جذٍٍل 4- ًتايج حاغل از تست خوص
اػشحىب ومـی (N/mm2)
Base Material
)فلض دبیدبیٍ( 759±16.3
Laser Welded
)جًًؿىبسی لیضس( 747±22.5
GTAW Welded
)جًؿىبسی ثب گبص محبف ( 636±94.3

ضکل 1- تػََير هاکرٍ سکََپی از وًَوًَِ ّاي جََضکاري ضذُ تِ دٍ رٍٍش هََرد آزهايص

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ضکل 7- ريس ساختار تيتاًين جََضکاري ضذُ تِ رٍٍش GTAW الف( احيِ فلس پايِ ب( احيِ جََش

ضکل 3- ريس ساختار تيتاًين جََضکاري ضذُ تِ رٍٍش ليسر الف( احيِ فلس پايِ ب( احيِ جََش

ضکل 4- تػََير هيکرٍٍسکپ الکترٍ ًی رٍٍتطی از هحل جََش ليسري تيتاًًين الف( خط جََش ب( هٌ طقِ هتاثر از حرارت

ضکل 5- تػََير هيکرٍٍسکپ الکترٍ ًی رٍٍتطی از هحل جََشGTAW تيتاًين الف( هٌ طقِ هتاثر از حرارت ب( خط جََش

ضکل 6- الف( تػََير هيکرٍٍيکپ الکترٍ ًی رٍٍتطی ًاخالػیّ ّا لايِ ّاي اکسيذي ًاضی از فََر اکسيصى تِ هحل جََش در رٍٍش GTAW ب( آًاليس عٌٌػري لايِ ّاي اکسيذي

ضکل 7- الف( تػََير هاکرٍ سکََپی از وًَوًَِ ّاي کططی ب( ًتايج حاغل از اًجام تست کطص

ضکل 8- ًتايج حاغل از سختی سٌٌجی وًَوًَِ ّاي جََضکاري ضذُ

ضکل 9- تػاٍٍير هاکرٍٍسکپی از وًَوًَِ ّاي تست خوص الف( جََضکاري GTAW ب( جََضکاري ليسر

نتیجه گیری
دس ایه دظيََؾ، جًؿىبسی سیشبویم وبلق سجبسی ثنثنٍدي سيؽ لیضسی يGTAW اوجب ؿذ، دادٌ َبی ثذػز آمذٌ ثب یىذیگش ممبیؼ ي وشبیج صیش حبكش گشدیذ:
دُىبی جًؽ ي مىغٍممىغمٍ مشبثش اص حنشاسر، دس جًؿنىبسیيسقَبی سیشبویم ثن سيؽGTAW ثنیؾ سنش اص سيؽجًؿىبسی لیضس اػز
سیضػننبوشبس مىغمنن جننًؽ حبكننش اص سيؽGTAW ؿبمش ػبوشبس ػًصٍوی ؿنىش منشاٌ ثنب ممنذاس فنبصα می ثبؿذ، دس حبلی ووٍ سیضػبوشبس مىغممىغمٍ جًؽ وبلق اص سيؽ لیضسی ث دلیش ػشػز ػشد ؿذن صیبد سمبمنبػبوشبسی ػًصویٍ ؿىٍش می ثبؿذ
وشبیج وـبن می دََذ و يسق َنبی جًؿنٍىبسی ؿنذٌ ثنباػٍشفبدٌ اص سيؽ لیشصی داسای داوشیلیش ثُ ششی وؼجز ث سيؽ GTAW م یثبؿ ذ، ل زا جُ ز جًؿ ىبسی يسقَ َبی سیشبومی جًؿىبسی لیضس دیـىُُبد می گشدد References
ػغننبدًس، فشحننی، ؿننمؼبویبن، “اسصیننبثیَننبی سیضػبوشبسی جًؿىبسی اكغىبوی اغشـبؿی ي جًؿنىبسی لًع سىگؼشه”، یبصدََمیه وىفشاوغ مُىذػی ػنبوز ي
سًلیذ ایشان، سجشیض، 1389
حؼیىیًن، عٍ ونبعك، “ثشسػنی جنًؽ دنزیشی سشینبویٍموبلق سجبسی ث سيؽ GTAW ثشای ػیؼشم َبی ل لن -وـی”، َـشمیه وىفشاوغ جًؽ ي ثبصسػی ایشان ،سُنًشان،1386
B.H. Choi, and B.K. Choi, ”The effect of welding conditions according to mechanical properties of pure titanium”, Materials Processing Technology, Vol. 201, No. 1–3, pp. 526-530, 2008.
T.S. Balasubramanian, V. Balasubra manian, and M.A. Muthu Manickam, ”Fatigue crack growth behavior of gas tungsten arc, electron beam and laser beam welded Ti–6Al–4V alloy”, Materials & Design, Vol. 32, No. 8–9, pp. 4509–4520, 2011.
5 ػجىشىٍیه سیضی، س سضًی، مٍىبجبسی ،”اسلبل ون سدیٍ سیشبویم ث فًلاد ثب اػنشفبدٌ اص لاین مینبوی ویىنش”، مًجلن
ػلمی دظيََـی منًاد ونًیه، جلنذ 3، ؿنمبسٌ2، صمؼنشبن1391
Q. Yunlian, D. Ju, H. Quan, Z. Liying, ”Electron beam welding, laser beam welding and gas tungsten arc welding of titanium sheet”, Materials Science and Engineering: A, Vol. 280, No. 1, pp. 177181, 2000.
C. Li, K. Muneharua, and S. Takao, H. Kouji, ”Fiber laser-GMA hybrid welding of commercially pure titanium”, Materials & Design, Vol. 30, No. 1, pp. 109-114, 2009.
Z. Li, S.L. Gobbi, I. Norris, S. Zolotovsky, and K.H. Richter, ”Laser welding techniques for titanium alloy sheet”, Materials Processing Technology, Vol. 65, No. 1–3, pp. 203-208, 1997.
E. Akman, A. Demir, T. Canel, T. Sınmazçelik,”Laser welding of Ti6Al4V titanium alloys”, journal of Materials Processing Technology, Vol. 209, No. 8, pp. 3705-3713, 2009.
T. Chai, C. Kai Chou,”Mechanical properties of laser-welded cast titanium joints under different conditions”, Prosthetic Dentistry, Vol. 79, No. 4, pp. 477-483, 1998.
J.A. Orlowski de Garcia, ”Characterization of titanium welded joints by the orbital gas tungsten arc welding process for aerospace application”, Aerospace Technology and Management, Vol. 2, No.2, pp. 211-218, 2010.
V. Balasubramanian, V. Jayabalan, and M. Balasubramanian,”Effect of current pulsing on tensile properties of titanium alloy”, Materials & Design, Vol. 29, No. 7, pp. 1459-1466, 2008.
M. J. Torkamany, F. Malek Ghaini1, E. Papan, and S. Dadras, ”Process Optimization in Titanium Welding with
Pulsed Nd:YAG Laser”, Science of Advanced Materials, Vol. 4, pp. 489–496, 2012.
N. Ahraman, M. Taskin, B. Gulenc, and A. Durgutlu,”An investigation into the effect of welding current on the plasma arc welding of pure titanium”, Metallic
Materials, vol. 48, No. 3, pp. 179, 2010.
M. Balasubramanian, ”Effect of process parameters of pulsed current tungsten inert gas welding on weld pool geometry of titanium welds”, Acta metallurgica sinica, Vol. 23 No.4, pp. 312-320, 2010.

88


دیدگاهتان را بنویسید