىل دس هداٍٍست تخاس هٌ هَهش لهشاس دادُ ؿهذُ دس هحفظهپلیوشؿذى تخاس پَؿؾدّّی ت كَست واههل اًًدهام ؿهذُِاػت. تذیي سٍٍؽ، یه لای تؼِیاس ًاصن اص اًَرسات تهشسٍٍیػط والا ؿىل گشفت اػت و رس سٍٍؽ CVD دس همایؼ تا پلیوشؿذى ّوضهاىِ پَؿـیِ ت كَست وهاهلا یىٌ اخهتِتشسٍٍی ػط والا ؿىل گشفت اػت. اص سٍٍؽّهای هخَتلهفآًًالیض ت ه ظَس تاییذ ضوَس پَؿـی اص هاًَرسات پلهی) 3-آلىیل تیََفي( تشسٍٍی ػط والا اػتفادُ ؿذُ اػت. هیهضاىهماٍٍهت ػطحی وًوًَِّای پَؿؾدّّی ؿذُ اًهذاصُ گیهشیؿذُ اػت و دس و ّای تْ یِ ؿذُ تا اًَرسات پلهی )3- ّگضیلتیََفيِ( دس همَاًیؼ تا پاسچ ّای پَؿؾ دّی ؿذُ تا اًَرسات پلهی )3- هتیهل تیهََفي( داسای هماٍٍههت ػهطحیووتشی اػهت. ایهي ه ؼهَخات ّهادی تَلیهذ ؿهذُ داسایخَاف فَق الؼادُ الىتشیىی هیتاؿذ و ته ه ظهَس تَلیهذِآى سٍٍؽ CVD سٍٍؿیٍ تؼیاس واسآهذ آػاِى و هٌدهش تهایداد پَؿـیٍ ًاصن واهلا یىٌ َاخت اص هاًَرسات پلیوهشٍ
هادی تهشسٍی ػههط و الای پلهی اٍػههتشی ههیؿههَد وّاستشدّّای یظُ ای دس كٌٌایغ ًظهاهی تَلیهذ ضؼهگشّّایؿیویایی داسد.

Refrence
C.L., Heisey, J.P., Wightman, E.H., Pittman, H.H., Kuhn, Surface and Adhesion Properties of Polypyrrole- Coated Textiles, J. Tex. Res., 63, 3643, 1993.
L., Tong, W., Lijing, W., Xungai , K., Akif, Polymerising pyrrole on polyester textiles and controlling the conductivity through coating
thickness, J. Thin solid films, 479 , 7782, 2005.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

K., Akif, R., Beltran, Effect of synthesis parameters on the conductivity of polypyrrole coated polyethyleneterephthalate fabrics, J. Polymer International, 52.1021-1026, 2003.
R., Neelakandan, M., Madhusoothanan, Electrical Resistivity Studies on Polyaniline Coated Polyester Fabrics, J.
Engineered Fibers and Fabrics, 5, 2529, .0102
B., Kim, V., Koncar, E., Devaux, C., Dufour, P., Viallier, Electrical and Morphological Properties of PP and PET Conductive Polymer Fibers,
Synth. Met., 146, 167-174, .4002
J., Mokhtari, M., Nouri, M. Jahanbiglari, Chromic Behavior of Conductive Poly (3-Methylthiophene) Nanoparticles-Coated Polyester Fabric, Journal of Polymer Iranian, 25, 277-287, 2012.
B., Senthilkumar, P., Thenamirtham, R., Kalai Selvan, Structural and electrochemical properties of polythiophene, J. Applied Surface Science, 257, 9063–9067, 2011.
M.,Christopher, P., Madl, P.,Louis,
E.,Wayne, Vapor phase polymerization of poly (3,4ethylenedioxythiophene) on flexible substrates for enhanced transparent electrodes, Synth. Met., 161, 1159– 1165, 2011.
G.A., Snook, A.S., Kao, Best, Conducting-polymer-based supercapacitor devices and electrodes, J. Power Sources, 196, 1–12, 2011.
S., Gogotsi, Materials for electrochemical capacitors, Nat. Mater, 7, 845-8454, 2008.
M., Ujimoto, W., Takashima, K., Kaneto, Photo induced memory devices using conducting polymer, poly (3-hexylthiophene) thin films, Thin Solid Films j., 499 313 – 317, 2006.
م. د اصدُدٍاصدُ اهاهی، س.هؼوهاسصادُ، ع.خ ادپهَس، تشسػهی
اً واهپَصیت لایه ًهاصنPEDOT:PSS/SnO2 ته ػٌ هَاى ضؼههِگش گ اص CO، هدلهههدلههِ ههَاد ههَیي،
ؿواسُ 14،ف 66-55، صهؼتاى 1392
S., Tanaka, K., Kaeriyama, Soluble conducting polymers by electrochemical polymerization of thiophenes having long alkyl substitient, Synth. Met., 18, 229 -232, 1987.
A.A., El-Maghraby, G.M., AbouElenien, G.M., El-Abdallah,
Electrochemical relaxation study of polythiophene as a conducting
polymer (II), Synth. Met., 160, 1335– 1342, 2010.
J. M., Lee, S., Lee, Y. J., Jung, J.H., Kim, Fabrication of nano-structured polythiophene nanoparticles in aqueous dispersion, J. Current Applied Physics 8, 659–663, 2008.
U., Lange, N., Roznyatovskaya, V.M., Mirsky, Conducting polymers in chemical sensors and arrays, J. Analytica chimica acta, 614 , 1–26, 2008.
B., Dong , X., Jingkun, L., Zheng, J., Hou, Electrodeposition of conductive poly(3-methoxythiophene) in ionic liquid microemulsions, J.
Electroanalytical Chemistry, 628 60– 66, 2009.
H., Tavanai, A., Kaynak, Effect of weight reduction pre-treatment on the electrical and thermalproperties of polypyrrole coated woven polyester fabrics, Synth. Met., 157, 764–769, 2007.
T., Lin, L., Wang, Z., Wang, A., Kaynak, Polymerising pyrrole on polyester textiles and controlling theconductivity through coating thickness, J. Thin Solid Films 479 , 77– 82, 2005.
J., Molina Del Río AI., J., Bonastre,

