4S F < .[4 3]0 ’ < R
7 . M 3 4 Q< & 4 1 (F M) . M P) 4 . .E ) ’ 6, (CVD-PVD) ! <
-: $H 4 4E ; .0 4 1 [M (&) G; eN )- & L 4 1 4 1 ) 4/ : 4,M G; 4 f R ,/5 a: .[5]0 ’ $ %& ) g h ! ; ,R /7 9 /a @ ! < A 5 ;
) ./, $ %& g h ;-: )
F aS ) , J H ) ’ 6, 4E ; c ( , 4 4
eN ,< ’ ( .[5 -7]0 ’! A E R 4
M 5 d < Ej; ; 4/ Q )
) ’ 6, 0″ ;-: .’5 & 4/ )
/2 f S 0R (97%<) /2 s2 R
< L6; . < ’ 6, , 5 g 6; 17 NS 4 ” K; QM ’ < ’ F7< f S QM
4 9 , 4E 1650 7& Y 300
; – m o +, .9 O L 0 24 c
< < L6; /M < F !7; ) / !*
.0 ’ 0R /7 4 L 4 4
4 1 E 4 7 7 7 . M 9%
) ’ 6, / 2 4 G; eN .0 ’ < 1200 1000 600 400 – 5 ’ a!
/2 ? J !2 !R )’ a!
) ’ 6, 4 “N ) .9 $ 2 &
AFM, solver ) !; z !; { 77
9’) , 70 (P47H instrument
: 9 O L 4 4 Q, < c ! . < O 4 ’. o )’ 0 + 4
_; 0″; ,-F72 50-50 n + )@ G; ) $ & 4 .4H S 30 c 4 K ,2 qR 0″; >5 q9 6 !; . 9 :Y >5 q9 9 s2 R ) 9 t .; >? 0M 9 S 10-3 & n + 4 1 . < O L 99/99 f R eN !R 94,+ 3 4
& ) !R u/ .9 ! 4 ) 7
!L . < 4 :; ,, ) 10 7
1 M ) / 2 4 _ J 4| ; A2 S < 4,R 4 9 4 A2 S . < 4,R * O 5 4 2 0 +h 4 1 L 7 45 4 1 ! . < 4,< E , 7 100 . < O L 1 f R 9 6 !; 0″; >5 q9
, M 9 A2 S K 4 1 4 4 !L [9] < ’ S ’ ” QM ! 4a!
FH,/ I J & 4u6″ 4 A2 S 4 4 !L
) J KPFV-1500 I J & .9 ’ Y, 7 ! R ! . < 4,R * ’m &
I J & .0 ’ < ’ Q j2-1 F7< I J &
! ; 5R K 2 QM ! ”
’” .0 ” ; 20 ;
4 (CH3NO2) , , n + Q, < ” ) 0 1 ’ ( $ E . 9 O L 4
4 4H S 2000 m 6 , 3 4 Q, <
9 ) 9 ) ’ < & 4, v 4H S 30 c
0 1 – / 2 ’ ( . 9 O L – 7 7 3 4 (Mg(AlH4)2) – . /
:9 O L ) ! < $/5 J ! <
3LiAlH4 + AlCl3→4AlH3 + 3 LiCl

2LiAlH4 + MgCl2 →Mg(AlH4)2+ 32 LiCl
.1 $/5
J ’ < 2 ; ’ ( 4 1
.9 ! /2 4 94,+
& !R 4 :; , , %10 & % 90 n + , 7 50 0 +h 4 4 1 . 9 o +,
O 4 9 ! 4 1 ) 7 eN
.! ! 4 ( 6 G; . < 4M h 4 !L . 9 O L I J & 3 4 QM n + 2 ; ’ ( 4 ! ) M ,R 4 ( 6 G; 4 ’ < ’ c &
Philips ) >7 4_< 3 & ) M 3 4
. < O L (MPD-XPERT λCukα = 0.154 nm
TG-DSC 3 4 0 1 ’ ( ; ,M
STA 1460 Netzsch404 : Y, ) ’ 6,
x 4 4 ! ) _M m 9
– 4H S 9 , 4E 10 5 1 $ 9
0a /”/ A < .9 4a” L/5 /”/
J 7_ (C/Tp2) 4 S rL 4 $9 x
(1/RTp) 4 S ) 9 :E 0 y o h F
J (Ea) $/5 )_M m ’ //5 _;
.[9] 0 4 4N

