پیشگفتار

ووِ ٍ t تتِ تستیة وػس تثلَزهددت یااهیااهِ ٍ شهاى ته تُ ٍk ثٍاتهی اغت و تتِ خ اًخَاًِشًًی ٍ زؾد تػهگی تازت، n ًیهص تهَاىاٍزهی هیتاؾِد.
تٍز ایهي پهط ّؽ لطؼهای ه ع خهالف تدهازی تَغ طاوػهسٍضى تسؾی غاتُ) SSE( تغییسؾى یااهٌٌدٍ. و ّا تهاوسًًؽّای هخهلف تتت ػولیای آًًی تز تهاّّا شهَاًىّّهایهخهلف لساز گساهٌٌد تا تا لَع تثلَزهددت اغههاتیىی، اًهسضیٍذخیسُ ؾدُ ًاؾی اش تغییسؾى پلاغهیه ؾدید تا خ اً شًًی زؾد تاً ّا آشات گستت. غسع زیصغاخهاز ههاتُ ههَزت تسزغهیلساز گسات تا اطلاػای حاق اش زیصغهخهی غهٌٌدی، وػهسًسم ؾدى هاتُ تس اغاظ هدل JMAK تهسای ؾهسایط ههفهاٍٍیه خَت هتاغث گستید .تا تْ سٍُ گیسی اش غیٌهیه تثلَزهدهدت ، شهاى تثلَزهددِت 50 تزقد اًهِسضی اوهی اغهیَى ههاتُ ًیهصتسای وسًًؽّای هخهلف هتاغث گستیدًدَ.

مواد و روشها

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

هع خالف تا اداشُ تاًتاًِ ا لیاٍلیِ µm50 تتِ ػٌ هَاى و هًوًَهِتسای اسایٌٌد اوػهسٍٍضى تسؾی غاتُ هَزت اغهفاتُ لساز گساهتٍ .
ت ه ظَز ّوگيغاشی، ػولیای حسازتی ت هِهدی 2 غهاػت تِز تهای Co625 تس زٍٍی و هًوًَهِ ّهای اٍ لِیه اًًدهام گساهتٍ غسع و ًِّا تزٍى و زُ غَست گستیدًًد .اسایٌٌهِد اوػههسٍضىٍتسؾی غًاَتًُ تز تهای اتاق تَغط لالثی تا شا ی تغییسؾهى حداوثس 4/π

تس زٍٍی و هِ ّها یی تها اتؼهات 10×10×30 هیلی ههس قه َزی گساهت. وً ه ّها تز حهیي ػثهَز اشِ لالهة، هطاتك تا ؾى 1 تچاز تغیًیسؾى هیؾ ًد. طثك زاتط اهَىهیصش، وسًًؽ هؼاتل ّس پاظ تساتس تا 15/1 اغت، لرا تها تىهساٍزاسایٌٌد هی ؾه َت =8<. و هًوًَهِ ّها ی حاقه اش پهاظ اٍٍل، تٍٍم
ؾؿن اوػههسٍٍضى تز هتهد تُ تههای Co180 تها Co290 تزتاشُ ّای شهاًًی ههفاٍتیِ تز و زُ الىهسیىی تتهت ػولیهایٍحسازتی لساز گساهٌٌد. و ّای حاق اتهدا تا غوثاتُ 3000 غسع تها خویهس الوًاغَهًٍµm 1 پهَلیؽ گستیٍدًهد. آًهالیصههالَگساای تَغهط هیىس غهىَج هَزی اًًدهام زیصغهخهیو

زیصغخهی هاتُ تغییسؾى یااه ، زیصغخهی هاتُ آًًی ؾهدُ تز شِههاىt زیِصغهخهی ههاتُ وهاهلاًتثلَزهددت یااه اغت. غسع تهَاى اٍزههیn تها اغههفاتُ اش زاتطزاتطِ 3 هتاغثهتاغثِ گستید =7<.