F., Cases, Chemical and electrochemical polymerization of pyrrole on polyester textiles in presence of phosphotungstic acid, J.
Eur Polym., 44, 87–98, 2008.

A.C, Aksit, N., Onar Ebeoglugil, I.,Birlik, E.,Celik , I., Ozdemir, Electromagnetic and electrical properties of coated cotton fabric with barium ferrite doped polyaniline film, J Appl Polym Sci., 113, 58–66, 2009.
A., Varesano, F., Rombaldoni, C., Tonetti, Electrically conductive and hydrophobic cotton fabrics by polypyrrole-oleic acid coating, 14,703-709, 2013
C., Tonin, M., Catellani, Vapour phase polymerisation of pyrrole on Cellulose-basedtextile substrates, Synt Met., 156, 379–386, 2006.
K., Akif, S., Shaikhzadeh Najar, R., Foitzik , Conducting nylon, cotton and wool yarns by continuous vapor polymerization of pyrrole, Synth. Met., 158, 1–5, 2008.
T.,Olinga, Kinetics of polymerization of thiophene by FeCl3 in choloroform and acetonitrile, Synth. Met., 69, 297-301, 1995.
L., Acqua, C., Tonin, Vapour phase polymerisation of pyrrole on cellulosebased textile substrates, Synth. Met., 156, 379–386, 2006.
P., John Lock, L., Jodie Lutkenhaus, S., Zacharia, S., Gap, T., Paula
Hammond, K., Gleason,
Electrochemical investigation of PEDOT films deposited via CVD for electrochromic applications, Synth. Met., 157, 894–898, 2007.
A., Shimelis, F., Zhang , A.G., Manoj, M., Svenssonc, O., Inganas, A polymer photodiode using vapourphase polymerized PEDOT as an anode, J. Solar Energy Materials & Solar Cells, 90, 133–141, 2006.
J., Kim, E., Kim, Y., Won , H., Lee,
K., Suh, The preparation and characteristics of conductive poly(3,4ethylenedioxythiophene) thin film by vapor-phase polymerization, Synth. Met., 139 , 485–489, 2003.
P.M., Bayley, N.M., Rocher, M., Forsyth, Enhanced properties in chemically polymerized poly (terthiophene) using vapour phase techniques, Reactive & Functional Polymers 68 , 1119–1126, 2008.
K., Jang, Y., Eom, T., Lee, D., O. Kim, Y., Oh, H., Jung, J.D., Nam, Fabrication of Poly(3-hexylthiophene)
Thin Films by Vapor-Phase
Polymerization for Optoelectronic Device Applications, J. Applied materials and interface 7, 1567.9002,1751
R, McCullough, D., Lowe, D., Renae, Enhanced electrical conductivity in regioselectively synthesized poly (3alkylthiophenes). J. the Chemical Society,70,114-120, 1992.
K. S., Jang , D., OukKim , J.H., Lee,
S. C., hulHong , T. W., Lee , Y., Lee, J. D., Nama, Synchronous vapor-phase polymerization of poly(3,4ethylenedioxythiophene) and poly(3hexylthiophene) copolymer systems for tunable optoelectronic properties, Organic Electronics J., 11, 1668– 1675, 2010.
S., Shang, L., Li, X., Yang, L., Zheng, Synthesis and Characterization of
Poly(3-methyl thiophene) Nanospheres in Magnetic Ionic
Liquid, J Colloid Inter Sci., 333, 415418, 2009.


دیدگاهتان را بنویسید