5 [email protected] 4 E 02 ( 6 G;
’ ( ) ’ 6, ( / 2 ) – / 2 ! G; .0M 9 S – . / 0 1
.E o ( ) ;& ’” A/ QM & ) 4 2 ’ . < O L ’ ( ’% $/5 4 & ’ < * ! < – 7 7
– , 2 K! 2 ; 4 L/ 7! / Q E 4 9
, 1 A 5 ; -, 2 – . / – /2 / Q E
4 ! >7 4_< 3 & Y2 2 F7< .9 4 2
! < – 7 7 /M ’M
4 42 9 ) 0a 0 3 ) 4H S 300 m – 9 – qR 6 !; 20 & n + ’ M Q, < ) >& 4 ! ! /@- . Q 2 !, ’ S 4 2 a E
2 / ’M ) M F < ’ < n +
’ M (Mg(AlH4)2) – . / 0 1 (AlH3) ’ S 4 2 (LiCl) – , 2 5 / a E
– /2 5 (MgCl2) – . / 5 /
4 (LiAlH4) – , 2 0 1 F 5 r .0 (AlCl3)
n + 2 ; m ’ //5 ; / – 7 7 $/5 Q & /_ 4 0 1
’ ! S 4 2 4 S ’ Q .0 ! < F !7; ) < ; (- . / – / 2 5) n + : L 2 ; , $/5 [_ Q / M , 5 , z 0 4 [_ 45 < &
& Y2 1 c < .< ’ 0a
.0 A 5 ; 5 < 9 /5 & y ) < 4 S K :/; ’ Q 4 4E ; P H n + .0 94L , F S ) 3 & 1 c < 4 S ’ ! 4 – . / 0 1 – / 2
[ u ’ M F 7Q; – , 2 5 . /5 ; 7! / Q E $/5 a E ’ M 38 27 4 K . 4 ) 2 4G+Q 4 S 4 S 0 ’ Q F S 4E 63 50 40
32 25 4 K . 4 ) – . / 0 1 4G+Q 1 c < 4 S F 7Q; . < ’ 4E 56 36 35 a; ) M / 4 ) M [ ) 4 Q
4 2 F 5 r Q, < / M $H .0 F 5 3 & Y2 $/5 a E ’ M ’ S < ’ 45 4 9 ! .0 ’ Q F S 2 F7< Q, < ) >& 5 ) M 4G+Q 4 S !;
, 1 – n + 4 Q :/; ’9 r
0 9 , 4E 1500 ; I J & 5
$ 9 4 ’ ) 4H S 4E 300 ; $ 9 !; * J & 4u6″ . 9 ; H2
4 4 0< S 10-3 qR 0″; $ ) ) >& A2 S 4 !L . < K/R 9o 4
7 & Y 20 QM ; J & I ’ ” ,M 9 S 100 $ 9 0 >? 9 ’ QM
4E 450 -300 ; 4H S 9 , 4E
,S G; . < ’ c 9 ,
. < 4,< 4Y 0 y ,/5 9 , 4E 2 J & 4a! E4 E 0ay ’ ) 4 _ c |;
4 ! 5 K/R .9 0ay /M
9 , 4E 60 0 qR 6 !;
7& Y 20 QM 4 G; . < O L 4H S
9 , 4E 450 400 350 300
) >& G; 4 ! . < O L 4H S 30 c 4
O 7″, G; O L u ) A2 S 4 !L ) < } R
S G; $/5 ’M G;
< $/; 9’) G; O 7″, ./,M 9
~ E 4 !L ) ’ 6, 4 5 E ) 4 4 o -1 F7< ’ < ’ Q ‘7 M
.9 O L Instron5565, InstronCorp, ’ Y,
,72 { 77 ) ’ 6, ,R. 9%
4 1 ’ ( n + 4 ! Q
( 6 G; 4 (FE-SEMHitachi, 501xr)
.0M 9 O L (SEM-Philips, XL30)

-% ” .
” + /
3 4 ’ < 2 ; – . / 0 1 ’ (
’ //5 ; / 4 ! < – 7 7
< m < . /,M 9 S ’ 6, G;
J !; 4 4 ! < 7 7 /M
Y K 4 2 v ’ 42 9 m&
Aa ’& .9 /M 4 2 4 .L; 4 L/
YK !; J H 4 2 c ( J !;
/M .//5 – M ’M 2 ; 4/ ) <
0 1 9 9 ,M Q 7< 4 L/ 2 4 .L; 0 1 O 4 4 .L; .9 ’ ”
4 K . )9 4 S (4 $/5 ) – . /
: Q ,M .0 ’ Q F S 9 , 4E 265 } R . 9 ’ Q & n + TG Y2