)3(

نتایج و بحث
ؾى 2 وَتاز زیصغخهی ٍیىسش زٍٍی قهفت ػوهَت تهسخْت اوػهسٍٍضى تسای وسًؽّای هخهلف زا ًؿاىِ ههی تّهد.
خط پایٍیيِ ؾى ًؿاىتّ دُِ غِهخهی ههاتُ پهع اش ّوگهي-غاشی ا لی اغت. ّوٍاىگ و هؿاّ دُ هیؾَت، غهخهی تزهاتُ ههمهازى ته تُ تز ٍغهط و هًوًَهِ تهیؽتهسیي همهداز زاتازاغت و ایي ه ضَع تا تَشیغ وسًًؽ تز هتكهتكَ ی اسایٌٌهداوػهسٍٍضىِ تسؾی غاتُ هطاتمت تازت =8<.
هجلِ هََاد َيي/ جلذ 5/ضوارُ 2/ زهستاى 1393 111
وّاِ ًیص تا اغههفاتُ اش زٍٍؼ ٍیىهسش تها اػوهال یهسٍٍی 50 وػس تثلَزهددت یااه هاتُ، تساغاظ زاتطهزاتطهِ 2 ته ا اغههفاتُ اش

گسَهًیِ ت هدی 15 ثاًی تهاًًس g/sec10 اهداش گیهسی ؾهد. تاتُ ّای تدستی زیصغِخهی، هتاغثِ ؾد =7<:
392633-30350

)2(

ضکل 1. ًوايی ضواتيک از فرايٌٌذ اکسترٍٍشى ترضی سادُ ٍ حًَحَُ تغييرضکل هادُ ]8[.
39253923686

اًداشُ وسیػهال تسای و ّهای پهاظ اٍٍل ٍ ؾؿهن هِتاغهثؾد. ػولیاِیٍ XRD تاً اًدًَاشُ گام 02/0 تزخ ، اش شاٍ یه 40 تهِا100 تزخ تا پستپستَی Cu Kα تا طَل هَجِ λ;0/15406 nm قَزی گساتِ. هید الگهَیِ پهساؼ ههاتُ تز ؾهى 3 آٍ زتُ ؾدُ اغت. ت هً ظَز هتاغث اًداشُ وسیػهالّا، ًهایح حاق تا زٍٍؼ یلیاهػَى-ّال اقلاحؾهدُ =9< تتلیهٍ گستیدًًهد.
اًداشُ وسیػهال تهسای پهاظ اٍٍل تساتهس تها 101 تهسای پهاظِؾؿن تساتس 25 اًَههس، هتاغث ؾد. ؾهایاى ذوهس اغهت وهاًداشُ وسیػهال تدغت آهدُ حاق اش آًالیص XRD تطَز ولهیوَچهتس اش اداشُ وسیػههال تدغهت آههدُ اش غهایس زٍؼّّهاهاٌد TEM اغت =10<.

