هم چنين، شكل 9 نشان مي دهد كه استحكام فشاري مخلوط ماسه ريخته گري با افزايش رطوبت تا مقدار بهينه اي افزايش و سپس اين مقدار كاهش مييابد و علت آن اين است كه با افزايش رطوبت در ماسه به دليل فعال شدن چسب، استحكام افزايش مي يابد كه پس از رسيدن به مقدار بيشينه با افزايش آب پس از درصد بهينه، دانه ها روي هم مي لغزند و استحكام به شدت كاهش مي يابد[13].

نتيجه گيري
با توجه به كاربرد گسترده ريخته گري در قالب هاي ماسه اي در صنايع و اهميت توليد قطعات با كيفيت در اين روش كه متاثر از استحكام قالب و به بيان ديگر، مقداررطوبت موجود در ماسه است، مي توان به نتايج زير رسيد:
با استفاده از نتايج اين پژوهش خواهيم توانست از ايجاد اسكرپ در خط توليد به دليل توقف خط پس از چند ساعت جلوگيري كنيم كه باعث كاهش هزينه ها و افزايش راندمان خط توليد خواهد شد.
مدل ارائه شده قادر به پيش بيني استحكام ماسه در محدوده درصدهاي رطوبت مناسب بدون انجام آزمايش هاي عملي و با خطاي بسيار كم (كم تر از 1%) مي باشد.
مدل ارائه شده نشان مي دهد كه مناسب ترين مقدار رطوبت براي ماسه مورد نظر با تركيب ارائه شده در رطوبت 6% مي باشد (شكل 9).

سپاسگزاري
اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي با عنوان ” برآورد استحكام فشاري ماسه ريخته گري در مقادير گوناگون رطوبت با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي” است كه در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر به تصويب رسيده است.
نويسندگان مقاله از همكاري كليه افراد و سازمان هايي كه در انجام اين پژوهش همكاري نمودند، بويژه حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر و كارگاه ريخته گري و آزمايشگاه ماسه دانشگاه تبريز صميمانه سپاسگزاري مي كنند.

Properties Using Artificial Neural Networks and Genetic Algorithms – A
Comparison “, Applied Clay Science, Vol. 37, No. 1-2, pp. 58-66. , 2007.
N. Nagurbabu, R.K.Ohdar, and P.T. Push, “Application of Intelligent
Techniques for Controlling the Green Sand Properties “, Proceeding of 55th Indian Foundry Congress, pp.178-186, 2007.
M. B. Parappagoudar, D.K. Pratihar, and G. L. Datta, “Forward and reverse Mappings in Green Sand Mould System Using Neural Networks”, Applied Soft Computing, Vol.8, pp.239–260, 2008.
Refrences
1- K.G. Swift and J.D. Booker, Casting Processes, Manufacturing Process Selection Handbook, pp. 61-91, 2013. 2- Y. Chang, and H. Hocheng, “The flow ability of moldings sand”, Journal of Materials Processing Technology, Vol.113, pp. 238- 244, 2001.
R. R. Kundu, and B.N. Lahiri, “Study and Statistical Modeling of Green Sand Mould Properties Using RSM”, International Journal of Materials and Product Technology, Vol. 31, No. 2-4, pp.143-158, 2008.
Benny Karunakar, D., Datta, and G.L., “Controlling Green Sand Mould
D. B. Karunakar, and G.L. Datta, “Modeling and Optimization of Green Sand Mould Parameters Using Genetic Algorithms”, Transactions of Institute of Indian Foundry Men, Vol.51, pp. 262–267, 2003a.
D. B. Karunakar, and G.L. Datta, “Modeling of green sand mould parameters using artificial neural networks”, Indian Foundry Journal, Vol.49, No.12, pp. 27–36, 2003b.
ح. مناجاتي زاده، د. آصفي، ا. قدميار، م. م. عقيده، ا. انصاري پور و احمد رضا سـليمي، ” بررسـي و تحليـل تأثير شرايط توليد بر مقاومت به ضربه فولادهاي ميكرو آلياژي مورد استفاده در لوله سازي با استفاده از شبكه عصبي،” مجله علمي – پژوهشي مواد نوين، شـماره 7، ص 1-10، بهار 1391.
M.J. Attalla, and D.J. Inman, “On
Model Updating Using Neural Networks”, Journal of Mechanical Systems and Signal Processing, Vol.12, No.1, pp.135-161, 1998.
Mold and Core Test Handbook, 6th Edition, American Foundry Society (AFS), 2012.
C. Saikaew, and S. Wiengwiset,
”Optimization of Molding Sand Composition for Quality Improvement of Iron Castings”, Applied Clay Science, Volumes 67–68, pp. 26-31, 2012. م. ح. فتحي ، ” مواد قالبگيري براي ريختـه گـري -13 .1386 ،فلـــــزات “، نـــــشر اركـــــان ، تهـــــران
پيوستها
جدول 1- نتايج آزمايش هاي عملي سنجش استحكام فشاري ماسه در مقادير گوناگون رطوبت ( روز نخست).
4 ساعت 2 ساعت 3 ساعت 1 ساعت زمان انجام آزمايش
رطوبت: %50 و دما
21˚C رطوبت: %47 و دما رطوبت: %49 و دما
22˚C 24˚C دما رطوبت: %43 وC˚24 شرايط محيطي
استحكام فشاري ماسه (2(×100 gr/cm رطوبت ماسه (درصد)
0/4 2/3 3/3 2/55 3
4/75 4/6 5 4/7 4
6/1 /2 5/8 /4 5
6/4 5/6 5/85 5/8 5/5
7 6/49 6/5 6/45 6
7/1 6/58 6/7 6/6 6/5