$/5 ’” m 4/5 a H;
) 7/5 ) $ 5 4 L/ 3 2 O 4 ) 1/6 0 + 4
45 0 4 Q Y2 4 .L; .9
4 .L; $/5 & n + ,M ’ / Q ) 9/1 1 & n + .0 , 4E 270 ; $ 9 4 n + 4 .L; ) _M m . 5 R ) 9
m 5 152 , 1 – & – ’ ( n + . 9 4a ”
S ; . 2 4 Q ; – m 0″; , 1
,R u ) 4 .L; ’ M 0M 9 ’ Q F S 2 F7< M 4 ! 3 & Y2 .9
m 2 ) * + F < $ 9 ’ M .0
4 & . M A 5 ; (Al(Mg)) – . / – – / 2 T ,+ .L 5 4 9 (Mg2Al3) – . / a_7 ,R – / 2 4 & m 2 F 7Q; . < ’ 45 0 – . / [ 2 4 .L; ) < & ’ E
4 0a -L 47a< 0 y $ .M
,R . M A 5 ; .9 7< , 4 Q 47a< 0 y 4 Q
< F 7Q; ) 4 Q 45 9 a, ,
P ’) .0 – . / 0 1 A 5 ; 4 .L; )
4 S /:& ) ’ 6, ’ M ) ;[email protected] 5 5 4a ” (FWHM) XRD s+Q , 6 -11 n +
.9

)*+, ! ” & – ./
( 6 G; /M 4 aH H 4 F7<
Q 4H S 30 c 4 G; :@

4G+Q .0 ’ < ! – . / – / 2 0 y ,R / 2 ; ’ (
& Y2 q,R -L
’ < 4a ” P ’) ’ ! 4 , 2 E >7 4_< 3 & ’ ) ’ 6,
2 < ’ Q 45 4 9! .0 ’ < 3 .9
9 ,; ,R – . / 0 1 a ,R
,R 4 ’ < – . / -; [ .’ < a,
0a 47a< 0 y $ .M 4 L/ 2 -L $ .M 45 0 ’ < , ’ c |; .0 ’ Q F S .
c “6 ! 0:E :/; ;-5 – . / 0 1
5 A 5 ; . x ’S c ( ,R .9 9’) , ) ;[email protected] 5
’ < F 7Q; , 15 ’) P
.0
7/; u ) , 1 A 5 ;
4 ) m ; c /, &
Q, < n + ; ,M . < 4 .L; 0 4 1 ) -; ; !: $H ’ <
“N 0 _h /2 4 ( 6 G;
Q 3F7< & n + ; ,M . 4
’ < 4 :; & n + DSC Y2 .0 ’ < ’
4E 10 $9 x 9 s2 R 6 !;
F < Y2 .0 ’ < ’ Q 3 F7< 9 ,
147 ” (Endothermic) 99 4 S
’ / Q Y2 .0 9 , 4E 265
4 S .0 4 & n + 99 4 .L;
4 .L; 4 n O 4 S 2 4 .L; 4 n 0 +
$/5 J $9 – . / 0 1
:0 ) 4 .L;
AlH3→Al +(3/2)H2…………………………………..2 $/5
Mg(AlH4)2 →MgH2+2Al+3H2……….. …3$/5
MgH2→Mg+H2…………………………………………..4 $/5
4E 140 -150 ’” 3 2 $/5
99 ’” 2 4 .L; ./ x
99 4 S ) /:& c < .0 )9 0 1 4 .L; q,R J 45 0 ’ < ’ Q 5 F7<
4H F S 4 $E ) <
7 G; eN 4 ! < $/; 4a” .0
. < 4,M 9 u 4 J !; ! eN
G; F” ) 4 A +; 4 ! !; 4 ! 3 4 ! ,M . /,M $E .0 ’ < ’ $ ! F7< 4 ! K 9 7;
4 ! :@ E4 E H < $/; ,M Y2 < $/; G; $ .M .0 4 Q a H; m $ .M 4 Q 45 $ .M ! ) eN < $/; 4/ Q .0 4 $ E )
A ; ; 4 9 , 4E 450 ; 300 ) $ .M
7& Y 196+1 189+1 174+1 151+2

