حضور 5% وزني نانو ذرات آلومينا باعث ضعيف شدن زمينه پليمري شده است زيرا با افزودن نانو ذرات اثر تركنندگي مايع مونومر تضعيف شده و در نتيجه، كاهش چسبندگي ميان دانه هاي پليمر PMMA با زمينه بيشتر مي شود به گونهاي كه در هر دو نيروي خراش10 و N15 كريزهايي در سطح زمينه پليمري ايجاد ميشود.
هرچند افزايش نيروي خراش از 10 به N15 تاثير زيادي بر تغيير مكانيزم خراش نميگذارد، اما باعث ميشود كه آسيبهاي ناشي از خراش به گونهاي گسترده تر روي سطح نمونه پراكنده شوند.
H. Jiang, R. Browning, H.J. Sue, “Understanding of scratch induced damage mechanisms in polymers”, Polymer, Vol.50, pp. 4056–2065, 2009.
A. Dasari, Z. Z. Yu, Y.W. Mai, “wear and scratch damage in polymer nanocomposites”, Tribology of polymeric nanocomposites, Vol.55, pp. 374-396,2008.
J. S. S. Wong, H. J. Sue, K.Y. Zeng, R. K.Y. Li, Y. W. Mai, “Scratch damage of polymers in nanoscale”, Acta Mater, Vol.52, pp. 431, 2004. مهندسي پلاستيك، كرافورد، ترجمه مهرداد كوكبي، چاپ -٨ 1385 ،دوم، دانشگاه تربيت مدرس
A.M. Vuorinen, S. R. Dyer, V.J. Lippo Lassila, Pekka K. Vallittu, “Effect of rigid rod polymer filler on mechanical properties of poly-methyl methacrylate denture base material”, dental materials, Vol.24, pp.708– 713, 2008.
1511808526147

Billmeyer, F.W. “Text book of polymer science” wiley interscence, 1971.
پيوستها
منابع
K. Friedrich, H.J. Sue, P. Liu, A.A. Almajid, “Scratch resistance of high performance polymers”, Tribology
International, Vol.44, pp. 1032–1046, 2011.
P. Liu, R. L. Browning, H.J. Sue, J. Li, S. Jones, “Quantitative scratch visibility assessment of polymers based on Erichsen and ASTM/ISO scratch testing methodologies”, Polymer Testing, Vol.30, pp. 633–640, 2011.
R. L. Browning, H. Jiang, H.J. Sue, “Scratch behavior of polymeric materials”, Tribology of polymeric nanocomposites, Vol.55, pp. 354-369, 2008.
R.L. Browning, G. T. Lim, A. Moyse, H. J. Sue, H. Chen, J.D. Earls, “Quantitative evaluation of scratch resistance of polymeric coatings based on a standardized progressive load scratch test”, Surface & Coatings Technology, Vol.201, pp. 2970–2976, 2006.

1262634170483

شكل1- تصوير ميكروسكوپ الكتروني عبوري از نانوذرات آلومينا

شكل2- تصوير دستگاه خراش.

هاي

دانه
PMMA
زمينه

در

اند

شده

پراكنده

.

شكل
3

تصوي
رم

يكروسكوپ
نور

ي از

نمونه

سطح

خالص پيش
خراش

آزمون

از

.

خراش

عرض
)
m
µ
(

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

هاي

دانه


دیدگاهتان را بنویسید