جدول2- نتايج آزمايش هاي عملي سنجش استحكام فشاري ماسه در مقادير گوناگون رطوبت (روز دوم).

زمان انجام آزمايش 1ساعت 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت

شرايط محيطي رطوبت: %49 و دما رطوبت: %50 و دما رطوبت: %49 و دما رطوبت: %49 و دما
21˚C 21˚C 23˚C 23˚C

رطوبت ماسه (درصد) استحكام فشاري ماسه (2(×100 gr/cm

5 5/4 5/4 5/7 7

5/4 5/8 5/5 5/7 7/5
5/2 5/8 5/2 5/5 9
5/5 5/7 5/5 5/4 9/5
-130329-221184

جدول3- نتايج آزمايش هاي عملي سنجش استحكام فشاري ماسه در مقادير گوناگون رطوبت (روز سوم).
11391901016508

زمان انجام آزمايش 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت
شرايط محيطي رطوبت: %49 و دما رطوبت: %51 و دما رطوبت: %50 و دما رطوبت: %52 و دما
20˚C 21˚C 21˚C 22˚C
استحكام فشاري ماسه (2(×100 g/cm رطوبت ماسه (درصد)
2/7 3 3/10 2/8 10
1/6 1/3 1/45 1/85 10/5
1/6 1/33 1/43 1/81 11
1/29 1/35 1/25 1/27 12
1/28 1/2 1/22 1/1 13
1/15 1/05 1/1 1/05 14

جدول 4- نتايج بدست آمده از شبكه عصبي در دو رطوبت 5/5 و 11 درصد براي آزمايش شبكه و مقايسه با آزمايش هاي عملي.
4 ساعت 2 ساعت 3 ساعت زمان انجام آزمايش 1 ساعت
استحكام فشاري ماسه (2(×100 g/cm رطوبت ماسه (درصد)
6/461207 5/618030 5/799412 5/810269 5/5
1/723070 1/602726 1/624373 2/059903 11

جدول 5- نتايج آزمايش هاي عملي جديد براي مقايسه با شبكه عصبي.
4 ساعت زمان انجام آزمايش 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت
رطوبت ماسه (درصد) استحكام فشاري ماسه (2(×100 g/cm
6/2 5/3 5/8 5/5 5/2
5/3 5/5 5/4 5/7 7/3
5/4 5/8 5/3 5/5 9/2

جدول 6- نتايج بدست آمده از شبكه عصبي براي مقايسه با آزمايش هاي عملي.
4 ساعت 2 ساعت 3 ساعت زمان انجام آزمايش 1 ساعت
استحكام فشاري ماسه (2(×100 g/cm رطوبت ماسه (درصد)
6/211878 5/321817 5/713245 5/527950 5/2
5/315427 5/513723 5/369999 5/740543 7/3
5/107995 5/314532 4/904200 5/147830 9/2

شكل1- ساختار شبكه عصبي[10].

شكل 2- نمودار نرخ آموزش شبكه تا رسيدن به خطاي مطلوب.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شكل 3- نمودار آموزش شبكه براي رسيدن به خطاي مطلوب.

شكل 4- مقايسه نتايج خروجي شبكه و آزمايش هاي عملي در رطوبت 5/5 درصد براي آزمايش شبكه.

شكل5- مقايسه نتايج خروجي شبكه و آزمايش هاي عملي در رطوبت 11 درصد براي آزمايش شبكه.

شكل 6- مقايسه نتايج عملي جديد با رطوبت 2/5 با نتايج بدست آمده از شبكه عصبي.

شكل 7- مقايسه نتايج عملي جديد با رطوبت 3/7 با نتايج بدست آمده از شبكه عصبي.

شكل 8- مقايسه نتايج عملي جديد با رطوبت 2/9 با نتايج بدست آمده از شبكه عصبي.


دیدگاهتان را بنویسید