’ $E < $/; $ .M . < 9’)
[email protected] ?7 $ .M .0 taN/ G; aH
. G; $ .M ’ < < E j; 4 1 45 $ 5 G; P ,Q FGM 2 R [M 4 G; 0 H; 4 m -5 7 $ 5 eN ) ’ < 4 :; >7 4_< 6; Y2 .L
O 7″, ) ) >& /2 4 $E
4 S .0 ’ < ’ Q 6 F7< 4 ! :@ F S Y2 O !; 1 c < / 2 4G+Q 3 &
.0 4 t! 4 4_< ( 6 ) < 45 0 ’ Q 4 ’ < F 7Q; ) M |; G; $ .M , 4E 300 4,M G; 4 .0 ’ ! 2 4 .L; ) < ’ S – / 2 ) 4 Q 9
. R 4 1 n + E
O ’ / Q 4 1 !; – /2 S
4 E R eN 2 !, $/5 05 <
– . / .0 4 1 4 .L; ’M ,
T ” 2 !, % 5 $ 9 ’ < ) 5 A 5 ; ’ 5 $/5 4 5 ,< % 5
G; Y ’M .0 ’! L (MgO) -. /
/2 ) ,5 ,z T ,+ 5 ( 6
45 0 Mg0.388Al2.41O4 ! < A 5 ; . /
47a< 0 y &’ E a_7 ,R
) sS K . a 5 ; O , Y 7/91+0/01

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

0S ) < F7< n H R -u/ ,M .
’ Y, 3) 2 4a! 0 _S 9’) /
G; /M A2 z 5 ) .0 $) O L
< L6; J ’ ( 4 1 4 ( 6
.0 4 E R 4 1 & L 4 1
n + 4 .L; 4 1 ’ ( ; ,M J
4 & m 2 ’ ( ’ < O L 4 & c 4 – . / — / 2 . M – / 2
4 4E ; .9 L _M ) 72 S M N E c 4 ’ ( 4 :;
’ ( _M . R 5 4 1 4 9
< L6; & F 7Q; 4 . M ’ ( < F !;
$H . /5 K!5 ( 6 G; /M 4
4 1 4 4 !L aH H <L6; u ’ ” .0 ’ Q F S 4 F7< _ q,R /, A q 5 / 2 4
4 ’ < 2 ; . M ’ ( < L6; ) < 4 !L
: aH . .0 $9 E c
, 4E 450 400 350 300 :@
.9 9’) 7 7 6 2 1 A ; ; 4 9
< E j; 4 F $ .M aH . $ .M A < $ .M .0 4 E ; F S G; $ .M
-5) G; ) , 4 Y2 :@ aH
< $ 9 x 4 4E ; . < ’ (4H S 15 ) ;1 ’ ( 4 .L; 4 ! 6; DSC Y2 J u, 4 0a ;1 * a H; ) ’) ) >& aH A < .,M R 4 .L; 45 0M 9 4L , ; J .0 0 y 4 :@ 4 1 <E j; c ( : < O L G; 4 2 t S $ 9
G; ’ 6 ;$ < & :/; aH
:@ 4 G; 0 _h 3 E.9 ,/5
’ Q 45 4 9! . Q G; T<
4,M 9 O L u :@ G; <
G; 0 H J G; 0 _h .0 . 9 _; 4 Q E A2 S ) < } R c 6, T < ’ < L G; c S 4E 450 G; 4 ! 4NH G/
4 9! .0 ’ < ’ Q 7 F7< 9 ,
P ,Q FGM ’ 6 S M 4 ! < ’ Q 45 45 0 / 2 4 E R eN 4 1 n + 4 1 ) ’ 6, A / G; ) 4 Q ’ / Q 4NH G/ .0
45 0 4 1 F5 – . / 0R /7 d ) ; ’ ’ ! 4 1 , T ,+ 5 ) M F 7Q;
4 1 , ;’ ; 49 n H .0
./, – . / ) ;$ /z 5 7

’ / 0
E 02 ( 6 G; L 7 $ %& n + ’ ( ) ’ 6, / 2 – / 2 4
.0M 9S 4 1 / 4
QM < E j; 3 4 / 2 A 4
n + . < 2 ; 9, 4E 1650 – . / 0 1 (- / 2 ) 2 F <
– 7 7 3 5 4 2 ) ’ 6,
.! ! G; c ! . 9 2 ; ! < ’ < 4,R * H2 I J & QM 9 , 4E 450 400 350 300 :@
.9 O L 4H S 30 c 4 7& Y 20 QM
$9 4 1 n + <
4 E ’ < ,/5 c 4 ’ ( – ./ — / 2 . M – / 2 m 2 ’ (
F 7Q; .9 4 .L; “N 5 4 1
, 5 , (F/ ? ) T ,+ 5 A 5 ; L 7 & Y 196 ; & O 7″, c 6,
. /5