ضکل2. هٌ ح ی تََزيع سختی تررٍٍی خط هرکس سطح هقطع وًَوًَِ اکسترٍ دضذُ

ضکل3. الگََی پراش وًَوًَِ: )الف( پاس اٍٍل ٍ )ب( پاس ضطن

اًًهخاب تها شهاى هٌٌاغة تسای هطالؼ اسای دّای اؼالِ ؾدُ تها ته ا اش اّّویهت تػ صایی تسخهٍَزتاز اغ ت. اش آًًدها و تِزاسایٌ دّّای قٌٌؼهی، تهاّاٍی تا شهاىّّای ط ًی هلهصم ته قسف صیٌّصیٌِ تا یی ت تُ ّنچٌیي وٌهسل شهَاىّّهای و تهاُ تز ػو غیس هوىي اغت، لرا تاشُ ّای تهایی شهاًًی تسگصیدُ ؾدُ تز ایي پط ّؽ تْ یٌ تهسیي حالهت هوىٍهي زا تازا ههی-تاؾٌٌد. ت ه ظَز تسزغی اثس تههای آًیه ، و هًوًَهِ پهاظ اٍٍل اشتهای اتاِق تا تهای C°250 تا ًهس ثاتهتًC/min °40، گهسمؾد. وًوَتازَتاز ؾاز حسازتی تس حػة تهها )ؾهى 4( تازای یههپیه تز تهای C°175 اغت و ایيٍ همداز تا هماتیسِ ه خهَتتز غایس تتمیمای هطاتمت تازتِ =3 6<. اش ایي تها ته ػ هَاىتهاٍی ؾسٍٍع تثلَزهددت تز هع اهَق زیصتاًه یهات ههیؾهَت =3 6<. لرا تز ایي پطٍ ّؽ ػولیای آًًی تز هِتهدٍ تُ تههاییتا تس اش C°180، تهای ؾسٍٍع تثلَزهددت هع، اًًدام ؾد. تا آًًی وًوًَِ ا تز اَاقه شههاًی تههایی ههفهاٍٍی، اًهسضیذخیسُ ؾًدَُ حّاق اش تغییس ؾى تزٍ هاتُ تا پدیدُ ّای تاشیاتی تثلَزهددٍت آشات هیگستت .تثلَزهدهدت تاشیهاتی تٍِ پدیهدُزلیة ت تُ تا ؾهسٍٍع تثلَزهدهدت ، ز ًهد تاشیهاتی ته ؾهدیواّّؽ هییاتد =7<. هع اش خوله ههَاتی اغهت وهوهِ اًًهسٍضیًمف تز چیهدُ ؾهدى ػهثهاً وِوهی تازت )2-mJm 78( اش آًدا و تاشیاتی یا ت ػثازی تیگهس قهؼَت لغهصؼ ههمهاطغًاتداییِّا تتت تأثیِس اًًسضی ًمف تز چیدُ ؾهدى اغهت، لهراتاشیاتی تز حیي ػولیای حسازتی اثس چٌ هداًًی تهس زیصغهاخهازهع داؾه ٍ اغلهة تتهتتهَ ی زیصغهاخهازی تهتهِ تثلَزهدهدت تاشهیگستتِ =7<.

تا اغهفاتُ اش زاتط 2 وػس ًسم ؾهدى تهسای و ه ّها پهع اشػولیای حسازتی تِِز تهاّا شهاىّای هخهلفً هتاغهث ؾهد.
تا اغهفاتُ اش زاتط 3 تَاى اٍٍزهِی تسای وسًؽّای هخهِلف تز ایي پط ّؽ هتاغثهتاغثِ گستید و ًهایح تز خدٍٍل 1 آٍ زتُ ؾدُ اغت. حال تها خایگهرازی همهاتیس تدغهت آههدُ تز زاتطه 1 هٌ تٌٌی وػس ًسمؾدى تس اغاِظ شهاى تز تهاّای هخهلهفِ تز ؾى 5 زغهن گستیهد. و ه ؾهدیداً تغییسؾهى پلاغههیهِیااه، حاٍٍی هماتیس شیاتًیَ اش هسشتاه ّهای اسػهی اغهت وهاًسضیِ حاق اش تغییس ؾى زا تز خَت ذخیسُ و تًُوَتُ اًًهد. ایهياًًسضی ذخیسُ ؾدُ، یسٍ هتسوهًیسٍهتسوهِ تاشیهاتی ٍ تثلَزهدهدت اغهت.تزؾى 5 هؿاّ دُ هیؾَت وه تها ااهصایؽ وهسًؽ ٍ اًهسضیذخیسُ ؾدُ تز هاتُ تز یه تهِای خهاـ ، وهَتاز ته غهوتشهاىّای ووهس هیزٍٍت. تز شهاىّای آغاشیي همدازی اش اًسضی ذخیسُ ؾدُ تز هاتُ، تدٍٍى ایدات تغییسای هتػَظ تز خَاـ هىاًًیىی تز اثس تاشیاتی آشات هیؾهَت. تز ایهِي هسحله تز اثهستاشآزایی ًاتداییّای هسشی، هسشّای ونشا ی پایدازتسِی ایدات هیگستًد. تا ایي خَت، ایي تغییس تز هسشتاً ّای اسػی لهاتزت تَلید هسشّّای تصِزيشاٍ ی ث تُ امط هیت اًد هىاىّهاِیهٌٌِاغثی تسای خ اً شًی ایدِات ًوایدٍ. تا ااصایؽ شهاى، خ اه -ّای تثلَزهددت ؾى گساه زؾد هیوایٌٌد. ایي اسایٌٌد تهاقسف اًهسضی ذخیهسُ ؾهدُ تِزٍ ههاتُ وهًاّّؽ زیصغهخهی آىوساُّوساُ اغت.

هجلِ هََاد َيي/ جلذ 5/ضوارُ 2/ زهستاى 1393 113


دیدگاهتان را بنویسید