2)1
/M , 0 ! ) 42 H 9 /
./ ! S $ %& O L
$ .M . !< 4 . / – /2 F/ ?
. / 3 & Y2 9 , 4E 350 G;
$/5 05 < /_ 4 45 9 r
T ,+ 5 ! < A 5 ; .0 4 1
|; (Mg0.4Al0.6)Al1.8O4 4 . ’ < F 7Q; 4 1
5 F 7Q; 4 1 4 2 $ 5 .0 4,M
O 7″, a $ .M ;’‘ & ,R T ,+
4 1 ( 6 G; ’M .0 ’ ’ ! G;
(MgAl2O4) F/ ? T ,+ 5 F 7Q;
F 7Q; . ’ ! 9, 4E 400
450 G; ) – /2 F 5 r 5
O 7″, ;$ $ .M 4 L/ 9 , 4E
– /2 ( 6 G; E .9 4 1
/2 /5 ((M) m 2 c a 5 ; ) – . /
) 45 0< / R ’ ! 4 ; 6, $/5
. R ’ ! 0 2q m 2 / . M c ( 5
: /, ) < 4 $/5 ) R
:5 . M -; 0 2q
[ M / Alumina (M / [M] + Alumina)]
: 4 1 O Al 0 2q 5 4 .L;
M / Alumina ( [Alumina] + [O] + M ) ]
[/ Alumina
Al ” F 7Q; 4 1 4 4 /2
: 4 1 5 . M
[M / Alumina ( [Al] /M/MO) /AO]MO
: %5 ) . M A 5 ; F 7Q;
[Alumina M/AM /Alumina +O ]
T ,+ 5 F 7Q; N ” %5 $/5
: . M
.M/Alumina+OM/Spinel/Alumina]
45 /, F!,” $/5 ) 9 $/5
’M 45 < O L 4 / ;
’ M ./, taN/ 3 & Y2 ’ < ’ Q a_7 ,R . / – / 2 F/ ? G; : O , Y 8/12+0/01 47a< 0 y &’ E

. 2 Q ,72 { 77 G; .0 Refrences
1- M. Turwitt, “Bending Test for Active
Brazed Metal/Ceramic Joints—A Round Robin”, Ceramic Forum International, vol.71, pp. 406–10, 1994.
2-S. Fujitsu, S. Ono, H. Nomura, M. Komatsu, K. Yamagiwa, E. Saiz, and A.P. Tomsia, “Joining of single-crystal sapphire to alumina using silicate glasses”, Journal of Ceramics Society Japan, vol. 111, pp. 448–451, 2003.
3-L. Esposito, and A. Bellosi, “Ceramic
Oxide Bonds Using Calcium Aluminosili- Cate Glasses”, Journal of Materials and Science, vol. 40, pp. 2493–2498, 2005.
4-T. Ohji, “Microstructural Design and
Mechanical Properties of Porous Silicon Nitride Ceramics”, Materials Science Engineering, vol.A 498, pp.5–11, 2008.
5-J.A. Fernie, R.A.L. Drew, and K.M.
Knowles, “Joining of Engineering Ceramics”, International Materials Review, vol. 54, pp. 283–331, 2009.
6-H. Byman-Fagerholm, P. Mikkola, J. B.
Rosenholm, E. Liden, and R. Carlsson,
“The Influence of Lignosulphonate on the
Properties of Single and Mixed Si3N4 and
ZrO2 Suspensions,” Journal of European Ceramics Society, vol.19, pp.41–48, 1999. 7- X. H. Wang and Y. Cc Zhou, “Stability and Dissociation of Nano-Laminate Ti3AlC2 Induced by Selective Oxidation Upon Heating in Argon”, Chemical
Materials, vol.15, pp. 3716–3720, 2003.
8-R.Bermejo, and Y.Torres ,”Residual
Stresses, Strength and Toughness of Laminates with Different Layer Thickness Ratios”, ActaMateriala, vol. 54(18), pp. 4745–57, 2006.
; 3 y ;” .g N . ’ ) _. -9 < L6; ,M – , ; / /2 0 ) ? 5
E 4 L “’ < 2 ; 4_NS f R .
.1392 : 16 -31 f 3 ’ !<

3+
)* +, ! )99 )9 : )78 -1 –
( ) H , 9%
(A_7 ,! , O 9) 3/96 ASTM C0373 2 [email protected]
( 7& Y ) 384+5 ASTM C1273 QQ5 O 7″,
(7 &Y ) 2730+7 ASTM C1424 QM O 7″,
1863853-240131

(7& Y 9) 364+4 ASTM C1273 ~ A h
( 7 & Y ) 590-620 ASTMC 1161 0 7< A h
() 7 ) 2100 ASTM C1327 ,+


دیدگاهتان را بنویسید